งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 โครงการอบรม/สัมมนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 โครงการอบรม/สัมมนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 โครงการอบรม/สัมมนา

2 องค์ประกอบของโครงการสัมมนา
ชื่อโครงการ : การตั้งชื่อควรสอดคล้องกับการสัมมนา หลักการและเหตุผลที่ต้องมีการสัมมนา วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร ระยะเวลา สถานที่ วิธีการสัมมนา

3 องค์ประกอบของโครงการสัมมนา(ต่อ)
กำหนดการสัมมนา แสดงรายละเอียดในเรื่องเวลาและเรื่องที่จะสัมมนา งบประมาณที่ใช้ : เท่าใด ใครรับผิดชอบ รายละเอียดงบ ประเมินผล : ทำภายหลังการจัดสัมมนาแล้ว เพื่อทราบสภาพปัญหา ประสิทธิผลและการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในครั้งต่อไป แบ่งได้ 4 ส่วน คือ ตัวโครงการ, สภาพความพร้อม, การดำเนินโครงการ และสภาพเมื่อสิ้นสุดโครงการ

4 องค์ประกอบของโครงการสัมมนา(ต่อ)
ประเมินผล (ต่อ) ลักษณะการประเมินผล มี 2 ลักษณะ คือ ประเมินผลย่อย แต่ละส่วนในแต่ละโครงการ ประเมินผลรวม ทั้งโครงการ วิธีการประเมินผล สังเกต แบบสอบถาม การบันทึก จัดตั้งกลุ่มประเมิน จัดตั้งวัตถุประสงค์ร่วมกัน ประเมินตนเองในขณะทำงาน

5 องค์ประกอบของโครงการสัมมนา(ต่อ)
ผู้จัดสัมมนา : คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 โครงการอบรม/สัมมนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google