งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค

2 นโยบาย การดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔

3 นโยบาย 3 ประสาน 5 ยุทธศาสตร์ โดย รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี นายองอาจ คล้าม ไพบูลย์ ประธานกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค

4 3 ประสาน 1. ประสานความร่วมมือกับ องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ คุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมาย 2. ประสานงานความร่วมมือกับผู้ ประกอบธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้าและบริการ 3. ประสานความร่วมมือกับ องค์กร ภาคเอกชน องค์กร พัฒนาเอกชน ที่ทำงานเกี่ยวกับ การคุ้มครองผู้บริโภค

5 5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สะสาง 1. สะสางเรื่องร้องทุกข์ที่ ค้างอยู่ที่ สคบ. โดยจะมี การแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการชุด ต่างๆ เพิ่มขึ้นอีก 5 คณะ 2. ให้สภาทนายความ รับไป ดำเนินการไกล่เกลี่ย แก้ปัญหาแทน สคบ.

6 5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริม 1. ส่งเสริมผู้ประกอลการให้ มีความรับผิดชอบ ตาม โครงการ “ ธุรกิจ ติดดาว สคบ.” 2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ในธุรกิจต่างๆ ที่มีการ รวมตัวกันเป็น ชมรม สมาคม

7 5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริม 3. ส่งเสริมให้มูลนิธิ นำคดี ขึ้นสู่ศาลหรือฟ้องแทน ผู้บริโภคได้ 4. ส่งเสริมให้อนุกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคประจำ จังหวัด ดำเนินคดีแทน ผู้บริโภคได้

8 5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่ม ช่องทาง ( การร้องทุกข์ การคุ้มครอง ) 1. ปรับปรุงสายด่วน สคบ. 1166 ตลอด 24 ชั่วโมง 2. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร การคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านสังคมออนไลน์ Facebook

9 5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่ม ช่องทาง ( การร้องทุกข์ การคุ้มครอง ) 3. ปรับปรุงเว็บไซด์ ของ สคบ. www.ocpb.go.th 4. จัดทำบัญชีรายชื่อ สินค้า และบริการ หรือโครงการ ที่ถูกตัดสินให้มีความผิด แล้ว

10 5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่ม ช่องทาง ( การร้องทุกข์ การคุ้มครอง ) 5. เพิ่มอนุกรรมการไกล่เกลี่ย และอนุกรรมการ กลั่นกรองร้องทุกข์ 6. จัดตั้งชุดเฉพาะกิจ “ อนุกรรมการป้องปราม การละเมิดสิทธิผู้บริโภค ”

11 5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่ม ช่องทาง ( การร้องทุกข์ การคุ้มครอง ) 6.1 ตรวจสอบ 6.2 ตรวจจับ 7. จัดให้มีชุดตรวจเยี่ยม บริษัท หรือผู้ประกอบการ ที่ดี

12 5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้าง ความเข้าใจ 1. สร้างตราสัญลักษณ์ของ สคบ. ให้เป็นเครื่องหมาย รับรองคุณภาพมาตรฐาน สินค้าและบริการ 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์

13 5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้าง ความเข้าใจ 3. จัดให้มีศิลปิน ดารา นักแสดง มีส่วนร่วมในการ รณรงค์ 4. จัดให้มีรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ เพื่อการ คุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง

14 5 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้าง ความเข้าใจ 5. จัดโครงการรณรงค์การ คุ้มครองผู้บริโภคสัญจร 6. ส่งเสริมบทบาทของ สื่อมวลชน 7. จัดตั้งองค์กรเครือข่าย องค์กรผู้บริโภคไปสู่ภาค ประชาชน

15 5 ยุทธศาสตร์ สะสาง ส่งเสริม เพิ่มช่องทาง สร้างความ เข้าใจ ห่วงใย ผู้บริโภค

16 5 ยุทธศาสตร์ สะสาง ส่งเสริม เพิ่มช่องทาง สร้างความ เข้าใจ ห่วงใย ผู้บริโภค

17 5 ยุทธศาสตร์ สะสาง ส่งเสริม เพิ่มช่องทาง สร้างความ เข้าใจ ห่วงใย ผู้บริโภค

18


ดาวน์โหลด ppt นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการ คณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google