งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ประสานการทดสอบ. คกก. ตรวจสอบระบบการดูแลความปลอดภัย ของเล่นสำหรับเด็ก  ตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 232 / 2550 ลงวันที่ 17 กันยายน 2550  โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ประสานการทดสอบ. คกก. ตรวจสอบระบบการดูแลความปลอดภัย ของเล่นสำหรับเด็ก  ตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 232 / 2550 ลงวันที่ 17 กันยายน 2550  โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ประสานการทดสอบ

2 คกก. ตรวจสอบระบบการดูแลความปลอดภัย ของเล่นสำหรับเด็ก  ตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 232 / 2550 ลงวันที่ 17 กันยายน 2550  โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธาน

3 การดำเนินงานของ คกก. ตรวจสอบระบบการ ดูแลความปลอดภัยของเล่นสำหรับเด็ก  เสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบดูแลความปลอดภัยของ เล่นสำหรับเด็กต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อ 30 ตุลาคม 2550  สำรวจของเล่นที่ น่าน พิษณุโลก พิจิตร บุรีรัมย์ สระแก้ว และ กรุงเทพมหานคร จำนวน 179 ตัวอย่าง ศูนย์วิจัยเสริมสร้างความปลอดภัยการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ บริษัท Intertek จำกัด และ บริษัท SGS จำกัด ที่มาของแนวทาง

4 ผลการสำรวจ  ระดับสารตะกั่วสูงกว่าค่าความปลอดภัยตาม มาตรฐานกำหนด ร้อยละ 17.9  พบทั้งของเล่นที่มีเครื่องหมายมาตรฐาน อุตสาหกรรม (มอก.) และไม่มีเครื่องหมาย

5 แนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ ของเล่นสำหรับเด็ก  ให้ สมอ. ตรวจสอบผู้นำเข้าเพื่อให้ทราบถึงผู้ผลิตและผู้ ส่งออกของประเทศต้นทาง และแจ้งรายชื่อผู้ผลิตและผู้ ส่งออกจากประเทศต้นทางให้กระทรวงพาณิชย์ทราบ เพื่อ แจ้งต่อไปยังรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ เพื่อควบคุมการผลิต ของเล่นอันตราย  กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการทุกจังหวัด กำกับดูแล การตรวจสอบ โดยจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบซึ่ง ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับ สคบ. และศูนย์วิจัย เสริมสร้างฯ สุ่มตรวจของเล่นในแหล่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยง (โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก)

6  ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบสภาพ ปัญหา และลักษณะของเล่นที่ไม่ปลอดภัย และตระหนักถึง อันตรายต่างๆ จากของเล่นที่ไม่ปลอดภัยและไม่ได้ มาตรฐาน แนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ ของเล่นสำหรับเด็ก

7 ศูนย์ประสานการทดสอบ ตั้งขึ้นเมื่อ 27 ธันวาคม 2550  เพื่อทำการตรวจสอบหรือพิสูจน์สินค้า และเฝ้าระวังอันตรายที่อาจ เกิดขึ้นกับผู้บริโภค โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ผู้บริโภค  เพื่อเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าที่มี ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ตั้ง : ชั้น 5 อาคารบีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ วัตถุประสงค์การตั้ง

8 อำนาจหน้าที่ของศูนย์ประสานการทดสอบ  ประสานและพัฒนาความร่วมมือในด้านการทดสอบหรือ พิสูจน์สินค้า ระหว่างเครือข่ายทางวิชาการ เครือข่ายภาครัฐ และเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค  ศึกษา วิจัย และพัฒนารูปแบบการดำเนินงานประสานการ ทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าให้มีประสิทธิภาพ  จัดทำฐานข้อมูลการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า เพื่อสร้างองค์ ความรู้แบบบูรณาการ

9 อำนาจหน้าที่ของศูนย์ประสานการทดสอบ (ต่อ)  เผยแพร่ผลการทดสอบสินค้า และข้อมูลข่าวสารที่เป็น ประโยชน์ในการเลือกซื้อสินค้าแก่ผู้บริโภค  ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการทดสอบหรือ พิสูจน์สินค้า  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

10 คณะอนุกรรมการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า  คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 16/2551 วันที่ 31 ตุลาคม 2551 การแต่งตั้ง  เพื่อทดสอบสินค้าที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ของผู้บริโภค และ วัตถุประสงค์  เผยแพร่ผลการทดสอบโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ หรือทางระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ตามความเหมาะสม  เพื่อให้ความรู้ หรือคำแนะนำแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม และสามารถ ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น

11 อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า  สั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการทดสอบ หรือพิสูจน์สินค้า เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตรายแก่ ผู้บริโภค หรือตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมาย  หากผู้ประกอบธุรกิจไม่ดำเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า หรือดำเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันควร คณะอนุกรรมการอาจดำเนินการทดสอบ หรือพิสูจน์สินค้า นั้นแทนได้ ทั้งนี้ให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย  ประสานงานกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ และหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยเรื่อง สินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค

12 อนุกรรมการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า 1 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประธานอนุกรรมการ 2 รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ได้รับมอบหมาย รองประธานอนุกรรมการ 3 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล สันติธรรมนนท์ 6 ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร. สรา อาภรณ์ 7 ดร. ไพบูลย์ ช่วงทอง 8 ดร. วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา 9 ดร. สุริยา ณ หนองคาย 10 ดร. พนิต กิจ สุบรรณ 11 ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 12 ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ 13 ผู้แทน สำนักงบประมาณ 14 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 15 ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16 ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 17 ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 18 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค หรือผู้แทน 19 ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ ผู้แทน 20 ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก หรือผู้แทน อนุกรรมการ 21 หัวหน้าฝ่ายประสานงานภาครัฐและเอกชน สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขานุการ 22 ผู้แทนสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ช่วยเลขานุการ 23 ผู้แทนสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ช่วยเลขานุการ

13 เก็บ ตย. สินค้า อันตราย สุ่มตรวจ สินค้า เรื่อง ร้องเรียน เพื่อพิสูจน์ สินค้า ผล การ ทดสอบ สินค้า เรียกร้อง ค่าเสียหายแทน ผู้บริโภค แจ้งจับผู้ผลิต / จำหน่ายสินค้า จับกุม / ดำเนินคดี ส่งสินค้า เพื่อทดสอบ ถาม ความเห็น ศาล ส่งเรื่อง ร้องเรียน

14 ระยะสั้น (1 – 3 ปี)  เป็นหน่วยงานภายใต้ สคบ. ในโครงสร้างระบบราชการปรกติ ระยะยาว  หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU = Service Delivery Unit) หรือ  องค์การมหาชน รูปแบบของศูนย์

15 สวัสดีครับ..


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ประสานการทดสอบ. คกก. ตรวจสอบระบบการดูแลความปลอดภัย ของเล่นสำหรับเด็ก  ตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 232 / 2550 ลงวันที่ 17 กันยายน 2550  โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google