งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus)

2 วิทยาเขตสุรินทร์ศูนย์กลาง นครราชสีมา วิทยาเขต กาฬสินธุ์ วิทยาเขตขอนแก่นวิทยาเขต สกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3 Self Assessment Report : SAR คณะอุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี คณะ ทรัพยากรธรรมชา ติ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขต สกลนคร

4 Self Assessment Report : SAR วัฒนธรรมองค์กร รักองค์กร ต้องการความสำเร็จ รัก การเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เสียสละ เพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม การ ทำงานคือความสุข มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นสากล รักองค์กร ต้องการความสำเร็จ รัก การเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เสียสละ เพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม การ ทำงานคือความสุข มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นสากล

5 Self Assessment Report : SAR ความท้าทาย ในอนาคต การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ระดับประเทศ

6 Self Assessment Report : SAR นโยบายการจัด การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มุ่งมั่นสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคม โดยใช้หลักคุณธรรมนำการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มุ่งมั่นสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคม โดยใช้หลักคุณธรรมนำการศึกษา

7 InputProcessOutputOutcome ระบบ 5 ส ระบบ ISO ระบบ PMQA TQF : HEd TQF : HEd 1. ประเมินภายใน 9 องค์ประกอบ 2. ประเมินภายนอก 7 มาตรฐาน 3. รายงาน กพร. ใน 4 มิติ 4. รายงานประจำปี PART ( สงป.) 5. รายงานยุทธศาสตร์ พัฒนาฯ ประจำปี 6. ฐานข้อมูลเพื่อการ บริหาร ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

8 P D C A ระบบ 5 ส ISO 9000 QA การแก้ไข ปรับปรุง ทำให้เกิด มาตรฐาน ระบบบริหาร นโยบาย SAR ( กพร.) SAR ( มหาวิทยาลัย / สมศ.) DATA

9 คู่มือคุณภาพ (Quality Manual : QM) คู่มือขั้นตอนการทำงาน (Procedure Manual : PM) 1. วัตถุประสงค์ 5. คำจำกัดความ 2. ขอบข่าย 6. ขั้นตอนการ ทำงาน ( ระบบ ) 3. เอกสารอ้างอิง (SD)7. บันทึกคุณภาพ 4. เอกสารแนบ (FC,WI,A,FM)8. เอกสาร หลักฐาน เป้าหมายคุณภาพ ประจำปี 1. ตัวบ่งชี้ สกอ., ก. พ. ร., สมศ. (KPI เชิง คุณภาพ )/(CHE online เชิงปริมาณ ) 2. ตัวบ่งชี้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย (KPI เชิงปริมาณ ) KPI เอกสารคุณภาพของระบบ ISO 9001:2008

10 โครงการฝ่ายประกันคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา 1. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ อย่างมืออาชีพด้วยเอ๊กเชลล์ ของวิทยา เขตสกลนคร 2. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) วิทยาเขตสกลนคร 3. โครงการกิจกรรม 5 ส ( สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ สร้างนิสัย ) 4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ ปรับปรุง Audit Check list ตาม ข้อกำหนด ISO 9001:2008

11 เครือข่ายการประกันคุณภาพ การศึกษา 1. ความร่วมมือทางวิชาการ ด้าน การจัดการความรู้ เครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 2. เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 3. เครือข่ายโครงการ 1 ช่วย 9

12 Self Assessment Report : SAR

13

14

15

16 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google