งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร. RTN Resource Planning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร. RTN Resource Planning."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร. RTN Resource Planning

2 หัวข้อการบรรยาย ปฏิทินงบประมาณ การจัดทำคำของบประมาณ/ร่างแผน ปี 54 ความก้าวหน้าของระบบ ERP

3 ปฏิทินงบประมาณ 2554 กระบวนการที่สำคัญห้วงเวลาการปฏิบัติของ ทร. ครม. เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ ( สงป.) 15 ธ. ค.52 นโยบาย ผบ. ทร. 2554/ แผน ยุทธศาสตร์ ทร. 53-56 ครม. เห็นชอบวงเงินรายจ่ายประจำขั้นต่ำ / ผูกพัน 26 ม. ค.53 นขต. ทร. ส่งคำขอฯ / แผนปี 54 ใน 3 ม. ค.53 สปช. ทร. รวบรวม เสนอ กห. รมว. กห. ส่งคำของบประมาณให้ สงป.1 ก. พ.53- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาจัดลำดับความสำคัญ ของงาน - การพิจารณาแบ่งสรรวงเงินให้ หน่วยที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนฯ - การเสนองานจัดซื้อ / จ้างให้ กบ. ทร. ตรวจสอบ - สปช. ทร. จัดทำแผนการจัดสรรฯ ครม. เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณ 30 มี. ค.53 กห. เสนอการปรับปรุงรายละเอียดส่ง สงป.9 เม. ย.53 ครม. เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณ 27 เม. ย.53 สงป. เสนอร่าง พ. ร. บ. งบประมาณต่อสภาผู้แทน ฯ 11 พ. ค.53 การพิจารณาวาระที่ 126-27 พ. ค.53 การพิจารณาวาระที่ 2-318-19 ส. ค.53

4 4 หน่วยงบประมาณ ทร.(กผท.สปช.ทร.) คณะกรรมการกลั่นกรองการวางแผน งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ ทร. คณะอนุกรรมการ ๑๐ ด้าน หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณหลัก หน่วยรับผิดชอบ งบประมาณรอง แผนการ จัดสรรฯ การแบ่งสรร แจ้งผล การแบ่งสรร รายละเอียดการแบ่งสรร เสนอแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี ก่อน ๒๘ ส.ค. ๕๒ แผนการจัดสรรงบประมาณ ทร./ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ทร. หน่วยงบประมาณ ทร. (กงป.สปช.ทร.) พิจารณา แผนปฏิบัติราชการประจำปี Level 1 และกำหนดหน่วยถืองบประมาณ ๑ ต.ค.๕๒ การแบ่งสรร เสนอ ทร. ขออนุมัติ แจ้งผล การแบ่งสรร พ.ร.บ.งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๑ ต.ค.๕๒ หน่วยงบประมาณ ทร. (กงป.สปช.ทร.) บริหารงบประมาณ สำนักงบประมาณแจ้งวงเงินจัดสรร/ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๐ มิ.ย.๕๒ ๒.ขั้นการ แบ่งสรร ๓.ขั้นแจ้งผล การแบ่งสรร ๔.ขั้นแผน การจัดสรร ๕.ขั้นการอนุมัติแผน ปฏิบัติราชการ ประจำปี ๖.ขั้นการบริหาร งบประมาณ ๑.ขั้นคำขอ งบประมาณ สำนักงบประมาณ/ กห. หน่วยงบประมาณ ทร.(กผท.สปช.ทร.) ข้อมูลความต้องการ งบประมาณ ๑๐ ด้าน คำขอฯ งบประมาณ ทร. ร่างแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี Level 1 หน่วยถืองบประมาณ หน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยเสนอร่างปฏิบัติ ราชการ ประจำปี หน่วยปรับปรุงร่างแผนฯ พร้อมจัดทำรายละเอียด เมื่อทราบยอดงบประมาณ แบ่งสรร เสนอแผนฯพร้อมแนบ - แผนการใช้จ่าย งบประมาณ - แผนจัดซื้อจัดจ้าง - แผนน้ำมันเชื้อเพลิง นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ๓๙ หน่วย กระบวนการงบประมาณ ทร.

