งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับทุติย ภูมิ ขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่บนถนนสาย หลักหมายเลข 23 มีลูกข่ายระดับรพ. สต. ทั้งสิ้น 31 แห่ง ดูแลผู้ป่วยไม่ซับซ้อนมากนัก โรคที่พบบ่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับทุติย ภูมิ ขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่บนถนนสาย หลักหมายเลข 23 มีลูกข่ายระดับรพ. สต. ทั้งสิ้น 31 แห่ง ดูแลผู้ป่วยไม่ซับซ้อนมากนัก โรคที่พบบ่อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับทุติย ภูมิ ขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่บนถนนสาย หลักหมายเลข 23 มีลูกข่ายระดับรพ. สต. ทั้งสิ้น 31 แห่ง ดูแลผู้ป่วยไม่ซับซ้อนมากนัก โรคที่พบบ่อย คือ กลุ่มโรคเรื้อรัง DM, HT และผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร มีแพทย์ GP 7 คน, กุมารแพทย์ 1 คน

2 Compan y LOG O ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของ บุคลากร พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร จัดการ ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมและ เป็นผู้นำในเรื่องการ ส่งเสริมสุขภาพ บริการดี มี คุณภาพ ระบบดี มี มาตรฐาน คนดี มีความ พร้อม สุขภาพดี มี ความสุข

3 18 ตำบล 2 เทศบาล 182 หมู่บ้าน 23,698 หลังคาเรือน 1 รพช.F1 1 ศสม. 30 รพ. สต.

4

5 สถานะ สุขภาพ

6 สาเหตุการตาย ลำดั บ โรค 2552255325542555 1 มะเร็งทุก ชนิด 134122112124 - มะเร็งตับ / ท่อน้ำดี ND 59 2 ภาวะหัวใจ ล้มเหลว 97969866 3 ไตวาย 685765 4 ปอดติดเชื้อ 21313734

7 จำนวนผู้ป่วยและผู้มารับ บริการ เฉลี่ย 530 visit /วัน

8 5 อันดับโรคผู้ป่วยนอก โรค 2553 โรค 255 4 โรค 2555 ความ ดัน โลหิตสูง 14,21 5 ความดัน โลหิตสูง 20,1 65 ความ ดัน โลหิตสูง 26,76 8 เบาหวา น 14,55 3 เบาหวาน 16,8 49 เบาหวา น 14,87 3 อาหาร ไม่ย่อย 5,030 อาหาร ไม่ย่อย 5,79 7 ไตวาย เรื้อรัง 9,225 ปวด กล้ามเนื้ อ 5,748 ปวด กล้ามเนื้อ 7,29 1 อาหาร ไม่ย่อย 7,968 ติดเชื้อ ทางเดิน ปัสสาวะ 3,964 ไขมันใน เลือดสูง 4,19 3 ปวด กล้ามเนื้ อ 5,763

9 จำนวน ผู้ป่วยใน อัตราครอง เตียง เฉลี่ย 41 คน / วัน

10 Top 5 IPD วินิจฉัยโรค 2553 วินิจฉัยโรค 2554 วินิจฉัยโร ค 2555 Diarrhea348Diarrhea340Diarrhea291 Pneumon ia 236 Pneumon ia 196 Pneumon ia 273 CRF203CRF221CRF187 Neonatal Jaundice 154 Neonatal Jaundice 101 Neonatal Jaundice 132 Dengue hemorrh agic fever 155 End stage renal disease 138Cellulitis108

11 วิชาชีพตาม GIS จำนวนที่ มีจริง จำนวน ที่ขาด สัดส่วน : ประชากร แพทย์ 1183 1:13,184 ทันต แพทย์ 981 1:13,184 เภสัชกร 770 1:15,067 พยาบาล วิชาชีพ 73740 1:1,425 เทคนิค การแพทย์ 541 1:26,367 กายภาพ บำบัด 532 1:35,156 อื่นๆ 160 รวม 263 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเขื่องใน 2555

12 สภาพการให้บริการผู้ป่วยของ โรงพยาบาลเขื่องใน

13 Service plan 55-59 ขอยกระดับบริการจาก รพช. ระดับกลาง (F2) เป็น รพช. ระดับใหญ่ ( F1)  ประชากร 105,469 คน  พื้นที่รอยต่อระหว่างจ. ศรีสะเกษ, ยโสธร ดูแลประชากรในเขตและ พื้นที่รอยต่อ 5 อำเภอ อ. เมือง, ม่วงสามสิบ จ. อุบลฯ อ. ยางชุมน้อย, กันทรารมย์ จ. ศรี สะเกษ อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร  เครือข่ายบริการสาธารณสุข ( รพ. สต. 31 แห่ง ) มากที่สุดในจ. อุบลฯ  ทีมงานพร้อม มีแพทย์เฉพาะทาง, Hemodialysis, CAPD  ลดความแออัด ของ รพศ. สรรพ สิทธิประสงค์

14

15 ชนะเลิศ สถานที่ทำงาน น่าอยู่น่าทำงาน ระดับจังหวัด ปี 2550 ชนะเลิศ สถานที่ทำงาน น่าอยู่น่าทำงาน ระดับจังหวัด ปี 2550

16

17 รางวัลแพทย์ดีเด่น จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระ ราชูปถัมภ์ ปี 2551

18 ผ่านการประเมิน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ อย่างต่อเนื่อง ปี 2552

19 รางวัล นวัตกรรมดีเด่นการให้สุขศึกษา เชิงบันเทิง ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานจากสมาคมพยาบาล แห่งประเทศไทยปี 2553

20 ผ่านการประเมินมาตรฐานการ พยาบาล ปี 2554

21 ผ่านการประเมินมาตรฐาน โรงพยาบาล ปี 2554

22 ชนะเลิศประกวดโรงพยาบาลชุมชน ระดับจังหวัด ปี 2554

23 Re-Accreditation ระบบบริหาร คุณภาพ ตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ ปี 2555

24 Re-Accreditation โรงพยาบาลสายใย รักแห่งครอบครัว ปี 2555

25 วิชาการดีเด่น ปี 55 ระดับจังหวัด ชนะเลิศ “ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม เหตุผล ” รองชนะเลิศ นวัตกรรม “ วงกลม มหัศจรรย์ ” ระดับเขต รองชนะเลิศ “ Central Supply Delivery ” รองชนะเลิศ “ Stroke Home Program ” ระดับกระทรวง ชนะเลิศ “ การดำเนินโรคและค่าใช้จ่าย การรักษา ผู้ป่วยไตวาย เรื้อรัง ” ชนะเลิศ “ พัฒนาระบบการป้องกันการ ติดเชื้อ ที่แผลฝีเย็บ ”

26 ขอขอบคุณ ชาวรพ. เขื่องใน ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ มุ่งมั่น พัฒนา


ดาวน์โหลด ppt เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับทุติย ภูมิ ขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่บนถนนสาย หลักหมายเลข 23 มีลูกข่ายระดับรพ. สต. ทั้งสิ้น 31 แห่ง ดูแลผู้ป่วยไม่ซับซ้อนมากนัก โรคที่พบบ่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google