งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ ข้าราชการบรรจุใหม่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ ข้าราชการบรรจุใหม่."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ ข้าราชการบรรจุใหม่

2 ยินดีต้อนรับ ข้าราชการบรรจุใหม่

3 วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นนำในระดับภูมิภาค เพื่อการขับเคลื่อนและผลักดัน
ให้การบินพลเรือนของประเทศ เป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในระดับสากล

4 พันธกิจ ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศ
1 ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศ 2 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการด้านขนส่งทางอากาศ ของประเทศ 3 ปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ

5 ค่านิยม SAFE Safety Aggregation Formulation Ethics การบินปลอดภัย
ร่วมใจ บริการ Formulation ทำงาน เป็นระบบ Ethics เคารพจริยธรรม

6 วัฒนธรรม ร่วมคิด ร่วมนำองค์กร ร่วมทำ

7 ยุทธศาสตร์ พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
และยกระดับท่าอากาศยาน ให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากลและ สร้างความยั่งยืน ยุทธศาสตร์ กำหนด พัฒนามาตรฐาน และวิธีการกำกับดูแลสนามบิน และการบินให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล และเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการบินของประเทศ สร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพการขนส่งทางอากาศ ให้เป็นที่ยอมรับ และตอบสนองความต้องการ ของตลาดได้อย่างเพียงพอ

8 อำนาจหน้าที่ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศกฎหมาย
ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบินพลเรือนของประเทศ 2

9 อำนาจหน้าที่ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางอากาศ
อุตสาหกรรมการบิน และการบินพลเรือน 3 4 ดำเนินการจัดระเบียบการบินพลเรือน

10 อำนาจหน้าที่ กำหนดมาตรฐาน กำกับ ดูแล และตรวจสอบ
การดำเนินการด้านการบินพลเรือน 5 6 จัดให้มีและดำเนินกิจการท่าอากาศยานในสังกัดกรม

11 อำนาจหน้าที่ ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการบินพลเรือน และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศ 7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 8

12 โครงสร้าง 7 8

13 คณะผู้บริหาร 7 8

14 ประสบการณ์ การรับราชการ
7 8

15 ความคาดหวัง ของผู้บริหาร ต่อข้าราชการใหม่
7 8


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ ข้าราชการบรรจุใหม่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google