5 หน่วยเสนอคำขอ งบประมาณ/แผน 54 สปช.ทร.รวบรวม คณะอนุ กรรมการฯ 10 ด้าน หน่วยเสนอแผน 54 + แผนจัดซื้อ/จ้าง หน่วยปรับแต่งให้ เป็นไปตามวงเงิน แผน 54 หน่วยเทคนิค/ กบ.ทร. คำของบประมาณ ทร. ปี 54 สปช.ทร.พิจารณาเสนอขอ อนุมัติ ทร.

6 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ National Security Strategy ยุทธศาสตร์กระทรวงกลาโหม Defense / Military Strategy ยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ (10 ปี) RTN Strategy โครงสร้างกำลังรบ Force Structure แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กห. แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี กห. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ทร. แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี นขต.ทร. ราชการประจำปี. แผนปฏิบัติราชการประจำปี ทร. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี นขต.ทร. แผนปฏิบัติราชการประจำปี นขต.ทร. The Family of Plans

7 ระบบการถ่ายทอด cascading Strategy Map Level 1 กิจกรรมรอง/รองย่อย BSA/BSSA: Budget Sub-Activity Strategy Map Level 0 กิจกรรมหลัก BA: Budget Activity งบประมาณ ทร. งบประมาณของหน่วย แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยต่างๆ (Level 1) คณะกรรมการ/อนุกรรมการกลั่นกรองการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ ทร. (Level 0) การวัด ติดตาม ประเมิน การแบ่งสรร งบประมาณ กิจกรรม มาตรฐาน

8 GFMIS RTN ERP RTN ERP BLI mapping

9 GFMIS RTN ERP RTN ERP BLI mapping

10 1. พิมพ์ URL ของเวปวางแผน 2. ใส่ User Name และ Password การจัดทำคำขอ งบประมาณ ประจำปี ๕๔

11 1 2 4 5 6 7 8 9 10 3

12 1 วางแผน 4 ปีทร.

13 2 วางแผนประจำปีทร.

14 3 วางแผนประจำปีหน่วย - ขอรับ แบบฟอร์ม 1. เลือกหมวดแบบฟอร์ม 2. เลือกชื่อแบบฟอร์ม 3. กดปุ่มถัดไป

15 3 วางแผนประจำปีหน่วย - ขอรับ แบบฟอร์ม 1. เลือกหน่วยผู้วางแผน 2. เลือกแผนปฏิบัติราชการด้าน 3. กดปุ่มตกลง

16 3 วางแผนประจำปีหน่วย - ขอรับ แบบฟอร์ม กดปุ่ม ดาวน์โหลด

17 3 วางแผนประจำปีหน่วย – วางแผน / ปรับปรุงแผนหน่วยในแบบฟอร์ม แก้ไขข้อมูลในไฟล์วางแผนแยกเป็น 1. แผนค่าใช้จ่าย 2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3. แผนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

18 3 วางแผนประจำปีหน่วย - นำส่ง แบบฟอร์ม 1. เลือกหมวดแบบฟอร์ม 2. เลือกชื่อแบบฟอร์ม 3. เลือกไฟล์วางแผนที่ทำเสร็จแล้ว 4. กดปุ่มส่งแบบฟอร์ม

19 3 วางแผนประจำปีหน่วย - นำส่ง แบบฟอร์ม

20 3 วางแผนประจำปีหน่วย - เรียกดู รายงานสรุป 1. เลือกแผนปฏิบัติราชการด้าน 2. เลือกหน่วยผู้วางแผน 3. กดปุ่มค้นหา

21 3 วางแผนประจำปีหน่วย - เรียกดู รายงานสรุป

22 4 ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ ทร.

23 5 อนุมัติกรอบ / คำของบประมาณ แยกตามด้าน

24 6 รายงานแผน 4 ปีทร.

25 7 รายงานแผนประจำปีทร.

26 8 รายงานแผนประจำปีหน่วย

27 9 รายงานแผนประจำปีด้าน

28 10 ผลการเบิกจ่าย

29

30


ดาวน์โหลด ppt กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร. RTN Resource Planning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google