งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณา คดีผู้บริโภค พ. ศ. ​ ๒๕๕๑ พงษ์เดช วานิชกิตติกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาล ฎีกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติวิธีพิจารณา คดีผู้บริโภค พ. ศ. ​ ๒๕๕๑ พงษ์เดช วานิชกิตติกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาล ฎีกา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณา คดีผู้บริโภค พ. ศ. ​ ๒๕๕๑ พงษ์เดช วานิชกิตติกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาล ฎีกา

2 พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ▪ ที่มา และ วัตถุประสงค์ ▪ เหตุผลที่ต้องคุ้มครองผู้บริโภค ▪ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ คุ้มครองผู้บริโภค ▪ สภาพปัญหาในการบังคับใช้ กฎหมายเพื่อเยียวยาความเสียหายให้แก่ ผู้บริโภค (Law enforcement)

3 สาระสำคัญ ลักษณะของคดีผู้บริโภค หลักวิธีพิจารณาคดีพื้นฐาน การฟ้องคดีผู้บริโภค ภาระการพิสูจน์ในคดีผู้บริโภค การสืบพยาน การพิพากษาคดี การอุทธรณ์ฎีกา การคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา การบังคับคดี

4 ลักษณะของคดีผู้บริโภค ต้องเป็นคดีแพ่งดังต่อไปนี้ ( ม. ๓ ) ▪ คดีพิพาทระหว่างผู้บริโภค ( รวมถึงผู้มีอำนาจ ฟ้องคดีแทนตาม ม.19) กับผู้ประกอบธุรกิจอัน เนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ ▪ คดีพิพาทตามก. ม ว่าด้วยความรับผิด ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า ไม่ปลอดภัย (Product Liability Law) ▪ คดีที่เกี่ยวพันกับคดีสองประเภทข้างต้น ▪ คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณา ตามพ. ร. บ. นี้ * ในกรณีที่มีปัญหาว่าเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่ ต้องส่งให้ประธาน ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ( ม.8)

5 หลักวิธีพิจารณาคดีพื้นฐาน ไม่เป็นทางการ (Informality) ( ม.9,15,25) สะดวก (Convenience) ( ม.20,26,33) ประหยัด ( No cost) ( ม.18) รวดเร็ว (speedy trial) ( ม.35, 49) เป็นธรรม (Fairness) ( ม.10, 11, 13, 14, 41, 44, 33, 34, 36, 39, 17) สุจริต (good faith) ( ม.12, 18, 27)

6 การฟ้องคดีผู้บริโภค ▪ ผู้มีอำนาจฟ้องคดี ( ม.19) ▪ อายุความ ( ม.13, 14) ▪ วิธีการฟ้องคดี ( ม.20, 21) ▪ ค่าฤชาธรรมเนียม ( ม.18)

7 ภาระ การ พิสูจน์ในคดีผู้บริโภค ▪ หลักกล่าวอ้าง ▪ ข้อสันนิษฐาน (Presumptions) ▪ ข้อสันนิษฐานตามกฎหมาย (Presumption of law) ▪ ข้อสันนิษฐานตามความเป็นจริง (Presumption of facts) ▪ ข้อเท็จจริงที่อยู่ในความรู้เห็นของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะ (Exclusive knowledge) ( ม.29)

8 การสืบพยาน การสืบพยานไว้ก่อนฟ้องคดี ( ม.22, 23) การนัดพิจารณาและการขาดนัด ( ม.24, 25, 26, 27, 28) ศาลมีบทบาทในการแสวงหาข้อเท็จจริง ( ม.33, 34, 36)

9 การพิพากษาคดี คำพิพากษาอาจผูกพันบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คู่ความในคดี ( ม.30, 43) พิพากษาเกินคำขอได้ ( ม.39) การกำหนดค่าเสียหายเพิ่มเติมภายหลังพิพากษาคดี ( ม.40) ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ( ม.42)

10 ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ม.42 ▪ ความจำเป็น ▪ แพ่ง / อาญา ▪ เจตนา / ประมาทเลินเล่ออย่าง ร้ายแรง / ประมาทเลินเล่อ ▪ มีเพดาน / ไม่มีเพดาน ▪ ตกได้แก่ใคร ▪ เอาประกันภัยได้หรือไม่

11 การอุทธรณ์ฎีกา หลักความเป็นที่สุดของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ( ม.49) การจัดตั้งแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์และศาล อุทธรณ์ภาค ( ม.45,46) การขออนุญาตอุทธรณ์ในคดีที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ในข้อเท็จจริง ( ม.48) การขออนุญาตฎีกา ( ม.51, 52) การพิพากษาคดีของศาลฎีกา ( ม.54)

12 การคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา การคุ้มครองชั่วคราวก่อนยื่นฟ้องคดี ( ม.56- 62) การคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดี ( ม.63)

13 การบังคับคดี ไม่จำต้องออกคำบังคับหากเนิ่นช้าไปจะไม่ อาจบังคับคดีได้ ( ม.64) หากภายหลังมีข้อขัดข้องในการบังคับคดี ศาลมีอำนาจออกคำสั่งใดๆเพื่อแก้ไข ข้อขัดข้องดังกล่าว ( ม.65)


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติวิธีพิจารณา คดีผู้บริโภค พ. ศ. ​ ๒๕๕๑ พงษ์เดช วานิชกิตติกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาล ฎีกา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google