งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึ กษา. การกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และ ฐานรากในการจ้างก่อสร้าง แนวคิด  เพื่อความเป็นธรรม  เพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องของการ เปลี่ยนแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึ กษา. การกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และ ฐานรากในการจ้างก่อสร้าง แนวคิด  เพื่อความเป็นธรรม  เพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องของการ เปลี่ยนแปลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึ กษา

2 การกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และ ฐานรากในการจ้างก่อสร้าง แนวคิด  เพื่อความเป็นธรรม  เพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องของการ เปลี่ยนแปลง ค่างานในการก่อสร้างฐานราก กำหนดเงื่อนไขในรูปแบบ รายการ ละเอียดใน การก่อสร้างให้ชัดเจน โดยเฉพาะ เสาเข็มที่อาจทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงราคาค่างาน นร.( กวพ ) ๑๒๐๔ / ว๑๑๕๔๒ ลว ๒ ธ. ค. ๒๕๓๙

3 กรณีศึกษา ไม่อาจกำหนดได้ ต้องให้มี ทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงรายการ ฐานรากให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นและให้เป็น ส่วนหนึ่งของสัญญา ให้สำรวจและกำหนดปริมาณงานดินถม งานดินตัก ในแบบรูป รายการละเอียดให้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง ให้สำรวจสภาพดินในสถานที่ก่อสร้าง เพื่อกำหนดแบบรูปและ รายการละเอียดในงานฐานรากที่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ราคาค่างาน

4 กรณีศึกษา หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง รายการฐานราก ต้องใช้ข้อ ๑๓๖ ตกลงเนื้องาน ราคา ระยะเวลา ที่ เปลี่ยนแปลงพร้อมกัน นร.( กวพ ) ๑๒๐๔ / ว๑๑๕๔๒ ลว ๒ ธ. ค. ๒๕๓๙

5 กรณีศึกษา การส่งมอบงาน หนังสือต้องส่งให้ ใคร นร.( กวพ ) ๑๓๐๔ / ๓๓๐๒ ลว ๓ เม. ย. ๒๕๔๐  ผู้ว่าจ้าง  ประธานกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงาน  ส่วนราชการ นร.( กวพ ) ๑๓๐๕ / ว๕๘๕๕ ลว ๑๑ ก. ค. ๒๕๔๔

6 กรณีศึกษา การจ่ายเงินล่วงหน้า ( กรณีผู้รับ จ้างผิดสัญญา ) กค ๐๕๐๒ / ๑๕๓๔๕ ลว ๒๙ เม. ย. ๒๕๒๓  ต้องเรียกคืนจากผู้ค้ำ  หากล่าช้าทำให้ทางราชการต้อง เสียหาย ต้องดำเนินการทางวินัยหรือ ทางแพ่ง  แนวทางแก้ไข.. เร่งรัด

7 กรณีศึกษา ก่อสร้างทางเสร็จ แต่เสาไฟฟ้า ชนิดกลมผลิตไม่ทัน ( ขาดแคลน ) ถ้ารอ ผู้รับจ้างจะถูกปรับหลายวัน จะขอ แก้ไขสัญญาเป็นเสาชนิด ๒๐เหลี่ยม เพื่อให้ถนนมีแสงสว่างตามมาตรฐาน จะเป็นการช่วยผู้รับจ้าง ? นร ( กวพ ) ๑๒๐๔ / ๕๓๕๙ ลว ๓๑ พ. ค. ๒๕๓๗  ข้อ ๑๓๖ คุณสมบัติมีความมั่นคงแข็งแรงเทียบเท่าตามสัญญา ผู้รับจ้างยินยอมลดราคา

8  สัญญาซื้อพัสดุ / จ้างทำของ วงเงิน ๑, ๙๐๐, ๐๐๐ บาท กำหนด เงื่อนไขการจ่ายเงินเป็น ๓ งวด งวดที่ ๑ เงิน๖๐๐, ๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ เงิน ๖๐๐, ๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ เงิน ๗๐๐, ๐๐๐ บาท ผิดสัญญาคิดค่าปรับเป็นรายวันอัตรา ร้อยละ ๐. ๑๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ รับมอบในแต่ละงวด สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ กรณีศึกษา ค่าปรับ

