งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ. ศ.2550 มาตรา 50 บุคคลย่อมมีเสรีภาพ ในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การ เรียนการสอน การวิจัยและการ เผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ. ศ.2550 มาตรา 50 บุคคลย่อมมีเสรีภาพ ในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การ เรียนการสอน การวิจัยและการ เผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ. ศ.2550 มาตรา 50 บุคคลย่อมมีเสรีภาพ ในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การ เรียนการสอน การวิจัยและการ เผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ความ เป็นมา

3 พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.2552 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 12 ได้ให้การ รับรองสิทธิในการจัด การศึกษา แก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ มาตรา ๑๔ กำหนดให้ได้รับสิทธิ ประโยชน์ตามควรแก่ กรณี ( ตามที่กฎหมาย กำหนด ) ๑ ) ความรู้ในการ อบรมเลี้ยงดู ๒ ) เงินอุดหนุนจากรัฐ ฯ ๓ ) การลดหย่อนหรือ ยกเว้นภาษี มาตรา ๑๔ กำหนดให้ได้รับสิทธิ ประโยชน์ตามควรแก่ กรณี ( ตามที่กฎหมาย กำหนด ) ๑ ) ความรู้ในการ อบรมเลี้ยงดู ๒ ) เงินอุดหนุนจากรัฐ ฯ ๓ ) การลดหย่อนหรือ ยกเว้นภาษี ความ เป็นมา

4 มาตร า ๑๒ แห่ง พระ ราช บัญญัติ การศึก ษา แห่งชา ติ พ. ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ. ศ. ๒๕๕๔ บุคคล กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ. ศ. ๒๕๔๗ ครอบครัว กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน และองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานในศูนย์การเรียน พ. ศ. ๒๕๕๕ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การ เรียน พ. ศ. ๒๕๕๔ องค์กรวิชาชีพ กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถาน ประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศูนย์การเรียน พ. ศ. ๒๕๔๗ สถาน ประกอบการ กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนาพ. ศ. ๒๕๔๘ สถาบันศาสนา

5 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิ ของบุคคลใน การจัด การศึกษาขั้น พื้นฐานใน ศูนย์การเรียน พ. ศ.2554 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา วันที่ 6 มกราคม 2555 กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิ ของบุคคลใน การจัด การศึกษาขั้น พื้นฐานใน ศูนย์การเรียน พ. ศ.2554 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา วันที่ 6 มกราคม 2555 กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิ ขององค์กร วิชาชีพใน การจัด การศึกษาขั้น พื้นฐานใน ศูนย์การเรียน พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา วันที่ 6 มกราคม 2555 กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิ ขององค์กร วิชาชีพใน การจัด การศึกษาขั้น พื้นฐานใน ศูนย์การเรียน พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา วันที่ 6 มกราคม 2555 กฎกระทรวงว่า ด้วยสิทธิของ องค์กรชุมชน และองค์กร เอกชนในการ จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานใน ศูนย์การเรียน พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา วันที่ 19 ตุลาคม 2555 กฎกระทรวงว่า ด้วยสิทธิของ องค์กรชุมชน และองค์กร เอกชนในการ จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานใน ศูนย์การเรียน พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา วันที่ 19 ตุลาคม 2555 “ ศูนย์การเรียน ” จัดโดย บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรชุมชน และองค์กรเอกชน

6 สำนักง านปลัด กระทร วง ศึกษาธิ การ แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศูนย์การเรียน สำนักง านคณะ กรรม การ สถานศึ กษาขั้น พื้นฐาน ( สพฐ.) สำนักง านสภา การศึก ษา สำนักง าน ส่งเสริม การศึก ษานอก ระบบ และ ตาม อัธยาศั ย ภาคเอ กชน NGO ฯลฯ ภาคเอ กชน NGO ฯลฯ ผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ในศูนย์การเรียน

7 ๑ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ การเรียน โดยบุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กร ชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงฯ ๒ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานตามรูปแบบที่กำหนดให้ผู้เรียนมี คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการจัด การศึกษา ขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพเท่าเทียมกับการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป วัตถุ ประสงค์

8 แนวทางการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานในศูนย์การเรียน แนว ทางการ จัด การศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดย บุคคล ในศูนย์ การเรียน แนว ทางการ จัด การศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดย บุคคล ในศูนย์ การเรียน แนว ทางการ จัด การศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดย องค์กร วิชาชีพ ในศูนย์ การเรียน แนว ทางการ จัด การศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดย องค์กร วิชาชีพ ในศูนย์ การเรียน แนวทางการ จัด การศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดย องค์กร ชุมชนและ องค์กร เอกชน ในศูนย์การ เรียน แนวทางการ จัด การศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดย องค์กร ชุมชนและ องค์กร เอกชน ในศูนย์การ เรียน


ดาวน์โหลด ppt รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ. ศ.2550 มาตรา 50 บุคคลย่อมมีเสรีภาพ ในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การ เรียนการสอน การวิจัยและการ เผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google