งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มอบโลกใบใหม่ แห่งการเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มอบโลกใบใหม่ แห่งการเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มอบโลกใบใหม่ แห่งการเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย
นิสาชล กาญจนพิชิต สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

2 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ / ยกย่อง ให้เกียรติ
แนวคิด กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาเศรษฐกิจ/สังคม เอาใจใส่ / ยกย่อง ให้เกียรติ สุขภาพจิต สุขภาพกาย

3 วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๒ เพื่อสร้างเสริมทัศนคติที่ดี เกิดความจรรโลงใจแก่ผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีให้มีความรู้และความสุขในการดำเนินชีวิต ตลอดจนตระหนักในคุณค่าของตนเอง ๓ เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและจุดประกายความคิดในการสร้างสรรค์ตนเองให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

4 ผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี

5 การวิเคราะห์และประเมินผล
ใช้แบบสอบถามสั้น ๆ ที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ประเมินผลความพึงพอใจโดยใช้สถิติร้อยละ นำผลลัพธ์และข้อเสนอแนะที่ได้มาวิเคราะห์ และปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไป

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน สำรวจกลุ่มเป้าหมาย สอบถามความต้องการ วางแผน
เตรียมกิจกรรม จัดหาสารสนเทศ ขออนุมัติ นัดหมายวัน/เวลา จัดกิจกรรม ประเมินผล สรุปผล

7 ประวัติการจัดกิจกรรม
ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๐ สถานพักฟื้นคนชรา บ้านบางละมุง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลบางพระ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๒ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลบางพระ ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๓ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลบ้านบึง ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๔ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาล เมืองศรีราชา

8 กิจกรรมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๐ บ้านบางละมุง
กิจกรรมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๐ บ้านบางละมุง

9 กิจกรรมครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ เทศบาลบางพระ
กิจกรรมครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ เทศบาลบางพระ

10 กิจกรรมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๒ สำนักหอสมุด
กิจกรรมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๒ สำนักหอสมุด

11 กิจกรรมครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๓ เทศบาลบ้านบึง
กิจกรรมครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๓ เทศบาลบ้านบึง

12 กิจกรรมครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๔ เทศบาลเมืองศรีราชา
กิจกรรมครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๔ เทศบาลเมืองศรีราชา

13 ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดร้อยละ ๙๕ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดร้อยละ ๙๗ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๒ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดร้อยละ ๙๗ ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๓ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดร้อยละ ๙๘ ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๔ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดร้อยละ ๙๘

14 ปัญหา/อุปสรรค เวลา สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ ความพร้อมของผู้จัดกิจกรรม
ความพร้อมของผู้ร่วมกิจกรรม

15 ปัจจัยที่ทำให้บรรลุผลสำเร็จ
เวลาในการจัดกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม เห็นคุณค่า ในตัวเอง การเรียนรู้ สื่อสารสนเทศ ที่นำไปมอบให้ผู้สูงอายุ ความคิดสร้างสรรค์ ในการทำประโยชน์ แก่สังคม ความจรรโลงใจ (ความสุข, สนุกสนาน) คณะกรรมการจัดกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม

16 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt มอบโลกใบใหม่ แห่งการเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google