งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปบทเรียนบน เส้นทาง การพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลหลวงพ่อ ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปบทเรียนบน เส้นทาง การพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลหลวงพ่อ ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปบทเรียนบน เส้นทาง การพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลหลวงพ่อ ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

2 ที่โรงพยาบาลได้ดำเนินการเพื่อตอบสนอง เข็มมุ่งปี 2555-2556 เรื่อง อนุรักษ์พลังงาน สร้างการมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหาร / สมาชิกทุก ระดับในองค์กร ผู้ใช้บริการรวมถึงชุมชน

3

4 ประกวดคำขวัญการ อนุรักษ์พลังงาน “ พลังงานมีจำกัด ช่วยประหยัด ใช้คุ้มค่า ” ของนายกิตติเดช ถาดไธสงค์ ( นายช่างเทคนิค งานซ่อมบำรุง ฝ่าย บริหารงานทั่วไป ) คัดเลือกบุคลากรตัวอย่าง ในการประหยัดพลังงาน นางมณี ด้วงมั่ง ( พนักงานทั่วไป ประจำหอผู้ป่วยหญิง )

5 ๏ โครงการจิตอาสา ๏ ร่วมปลูกต้นไม้ภายใน โรงพยาบาล เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ๏ โครงการตลาดนัดมูลฝอย

6  ส่งผลให้โรงพยาบาลหลวง พ่อทวีศักดิ์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Eco- Hospital Award ประเภทโรงพยาบาลขนาดเล็ก : 25 เม. ย. 2556

7 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์พลังงาน มากขึ้น - เพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์ พลังงาน - ส่งบุคลากรศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม ด้านการ อนุรักษ์พลังงาน - เพิ่มพื้นที่สีเขียว รอบโรงพยาบาล ภายใน อาคาร แผนระยะยาว THAILAND ENERGY AWARD

8

9 1. ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 : 12 ก. ค 2545 2. บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ดี เยี่ยม : ปี 2552 3. รางวัลโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ระดับดี : 20 พ. ค 2553 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) : 27 ธ. ค 2553 5. มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม : 28 ก. ค 2554 6. รางวัลชมเชยสถานพยาบาลในดวงใจ ส. น. ง. ประกันสังคม : 2554

10 7. รับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA):29 พ. ย 2554 8. ร. พ. ที่มีคุณภาพการดูแลรักษาดีเด่น HIV/AID ระดับเขต กรุงเทพมหานคร ของ สปสช. ปี 2554 และ ปี 2555 9. รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การพัฒนาระบบ บริการโครงการ เฉลิมพระเกียรติฯ ของ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

11 10. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับ ทอง : 31 ส. ค 2555 11. มาตรฐานวิชาชีพสมาคมเทคนิคการแพทย์ : 23 พ. ย 2555 12. ชนะเลิศ เรื่องเล่าการพัฒนาคุณภาพ บริการดูแลรักษา HIV ดีเด่น ระดับเขตกรุงเทพมหานคร ของ สปสช. : ปี 2555 13. หน่วยงานคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญ ประโยชน์ต่อสังคม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556

12


ดาวน์โหลด ppt สรุปบทเรียนบน เส้นทาง การพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลหลวงพ่อ ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google