งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LA 102: Business Law สัญญาซื้อขาย. LA102 Business Law สัญญาขายฝาก สัญญาขายฝาก 1. สัญญาขายฝากคืออะไร 2. ลักษณะสำคัญของสัญญาขาย ฝาก 3. แบบของสัญญาขายฝาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LA 102: Business Law สัญญาซื้อขาย. LA102 Business Law สัญญาขายฝาก สัญญาขายฝาก 1. สัญญาขายฝากคืออะไร 2. ลักษณะสำคัญของสัญญาขาย ฝาก 3. แบบของสัญญาขายฝาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LA 102: Business Law สัญญาซื้อขาย

2 LA102 Business Law สัญญาขายฝาก สัญญาขายฝาก 1. สัญญาขายฝากคืออะไร 2. ลักษณะสำคัญของสัญญาขาย ฝาก 3. แบบของสัญญาขายฝาก 4. ระยะเวลาในการไถ่ทรัพย์สินที่ขาย ฝากคืน 5. บุคคลผู้มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขาย ฝาก 6. บุคคลผู้มีหน้าที่รับไถ่ 7. สภาพของทรัพย์สินที่ไถ่คืนมา

3 LA102 Business Law สัญญาขายฝาก 1. สัญญาขายฝาก คืออะไร  ไม่ใช่ การฝากขาย  แต่เป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด ประเภทหนึ่งโดยเป็นการซื้อขาย ซึ่งมีการตกลงกันให้ฝ่ายผู้ขาย สามารถไถ่ทรัพย์สินที่ขายไปแล้ว คืนมาได้

4 LA102 Business Law สัญญาขายฝาก มาตรา 491 สัญญาขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ใน ทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมี ข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ ทรัพย์นั้นคืนได้

5 LA102 Business Law สัญญาขายฝาก 2. ลักษณะสำคัญของสัญญาขายฝาก 1. สัญญาขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายประเภท หนึ่ง 2. สัญญาขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายที่คู่สัญญา ได้ตกลงกันว่าฝ่ายผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์สินที่ ขายกันคืนมาได้ ข้อสังเกต  ข้อตกลงให้ไล่ทรัพย์สินคืนได้จะต้องทำตั้งแต่ ขณะตกลงซื้อขายกัน  การจะไถ่ทรัพย์สินคืนหรือไม่เป้ฯสิทธิของ ผู้ขายฝาก ไม่ได้บังคับผู้ขายฝากว่าต้องไถ่คืน

6 3. แบบของสัญญาขายฝาก  การขายฝากอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ ชนิดพิเศษ จะต้องทำสัญญาเป็นหนังสือและจด ทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน  การขายฝากสังหาริมทรัพย์ชนิดธรรมดา กฎหมายไม่ได้กำหนด “ แบบของนิติกรรม ” เอาไว้ จึงอาจทำเป็นหนังสือหรือปากเปล่าก็ได้ แต่ถ้าตกลงราคากันตั้งแต่ห้าร้อยบาทหรือกว่า นั้นขึ้นไปจะต้องมีหลักฐานสำหรับฟ้องร้องให้ บังคับคดี LA102 Business Law สัญญาขายฝาก

7 4. ระยะเวลาในการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืน คู่สัญญาจะกำหนดระยะเวลาในการไถ่ ทรัพย์สินคืนไว้นานเท่าไรก็ได้ แต่ ก. อสังหาริมทรัพย์ จะกำหนดเกินกว่า 10 ปี ไม่ได้ ข. สังหาริมทรัพย์ จะกำหนดเกินกว่า 3 ปี ไม่ได้ ค. ถ้ากำหนดไว้นานกว่า ก, ข ให้ลดเวลาลงมา เหลือตาม ก, ข ง. ถ้ากำหนดเวลาไว้ต่ำกว่า ก, ข ก็ให้เป็นไป ตามที่กำหนดแต่คู่สัญญาอาจตกลงกันขยาย กำหนดเวลาไถ่ได้ โดยเมื่อขยายแล้ว กำหนดเวลาต้องไม่เกินกว่า ก, ข การขยายเวลาไถ่ จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลง ลายมือชื่อผู้รับไถ่ LA102 Business Law สัญญาขายฝาก

