งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลเขื่องใน เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับทุติยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลเขื่องใน เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับทุติยภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลเขื่องใน เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับทุติยภูมิ
ขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่บนถนนสายหลักหมายเลข23 มีลูกข่ายระดับรพ.สต.ทั้งสิ้น 31 แห่ง ดูแลผู้ป่วยไม่ซับซ้อนมากนัก โรคที่พบบ่อย คือ กลุ่มโรคเรื้อรัง DM , HT และผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร มีแพทย์ GP 7 คน,กุมารแพทย์ 1 คน

2 คุณภาพดี มีมาตรฐาน สถานที่ทำงานน่าอยู่ ก้าวสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลเขื่องใน คุณภาพดี มีมาตรฐาน สถานที่ทำงานน่าอยู่ ก้าวสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลากร พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมและเป็นผู้นำในเรื่องการ ส่งเสริมสุขภาพ พันธกิจ แผนกลยุทธ 4 ยุทธศาสตร์ บริการดี มีคุณภาพ ระบบดี มีมาตรฐาน คนดี มีความพร้อม สุขภาพดี มีความสุข SWOT Analysis

3 18 ตำบล 2 เทศบาล 182 หมู่บ้าน 23,698 หลังคาเรือน 1 รพช.F1 1 ศสม.
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ตำบล เทศบาล หมู่บ้าน 23,698 หลังคาเรือน รพช.F1 ศสม. รพ.สต. อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลฯ อ.ค้อวัง จ.ยโสธร อ.เมือง อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

4 ประชากร 105,469 คน

5 สถานะสุขภาพ

6 สาเหตุการตาย ลำดับ โรค 2552 2553 2554 2555 1 มะเร็งทุกชนิด 134 122 112
124 - มะเร็งตับ/ท่อน้ำดี ND 59 2 ภาวะหัวใจล้มเหลว 97 96 98 66 3 ไตวาย 68 57 65 4 ปอดติดเชื้อ 21 31 37 34 This template can be used as a starter file for a photo album.

7 จำนวนผู้ป่วยและผู้มารับบริการ
เฉลี่ย 530 visit /วัน

8 ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
5 อันดับโรคผู้ป่วยนอก โรค 2553 2554 2555 ความดันโลหิตสูง 14,215 20,165 26,768 เบาหวาน 14,553 16,849 14,873 อาหาร ไม่ย่อย 5,030 5,797 ไตวายเรื้อรัง 9,225 ปวดกล้ามเนื้อ 5,748 7,291 7,968 ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 3,964 ไขมันในเลือดสูง 4,193 5,763

9 จำนวนผู้ป่วยใน เฉลี่ย 41 คน/วัน อัตราครองเตียง

10 Dengue hemorrhagic fever End stage renal disease
Top 5 IPD วินิจฉัยโรค 2553 2554 2555 Diarrhea 348 340 291 Pneumonia 236 196 273 CRF 203 221 187 Neonatal Jaundice 154 101 132 Dengue hemorrhagic fever 155 End stage renal disease 138 Cellulitis 108

11 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขื่องใน 2555
วิชาชีพ ตาม GIS จำนวนที่มีจริง จำนวนที่ขาด สัดส่วน : ประชากร แพทย์ 11 8 3 1:13,184 ทันตแพทย์ 9 1 เภสัชกร 7 1:15,067 พยาบาลวิชาชีพ 73 74 1:1,425 เทคนิคการแพทย์ 5 4 1:26,367 กายภาพบำบัด 2 1:35,156 อื่นๆ 160 รวม 263

12 สภาพการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลเขื่องใน

13 ขอยกระดับบริการจาก รพช.ระดับกลาง (F2) เป็น รพช.ระดับใหญ่ ( F1)
Service plan 55-59 ขอยกระดับบริการจาก รพช.ระดับกลาง (F2) เป็น รพช.ระดับใหญ่ ( F1) ประชากร 105,469 คน พื้นที่รอยต่อระหว่างจ.ศรีสะเกษ , ยโสธร ดูแลประชากรในเขตและพื้นที่รอยต่อ 5 อำเภอ อ. เมือง , ม่วงสามสิบ จ. อุบลฯ อ. ยางชุมน้อย , กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เครือข่ายบริการสาธารณสุข (รพ.สต. 31 แห่ง) มากที่สุดในจ.อุบลฯ ทีมงานพร้อม มีแพทย์เฉพาะทาง , Hemodialysis, CAPD ลดความแออัด ของ รพศ.สรรพสิทธิประสงค์

14 ผลงานเด่น ••••••••••••••••••••••••••••

15 ชนะเลิศ สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ระดับจังหวัด ปี 2550

16 ชนะเลิศ นวัตกรรมดีเด่นระดับเขต โครงการ DMS ปี2551

17 รางวัลแพทย์ดีเด่น จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ปี 2551

18 ผ่านการประเมิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง ปี 2552

19 รางวัล นวัตกรรมดีเด่นการให้สุขศึกษาเชิงบันเทิง
ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยปี 2553

20 ผ่านการประเมินมาตรฐานการพยาบาล ปี 2554

21 ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล ปี 2554
ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล ปี 2554

22 ชนะเลิศประกวดโรงพยาบาลชุมชนระดับจังหวัด ปี 2554
ชนะเลิศประกวดโรงพยาบาลชุมชนระดับจังหวัด ปี 2554

23 Re-Accreditation ระบบบริหารคุณภาพ
ตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ ปี 2555

24 Re-Accreditation โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
ปี 2555

25 วิชาการดีเด่น ปี 55 ระดับจังหวัด
ชนะเลิศ “ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ” รองชนะเลิศ นวัตกรรม “ วงกลมมหัศจรรย์ ” ระดับเขต รองชนะเลิศ “ Central Supply Delivery ” รองชนะเลิศ “ Stroke Home Program ” ระดับกระทรวง ชนะเลิศ “การดำเนินโรคและค่าใช้จ่ายการรักษา ผู้ป่วยไตวาย เรื้อรัง ” ชนะเลิศ “พัฒนาระบบการป้องกันการติดเชื้อ ที่แผลฝีเย็บ ”

26 ชาวรพ.เขื่องใน ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ มุ่งมั่น พัฒนา
ขอขอบคุณ ชาวรพ.เขื่องใน ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ มุ่งมั่น พัฒนา


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลเขื่องใน เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับทุติยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google