งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดนิทรรศการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดนิทรรศการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดนิทรรศการ
ในการประชุมวิชาการมหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ มกราคม 2555 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขและภาคีระบบสุขภาพปฐมภูมิ แฟ้มสุขภาพภาคประชาชน โดย นางสุมา ทองมา รพ.สต.หนองชุมแสง สามนิ้วสามสัมผัสสกัดมะเร็งเต้านม ด้วยสื่อรักษ์เต้านม โดย น.ส.ณัชชา แรมกิ่ง รพ.สต.หนองชุมแสง การจัดการเครือข่ายแบบเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เครือข่าย รพ.บ้านแหลม โดย นางเบญจวรรณ ทองศรี รพ.บ้านแหลม การสร้างพลัง สร้างสุขภาพในกลุ่มผู้ติดเชื้อ – ผู้ป่วยเอดส์ โดย นางสรินนา จันทโชติ รพ. บ้านลาด

2 ผลการตัดสินผลงานทางวิชาการ โครงการตลาดนัดนวัตกรรมทางสุขภาพเขต4,5
ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2554 จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี ร่วมกับ สปสช. เขต 5 ราชบุรี มีผู้ส่งผลงานทั้งหมด 29 ผลงาน จ. เพชรบุรีได้รับการคัดเลือก 8 ผลงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่และเงินรางวัล ในการประชุมวิชาการ ตลาดนัดนวัตกรรม สรรค์สร้างภาคี สุขภาพเข้มแข็ง ระหว่างวันที่ มกราคม 2555 ณ โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม

3 ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เสนอผลงาน หน่วยงาน ประเภทผลงาน ผลการตัดสิน 1 ใส่ใจวัยรุ่น รู้ทันเอดส์ เพศศึกษา นางเนตรนภา เกตุมั่งมี รพ.สต.โพธิ์ไร่หวาน อ.เมือง การป้องกันการตั้งครรภ์ ดี 2 ภาคีเครือข่ายร่วมใจลดโรคเรื้อรังด้วยวิถีชุมชน นางรพีพร ฤาเดช รพ.สต.บ้านทาน อ.บ้านลาด การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3 ตู้ถุงยางวัยใส ล้วงไข่ได้ sex Quiz นางลดาวัลย์ เรืองอร่าม รพ.บ้านลาด ชมเชย 4 การพัฒนา รพ.สต โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นายสุขประเสริฐ ทับสี สสอ.หนองหญ้าปล้อง การบริหารจัดการและการดำเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิ

4 ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เสนอผลงาน หน่วยงาน ประเภทผลงาน ผลการตัดสิน 5 พลังภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใช้ ร่วมใจประชาชน ท่าช้างปลอดภัยจากการขาดสารไอโอดีน นางสมศรี นวรัตน์ รพ.บ้านลาด การบริหารจัดการและการดำเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิ ชมเชย 6 พลังภาคีเครือข่าย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ในกลุ่ม นักเรียน อำเภอบ้านลาด

5 ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้เสนอผลงาน หน่วยงาน ประเภทผลงาน ผลการตัดสิน 7 การพัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในโรคอ้วนของประชาชน อ.บ้านลาด นางสุธีรา แถวจันทึก รพ.บ้านลาด การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชมเชย 8 ต้นแบบการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง นางบังอร เลาหวัฒนภิญโญ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลชะอำ


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดนิทรรศการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google