งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LA102: Business Law การขาย ทอดตลาด. LA102: Business Law สัญญาซื้อขาย - การขายทอดตลาด การขายทอดตลาด 1) ลักษณะของการขาย ทอดตลาด 2) บุคคลผู้เกี่ยวข้องในการขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LA102: Business Law การขาย ทอดตลาด. LA102: Business Law สัญญาซื้อขาย - การขายทอดตลาด การขายทอดตลาด 1) ลักษณะของการขาย ทอดตลาด 2) บุคคลผู้เกี่ยวข้องในการขาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LA102: Business Law การขาย ทอดตลาด

2 LA102: Business Law สัญญาซื้อขาย - การขายทอดตลาด การขายทอดตลาด 1) ลักษณะของการขาย ทอดตลาด 2) บุคคลผู้เกี่ยวข้องในการขาย ทอดตลาด 3) ข้อจำกัดสิทธิของบุคคลบาง ประเภทในการเข้าสู้ราคา 4) หน้าที่และการพ้นความผูกพัน ของผู้สู้ราคา 5) หน้าที่และความรับผิดชอบ ของผู้ทอดตลาด

3 LA102: Business Law สัญญาซื้อขาย - การขายทอดตลาด 1. ลักษณะทั่วไปของการขาย ทอดตลาด  ต้องทำคำโฆษณาบอกขายและ ต้องเป็นการขายโดยเปิดเผย  ต้องเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้า สู้ราคาได้  การเสนอขายทรัพย์สินทำโดยผู้ ทอดตลาด  การขายทอดตลาดบริบูรณ์ด้วยการ เคาะไม้ หรือด้วยกิริยาอย่างหนึ่ง อย่างใดตามจารีตประเพณีของการ ขายทอดตลาด

4 การขายทอดตลาด จึงเป็นการขาย โดยเปิดเผย โฆษณาให้ บุคคลทั่วไปซื้อโดยการประมูลสู้ราคา ผู้ ที่จะได้ทรัพย์สิน คือผู้ที่ให้ราคาสูงสุด การโฆษณาบอกขายการเชิญชวน ให้ทำคำเสนอ การสู้ราคาการทำคำเสนอ การเคาะไม้การสนอง LA102: Business Law สัญญาซื้อขาย - การขายทอดตลาด

5 2. บุคคลผู้เกี่ยวข้องในการ ขายทอดตลาด  ผู้ขาย  ผู้ทอดตลาด  ผู้สู้ราคา  ผู้ซื้อ LA102: Business Law สัญญาซื้อขาย - การขายทอดตลาด

6 3. ข้อจำกัดสิทธิของ บุคคลบางประเภทใน การเข้าสู้ราคา  ผู้ทอดตลาด  ผู้ขาย

7 4. หน้าที่และการพ้นความผูกพัน ของผู้สู้ราคา ก. หน้าที่ของผู้สู้ราคา  ผู้สู้ราคาสูงสุด ต้องชำระราคา และ รับมอบทรัพย์สินไป  ต้องรับผิดชอบเมื่อตนเองไม่ใช้ ราคา เป็นเหตุให้ต้องมีการขาย ทอดตลาดอีกครั้ง LA102: Business Law สัญญาซื้อขาย - การขายทอดตลาด

8 4. หน้าที่และการพ้นความผูกพัน ของผู้สู้ราคา ข. การพ้นความผูกพันของผู้สู้ราคา  การสู้ราคาเป็นการแสดงเจตนาทำ คำเสนออย่างหนึ่งผู้สู้ราคาจึงต้อง ผูกพันตามคำสู้ราคาของตน เว้น แต่  ได้ถอนคำสู้ราคา ก่อนการขาย ทอดตลาดบริบูรณ์  มีผู้อื่นสู้ราคาสูงกว่า  ผู้ทอดตลาดถอนทรัพย์สินจากากร ขายทอดตลาด LA102: Business Law สัญญาซื้อขาย-การขายทอดตลาด

9 LA102: Business Law สัญญาซื้อขาย - การขายทอดตลาด 5. สิทธิ หน้าที่ และความ รับผิดชอบของผู้ ทอดตลาด  การถอนทรัพย์สินจากากร ขายทอดตลาด กรณีราคาที่ ผู้สู้ราคาสูงสุดยังไม่ เพียงพอ  การนำทรัพย์สินออกขายซ้ำ กรณีผู้สู้ราคาสูงสุดไม่ยอม ใช้ราคา

10 LA102: Business Law สัญญาซื้อขาย - การขายทอดตลาด ผู้ทอดตลาดต้องรับผิดชอบ  ถ้าผู้ทอดตลาดละเลยไม่นำ ทรัพย์ออกขายทอดตลาดซ้ำ ในเมื่อผู้สู้ราคาสูงสุดไม่ชำระ ราคา  ถ้าผู้ทอดตลาดละเลยไม่ บังคับผู้สู้ราคาสูงสุดให้ใช้ ราคาตามกำหนด


ดาวน์โหลด ppt LA102: Business Law การขาย ทอดตลาด. LA102: Business Law สัญญาซื้อขาย - การขายทอดตลาด การขายทอดตลาด 1) ลักษณะของการขาย ทอดตลาด 2) บุคคลผู้เกี่ยวข้องในการขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google