8 สินไถ่, ราคาขายฝาก  ถ้าไม่ได้กำหนดสินไถ่ไว้ ให้ไถ่ ตามราคาขายฝาก  แต่จะกำหนดสินไถ่ไว้สูงกว่าราคา ขายฝาก รวมประโยชน์ตอบแทน เกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ไม่ได้ LA102 Business Law สัญญาขายฝาก

9 สินไถ่, ราคาขายฝาก  ถ้าไม่ได้กำหนดสินไถ่ไว้ ให้ไถ่ ตามราคาขายฝาก  แต่จะกำหนดสินไถ่ไว้สูงกว่าราคา ขายฝาก รวมประโยชน์ตอบแทน เกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ไม่ได้ LA102 Business Law สัญญาขายฝาก

10 5. บุคคลผู้มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืน  ผู้ขายเดิม หรือ ทายาทของผู้ขายเดิม  บุคคลผู้รับโอนสิทธิไถ่  บุคคลซึ่งในสัญญาขายฝากยอมไว้ โดยเฉพาะว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้ (มาตรา 497) LA102 Business Law สัญญาขายฝาก

11 6. บุคคลผู้มีหน้าที่รับไถ่ทรัพย์สิน  ผู้ซื้อเดิม หรือทายาทของผู้ซื้อเดิม  ผู้รับโอนทรัพย์สิน หรือผู้รับโอนสิทธิ เหนือทรัพย์สินนั้น LA102 Business Law สัญญาขายฝาก

12 A B C ขายฝาก ขาย

13 LA102 Business Law สัญญาขายฝาก ข้อสังเกต ก) กรณีผู้รับไถ่เป็นผู้รับโอนทรัพย์สิน ผู้ไถ่จะใช้ สิทธิไถ่ทรัพย์สินคืนได้ต่อเมื่อผู้รับโอนได้รู้ใน เวลาที่รับโอนทรัพย์สินมาว่าทรัพย์สินที่ตนรับ โอนมานั้นตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิไถ่คืน ข) ในการขายฝาก คู่สัญญาอาจตกลงกันไม่ให้ผู้ ซื้อฝากจำหน่ายหรือโอนทรัพย์สินก็ได้ ถ้าผู้ ซื้อฝ่าฝืน ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในความ เสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ขาย

14 LA102 Business Law สัญญาขายฝาก 7. สภาพของทรัพย์สินที่ไถ่คืน ก. กฎหมายกำหนดให้ผู้ซื้อส่งคืนทรัพย์สินตาม สภาพที่เป็นอยู่ในเวลาที่ผู้ขายฝากใช้สิทธิไถ่ ทรัพย์สินคืน (มาตรา 501) แต่ถ้าทรัพย์สินได้ถูกทำลายหรือทำให้ เสื่อมเสียไป เพราะความผิดของผู้ซื้อฝาก ผู้ซื้อฝากจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

15 LA102 Business Law สัญญาขายฝาก 7. สภาพของทรัพย์สินที่ไถ่คืน ข. ทรัพย์สินซึ่งไถ่คืน ผู้ไถ่ย่อมรับคืนไปโดยปลอดจาก สิทธิใดๆ ซึ่งผู้ซื้อเดิม หรือทายาท หรือผู้รับโอนจากผู้ ซื้อเดิมได้ก่อให้เกิดขึ้นก่อนเวลาไถ่ ยกเว้น การเช่าทรัพย์สิน ที่ ยกเว้น การเช่าทรัพย์สิน ที่ 1. ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 2. การเช่าได้ทำขึ้นในอายุการไถ่ 3. การเช่ามิได้ทำขึ้ 4. นเพื่อต้องการก่อความเสียหายแก่ผู้ขาย การเช่าทรัพย์สินนี้ เหลือเวลาเช่าอยู่เพียงใด ก็ให้ สมบูรณ์อยู่เพียงนั้น แต่ไม่เกินกว่าหนึ่งปี การเช่าทรัพย์สินนี้ เหลือเวลาเช่าอยู่เพียงใด ก็ให้ สมบูรณ์อยู่เพียงนั้น แต่ไม่เกินกว่าหนึ่งปี


ดาวน์โหลด ppt LA 102: Business Law สัญญาซื้อขาย. LA102 Business Law สัญญาขายฝาก สัญญาขายฝาก 1. สัญญาขายฝากคืออะไร 2. ลักษณะสำคัญของสัญญาขาย ฝาก 3. แบบของสัญญาขายฝาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google