งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลด้านการ บินพลเรือนของประเทศ 2 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการ ด้านขนส่งทางอากาศ ของประเทศ 3 ปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานที่อยู่ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลด้านการ บินพลเรือนของประเทศ 2 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการ ด้านขนส่งทางอากาศ ของประเทศ 3 ปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานที่อยู่ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 1 ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลด้านการ บินพลเรือนของประเทศ 2 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการ ด้านขนส่งทางอากาศ ของประเทศ 3 ปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ

6 SAF E S afety การบิน ปลอดภั ย A ggreg ation ร่วมใจบริการ F ormul ation ทำงาน เป็น ระบบ E thics เคารพ จริยธรร ม

7 ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำ องค์กร

8 กำหนด พัฒนา มาตรฐาน และวิธีการกำกับ ดูแลสนามบิน และการบินให้เป็นที่ ยอมรับ ในระดับสากล และเอื้อต่อการ พัฒนาคุณภาพการ บินของประเทศ สร้างเสริมและ พัฒนาศักยภาพ การขนส่งทาง อากาศ ให้เป็นที่ยอมรับ และตอบสนอง ความต้องการ ของตลาดได้อย่าง เพียงพอ พัฒนา ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ และยกระดับท่า อากาศยาน ให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับใน ระดับสากล พัฒนาองค์กรสู่ ความเป็นสากล และ สร้างความ ยั่งยืน

9 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบินพลเรือนของประเทศ 2

10 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางอากาศ อุตสาหกรรมการบิน และการบินพลเรือน 3 ดำเนินการจัดระเบียบการบินพลเรือน 4

11 กำหนดมาตรฐาน กำกับ ดูแล และตรวจสอบ การดำเนินการด้านการบินพลเรือน 5 จัดให้มีและดำเนินกิจการท่าอากาศยานในสังกัดกรม 6

12 ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการบินพลเรือน และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศ 7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 8

13 7 8

14 7 8

15 7 8

16 7 8


ดาวน์โหลด ppt 1 ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลด้านการ บินพลเรือนของประเทศ 2 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการ ด้านขนส่งทางอากาศ ของประเทศ 3 ปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานที่อยู่ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google