งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการมหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2555 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขและภาคีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการมหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2555 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขและภาคีระบบสุขภาพปฐมภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการมหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2555 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขและภาคีระบบสุขภาพปฐมภูมิ 1.แฟ้มสุขภาพภาคประชาชน โดย นางสุมา ทองมา รพ.สต.หนองชุมแสง 2.สามนิ้วสามสัมผัสสกัดมะเร็งเต้านม ด้วยสื่อรักษ์เต้านม โดย น.ส.ณัชชา แรมกิ่ง รพ.สต.หนองชุมแสง 3.การจัดการเครือข่ายแบบเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เครือข่าย รพ.บ้านแหลม โดย นางเบญจวรรณ ทองศรี รพ.บ้านแหลม 4.การสร้างพลัง สร้างสุขภาพในกลุ่มผู้ติดเชื้อ – ผู้ป่วย เอดส์ โดย นางสรินนา จันทโชติ รพ. บ้านลาด

2 ผลการตัดสินผลงานทางวิชาการ โครงการตลาดนัดนวัตกรรมทางสุขภาพเขต4,5 ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2554 จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี ร่วมกับ สปสช. เขต 5 ราชบุรี มีผู้ส่งผลงานทั้งหมด 29 ผลงาน จ. เพชรบุรีได้รับการคัดเลือก 8 ผลงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่และเงินรางวัล ในการประชุมวิชาการ ตลาดนัดนวัตกรรม สรรค์สร้างภาคี สุขภาพเข้มแข็ง ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2555 ณ โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม

3 ลำดับ ชื่อเรื่องผู้เสนอผลงานหน่วยงานประเภทผลงานผลการ ตัดสิน 1 ใส่ใจวัยรุ่น รู้ทันเอดส์ เพศศึกษา นางเนตรนภา เกตุมั่งมี รพ. สต. โพธิ์ไร่ หวาน อ. เมือง การป้องกันการ ตั้งครรภ์ ดี 2 ภาคีเครือข่ายร่วมใจ ลดโรคเรื้อรังด้วยวิถี ชุมชน นางรพีพร ฤาเดช รพ. สต. บ้านทาน อ. บ้านลาด การป้องกันและ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง ดี 3 ตู้ถุงยางวัยใส ล้วงไข่ ได้ sex Quiz นางลดาวัลย์ เรืองอร่าม รพ. บ้านลาดการป้องกันการ ตั้งครรภ์ ชมเชย 4 การพัฒนา รพ. สต โดยใช้กระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นายสุข ประเสริฐ ทับสี สสอ. หนองหญ้า ปล้อง การบริหารจัดการ และการดำเนินงาน หน่วยบริการปฐมภูมิ ชมเชย

4 ลำดับ ชื่อเรื่องผู้เสนอ ผลงาน หน่วยงานประเภทผลงานผลการ ตัดสิน 5 พลังภาคีเครือข่าย ร่วม คิด ร่วมทำ ร่วมใช้ ร่วม ใจประชาชน ท่าช้าง ปลอดภัยจากการขาด สารไอโอดีน นางสมศรี นวรัตน์ รพ. บ้าน ลาด การบริหารจัดการและ การดำเนินงานหน่วย บริการปฐมภูมิ ชมเชย 6 พลังภาคีเครือข่าย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ในกลุ่ม นักเรียน อำเภอบ้านลาด นางสมศรี นวรัตน์ รพ. บ้าน ลาด การบริหารจัดการและ การดำเนินงานหน่วย บริการปฐมภูมิ ชมเชย

5 ลำดับ ชื่อเรื่องผู้เสนอ ผลงาน หน่วยงานประเภทผลงานผลการ ตัดสิน 7 การพัฒนาการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพในโรคอ้วน ของประชาชน อ. บ้านลาด นางสุธีรา แถวจันทึก รพ. บ้านลาดการป้องกันและ ควบคุมโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง ชมเชย 8 ต้นแบบการดูแล สุขภาพตนเองของ ผู้ป่วยเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง นางบังอร เลาหวัฒน ภิญโญ ศูนย์บริการ สาธารณสุข เทศบาลชะอำ การป้องกันและ ควบคุมโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง ชมเชย


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการมหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2555 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขและภาคีระบบสุขภาพปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google