งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 โครงการอบรม / สัมมนา. องค์ประกอบของโครงการ สัมมนา 1. ชื่อโครงการ : การตั้งชื่อควร สอดคล้องกับการสัมมนา 2. หลักการและเหตุผลที่ต้องมี การสัมมนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 โครงการอบรม / สัมมนา. องค์ประกอบของโครงการ สัมมนา 1. ชื่อโครงการ : การตั้งชื่อควร สอดคล้องกับการสัมมนา 2. หลักการและเหตุผลที่ต้องมี การสัมมนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 โครงการอบรม / สัมมนา

2 องค์ประกอบของโครงการ สัมมนา 1. ชื่อโครงการ : การตั้งชื่อควร สอดคล้องกับการสัมมนา 2. หลักการและเหตุผลที่ต้องมี การสัมมนา 3. วัตถุประสง ค์ 4. กลุ่มเป้าหมาย 5. วิทยากร 6. ระยะเวลา 7. สถานที่ 8. วิธีการสัมมนา

3 องค์ประกอบของโครงการ สัมมนา ( ต่อ )  กำหนดการสัมมนา  งบประมาณที่ใช้ : เท่าใด ใคร รับผิดชอบ รายละเอียดงบ  ประเมินผล : ทำภายหลัง การจัดสัมมนาแล้ว แสดงรายละเอียดในเรื่องเวลาและ เรื่องที่จะสัมมนา เพื่อทราบสภาพปัญหา ประสิทธิผลและ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ใน ครั้งต่อไป แบ่งได้ 4 ส่วน คือ ตัวโครงการ, สภาพ ความพร้อม, การดำเนินโครงการ และ สภาพเมื่อสิ้นสุดโครงการ

4 องค์ประกอบของโครงการ สัมมนา ( ต่อ ) 11. ประเมินผล ( ต่อ ) ลักษณะการประเมินผล มี 2 ลักษณะ คือ 1. ประเมินผลย่อย แต่ละส่วนในแต่ละ โครงการ 2. ประเมินผลรวม ทั้งโครงการ วิธีการประเมินผล สังเกต แบบสอบถาม การบันทึก จัดตั้ง กลุ่มประเมิน จัดตั้งวัตถุประสงค์ร่วมกัน ประเมิน ตนเองในขณะทำงาน

5 องค์ประกอบของโครงการ สัมมนา ( ต่อ ) 12. ผู้จัดสัมมนา : คณะกรรมการ ฝ่ายต่างๆ 13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 โครงการอบรม / สัมมนา. องค์ประกอบของโครงการ สัมมนา 1. ชื่อโครงการ : การตั้งชื่อควร สอดคล้องกับการสัมมนา 2. หลักการและเหตุผลที่ต้องมี การสัมมนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google