งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุม บทที่ 7. ความหมายของการควบคุม หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ว่าได้มีการดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนด ไว้หรือไม่ เพื่อทำการหาจุดบกพร่องและ จุดอ่อนของผลการปฏิบัติงานแล้วนำมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุม บทที่ 7. ความหมายของการควบคุม หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ว่าได้มีการดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนด ไว้หรือไม่ เพื่อทำการหาจุดบกพร่องและ จุดอ่อนของผลการปฏิบัติงานแล้วนำมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุม บทที่ 7

2 ความหมายของการควบคุม หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ว่าได้มีการดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนด ไว้หรือไม่ เพื่อทำการหาจุดบกพร่องและ จุดอ่อนของผลการปฏิบัติงานแล้วนำมา ปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะให้ผลการ ปฏิบัติงานนั้นได้ดำเนินไปตามแผนและ มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้

3 ความสำคัญของการ ควบคุม   ทำให้งานนั้นเป็นไปตามแผนและได้ มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้   สามารถตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานว่าได้ เป็นไปตามแผนหรือไม่ ถ้าผลการ ปฏิบัติงาน ไม่ดำเนินการไปตามแผน ก็สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น   ทำให้สามารถตรวจสอบผลของการ ปฏิบัติงานว่าได้ดำเนินการไปถึงขั้นไหน แล้ว เพื่อที่จะ สามารถดำเนินในขั้นต่อไป ได้   ทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินงานว่าเป็นอย่างไร เกิดขึ้นเมื่อไร และควรแก้ไขอย่างไรต่อไป

4 กระบวนการควบคุม 1. กำหนดมาตรฐาน 2. การวัดผลการปฏิบัติงานจริง 3. การเปรียบเทียบผลปฏิบัติงานจริงกับ มาตรฐาน 4. ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

5 กำหนดมาตรฐาน ปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่อง การเปรียบเทียบผล งานจริงกับมาตรฐาน การวัดผล ปฏิบัติงานจริง รูปกระบวนการควบคุม

6 เทคนิคในการควบคุม 1. กระบวนการควบคุมโดยใช้วงจรเด มิ่ง   P = Plan   D = Do   C = Check   A = Action

7 รูปวงจรเดมิ่ง P C DA

8 2. Gantt Chart หรือ Bar Chat ได้เป็นผู้ทำการคิดค้นขึ้นมา โดยเฮนรี่ แกนต์ ได้ประดิษฐ์แผนภูมิเพื่อใช้ในการ ควบคุมแผนและโครงการ ซึ่งเป็นแผนภูมิ ที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทำ และแสดงเวลาในการทำงานแล้วเสร็จ

9

10 การควบคุมตามลักษณะ กระบวนการทำงาน แบ่งได้เป็น 3 ประเภท   Feedforward control การควบคุมนี้มี ความสำคัญสำหรับการควบคุมคุณภาพ ภายในองค์การ   Concurrent control การควบคุมนี้มี การตรวจสอบกิจกรรมในระหว่าง ดำเนินงานอยู่เสมอ โดยเน้นตรวจสอบว่า มีสิ่งใดผิดปกติเกิดขึ้นในระหว่างการ ดำเนินงาน   Feedback control การควบคุมนี้ เกิดขึ้นภายหลังจากการดำเนินงานเสร็จสิ้น เน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

11 ประเภทของการควบคุมแบ่ง ตามลักษณะกระบวนการ ทำงาน Work inputWork processWork m output Feedforward control เน้นเรื่องวัตถุดิบที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ Concurrent control เน้นเรื่องการปฏิบัติงานที่ ถูกต้องทำให้มีประสิทธิ ภาพในการทำงาน Feedback control เน้นเรื่องผลลัพธ์สุดท้าย ให้ตรงตามมาตรฐานที่ ต้องการ ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

12 ลักษณะการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพ   มีความถูกต้อง ( Accuracy )   ทันเวลา ( Timeliness )   คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ( Economy )   มีความยืดหยุ่น ( Flexibility )

13 ลักษณะการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพ ( ต่อ )   เข้าใจง่ายและมีความสมเหตุสมผล (Uderstandable & Reasonable )   มีเงื่อนไขหลายประการ ( Multiple Criteria)   มีการปฏิบัติได้ ( Corrective Action )

14 ลักษณะการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพ  ต้องให้ลูกค้ารู้ว่า เราทำการขายสินค้า / บริการอะไร  ราคาและเงื่อนไขการขาย  ลูกค้าจะหาซื้อสินค้าของเราได้ที่ไหน  ทำไมลูกค้าควรซื้อสินค้าของเรา

15 ลักษณะการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพ การควบ คุม มีเงื่อนไข หลาย ประการ มีการ ปฏิบัติได้ มีความ ยืดหยุ่น คุ้มค่าทาง เศรษฐกิจ เข้าใจง่าย และมีความ สมเหตุสมผล มีความ ถูกต้อง ทันเวลา


ดาวน์โหลด ppt การควบคุม บทที่ 7. ความหมายของการควบคุม หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ว่าได้มีการดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนด ไว้หรือไม่ เพื่อทำการหาจุดบกพร่องและ จุดอ่อนของผลการปฏิบัติงานแล้วนำมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google