9 ผู้ขายส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดในสัญญาในวันที่ ๒๐ มีนาคม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำ การตรวจรับพัสดุ ถูกต้องครบถ้วนตาม ข้อกำหนดในสัญญาในวันที่ ๓๐ มีนาคม ข้อเท็จจริง

10 คำถ าม ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ จะคิดค่าปรับอย่างไร

11  ผิดสัญญา.. ต้องปรับ.. ต้องแจ้งการปรับ.. ค่าปรับคิดถัดจากวันครบหัก เวลาตรวจ.. ต้องสงวนสิทธิเมื่อส่งมอบ พัสดุถูกต้อง แนวการพิจารณา

12  งวดที่ 1 = 1,900,000 x 0.10 x 20 100 = 38,000.- แนวการ พิจารณา  งวดที่ 2 = 1,300,000 x 0.10 x 20 100 = 26,000.-  งวดที่ 3= 700,000 x 0.10 x 20 100 = 14,000.-

13  ค่าปรับงวดที่ 1 = วงเงินตามสัญญา x ค่าปรับ x วัน ผิดนัด 100 แนวการ พิจารณา  ค่าปรับงวดที่ 2 = วงเงินตามสัญญา งวดที่ 2 + งวดที่ 3 x ค่าปรับ x วันผิดนัด 100  ค่าปรับงวดที่ 3 = วงเงินตามสัญญา งวดที่ 3x ค่าปรับ x วันผิดนัด 100

14  สัญญาจ้างก่อสร้าง วงเงิน ๑, ๙๐๐, ๐๐๐ บาท กำหนดเงื่อนไขการ จ่ายเงินเป็น ๓ งวด งวดที่ ๑ เงิน ๖๐๐, ๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ เงิน ๖๐๐, ๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ เงิน ๗๐๐, ๐๐๐ บาท ผิดสัญญาคิดค่าปรับเป็นรายวันอัตรา วันละ 1,900 บาทของราคางานจ้าง ที่ ยังไม่ได้รับมอบในแต่ละงวด สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ กรณีศึกษา ค่าปรับ

15 ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดใน สัญญา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ งวดที่ ๑ ส่งวันที่ ๑๐ มีนาคม งวดที่ ๒ ส่งวันที่ ๓๐ มีนาคม งวดที่ ๓ ส่งวันที่ ๒๐ เมษายน คณะกรรมการตรวจการจ้าง ทำ การตรวจรับการจ้างถูกต้องตามแบบ รูปรายการละเอียดและข้อกำหนดใน สัญญาในสัญญาในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ข้อเท็จจริง

16 คำถ าม ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจ การจ้าง จะคิดค่าปรับอย่างไร

17  ผิดสัญญา.. ต้องปรับ.. ต้องแจ้งการปรับ.. ค่าปรับคิดถัดจากวันครบหัก เวลาตรวจ.. ต้องสงวนสิทธิเมื่อส่งมอบงาน จ้างถูกต้อง แนวการพิจารณา

18  งวดที่ 1 = 1,900 x 51 = 96,000.- แนวการพิจารณา  งวดที่ 2 = 1,900 x 20 = 38,000.-  งวดที่ 3= 1,900 x 20 = 38,000.-

19 งวดที่ 1 = ค่าปรับ x วันผิดนัด แนวการพิจารณา งวดที่ 2 = ค่าปรับ x วันผิดนัด ( ถัดส่งงาน งวดที่ 1 – งวดที่ 2) งวดที่ 3 = ค่าปรับ x วันผิดนัด ( ถัดส่งงาน งวดที่ 2 – งวดที่ 3)


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึ กษา. การกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และ ฐานรากในการจ้างก่อสร้าง แนวคิด  เพื่อความเป็นธรรม  เพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องของการ เปลี่ยนแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google