งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มอบโลกใบใหม่ แห่งการเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย นิสาชล กาญจนพิชิต สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มอบโลกใบใหม่ แห่งการเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย นิสาชล กาญจนพิชิต สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มอบโลกใบใหม่ แห่งการเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย นิสาชล กาญจนพิชิต สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

2 แนวคิด สังคมผู้สูงอายุ ปัญหา เศรษฐกิจ / สังคม สุขภาพจิต สุขภาพกาย เอาใจใส่ / ยกย่อง ให้ เกียรติ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

3 วัตถุประสงค์ ๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๒ เพื่อสร้างเสริมทัศนคติที่ดี เกิดความ จรรโลงใจแก่ผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีให้มีความรู้ และความสุขในการดำเนินชีวิต ตลอดจนตระหนัก ในคุณค่าของตนเอง ๓ เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและ จุดประกายความคิดในการสร้างสรรค์ตนเองให้ เป็นประโยชน์แก่สังคม

4 กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุใน จังหวัดชลบุรี

5 การวิเคราะห์และ ประเมินผล ใช้แบบสอบถามสั้น ๆ ที่ เหมาะกับผู้สูงอายุ ประเมินผลความพึงพอใจ โดยใช้สถิติร้อยละ นำผลลัพธ์และข้อเสนอแนะที่ ได้มาวิเคราะห์ และปรับปรุงการดำเนิน กิจกรรมครั้งต่อไป

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน สำรวจกลุ่มเป้าหมายสอบถามความต้องการวางแผน ขออนุมัตินัดหมายวัน / เวลาจัดหาสารสนเทศเตรียมกิจกรรม จัดกิจกรรมประเมินผล สรุปผล

7 ประวัติการจัดกิจกรรม ครั้งที่ ๑ พ. ศ. ๒๕๕๐ สถานพักฟื้นคนชรา บ้านบางละมุง ครั้งที่ ๒ พ. ศ. ๒๕๕๑ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลบางพระ ครั้งที่ ๓ พ. ศ. ๒๕๕๒ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลบางพระ ครั้งที่ ๔ พ. ศ. ๒๕๕๓ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลบ้านบึง ครั้งที่ ๕ พ. ศ. ๒๕๕๔ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาล เมืองศรีราชา

8 กิจกรรมครั้งที่ ๑ พ. ศ. ๒๕๕๐ บ้านบางละมุง

9 กิจกรรมครั้งที่ ๒ พ. ศ. ๒๕๕๑ เทศบาล บางพระ

10 กิจกรรมครั้งที่ ๓ พ. ศ. ๒๕๕๒ สำนักหอสมุด

11 กิจกรรมครั้งที่ ๔ พ. ศ. ๒๕๕๓ เทศบาลบ้าน บึง

12 กิจกรรมครั้งที่ ๕ พ. ศ. ๒๕๕๔ เทศบาลเมือง ศรีราชา

13 ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ พ. ศ. ๒๕๕๐ ความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากที่สุดร้อยละ ๙๕ ครั้งที่ ๒ พ. ศ. ๒๕๕๑ ความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากที่สุดร้อยละ ๙๗ ครั้งที่ ๓ พ. ศ. ๒๕๕๒ ความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากที่สุดร้อยละ ๙๗ ครั้งที่ ๔ พ. ศ. ๒๕๕๓ ความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากที่สุดร้อยละ ๙๘ ครั้งที่ ๕ พ. ศ. ๒๕๕๔ ความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากที่สุดร้อยละ ๙๘

14 ปัญหา / อุปสรรค เวลา สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ ความพร้อมของผู้จัด กิจกรรม ความพร้อมของผู้ร่วม กิจกรรม

15 ปัจจัยที่ทำให้บรรลุผล สำเร็จ เวลาในการจัด กิจกรรม สถานที่จัด กิจกรรม คณะกรรมการจัด กิจกรรม รูปแบบ กิจกรรม ความ จรรโลงใจ ( ความสุข, สนุกสนาน ) การ เรียนรู้ สื่อสารสนเทศ ที่นำไปมอบให้ ผู้สูงอายุ เห็นคุณค่า ในตัวเอง ความคิด สร้างสรรค์ ในการทำ ประโยชน์ แก่สังคม

16 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt มอบโลกใบใหม่ แห่งการเรียนรู้แก่ผู้สูงวัย นิสาชล กาญจนพิชิต สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google