งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาโรงพยาบาล “ บริการฉับไว ไร้ความแออัด ” โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร แผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาโรงพยาบาล “ บริการฉับไว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาโรงพยาบาล “ บริการฉับไว ไร้ความแออัด ” โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร แผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาโรงพยาบาล “ บริการฉับไว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาโรงพยาบาล “ บริการฉับไว ไร้ความแออัด ” โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร แผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาโรงพยาบาล “ บริการฉับไว ไร้ความแออัด ” โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

3 สถานการณ์การให้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถานการณ์การให้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

4 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 ปีงบประมาณ

5 เปรียบเทียบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย นอก เฉลี่ยต่อวัน จำนวน ครั้ง ) ปีงบประ มาณ

6

7

8 10 อันดับโรค ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2548 1. ความดันโลหิตสูง 2. การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน 3. เบาหวาน 4. ไข้ 5. ปวดท้อง 6. อาการท้องร่วง กระเพาะลำไส้อักเสบจากการติดเชื้อ 7. คออักเสบเฉียบพลัน 8. ไขมันในเลือดสูง 9. ปวดกล้ามเนื้อ 10. เพลีย 1. ความดันโลหิตสูง 2. การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน 3. เบาหวาน 4. ไข้ 5. ปวดท้อง 6. อาการท้องร่วง กระเพาะลำไส้อักเสบจากการติดเชื้อ 7. คออักเสบเฉียบพลัน 8. ไขมันในเลือดสูง 9. ปวดกล้ามเนื้อ 10. เพลีย

9 วัตถุประสงค์ ระยะสั้น 1. อัตราเพิ่มของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ 2550 ลดลง ร้อยละ 10 ( อัตราเพิ่มปี 2548 = ร้อยละ 13.80) 2. ลดระยะเวลารอคอยการรับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ระยะยาว 1. ลดปริมาณผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก 2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ 3. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับความจำเป็นของสุขภาพ ระยะสั้น 1. อัตราเพิ่มของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ 2550 ลดลง ร้อยละ 10 ( อัตราเพิ่มปี 2548 = ร้อยละ 13.80) 2. ลดระยะเวลารอคอยการรับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ระยะยาว 1. ลดปริมาณผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก 2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ 3. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับความจำเป็นของสุขภาพ

10 กลวิธีในการดำเนินงาน 1. กำหนดสถานบริการที่จะพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ 1.1 โรงพยาบาลชุมชน ( จำนวน 1 แห่ง ) : โรงพยาบาลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1.2 พัฒนาสถานีอนามัยเป็นศูนย์แพทย์ชุมชน ( จำนวน 1 แห่ง ) : สถานีอนามัยปากด่าน อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1.3 พัฒนาศักยภาพศูนย์สุขภาพชุมชน ( 5 แห่ง ) : สถานีอนามัยบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร : สถานีอนามัยทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร : สถานีอนามัยวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร : ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ : สถานีอนามัยรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1. กำหนดสถานบริการที่จะพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ 1.1 โรงพยาบาลชุมชน ( จำนวน 1 แห่ง ) : โรงพยาบาลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1.2 พัฒนาสถานีอนามัยเป็นศูนย์แพทย์ชุมชน ( จำนวน 1 แห่ง ) : สถานีอนามัยปากด่าน อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1.3 พัฒนาศักยภาพศูนย์สุขภาพชุมชน ( 5 แห่ง ) : สถานีอนามัยบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร : สถานีอนามัยทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร : สถานีอนามัยวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร : ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ : สถานีอนามัยรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

11 กลวิธีในการดำเนินงาน 2. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน 4 แห่ง : สถานีอนามัยบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร : สถานีอนามัยทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร : สถานีอนามัยนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร : สถานีอนามัยท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 2. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน 4 แห่ง : สถานีอนามัยบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร : สถานีอนามัยทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร : สถานีอนามัยนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร : สถานีอนามัยท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

12 ตาก แดด ถ้ำ สิงห์ เขา ยาว วิสัย เหนือ บ้าน นา ทุ่งคา ท่าไม้ ลาย ขุน กระทิง บาง หมาก ท่า ยาง หาด ทราย รี รพ. ปากน้ำ ชุมพร วังไผ่ นาทุ่ง รพ. ชุมพร นาชะ อัง หาดพัน ไกร ดอน รัก บาง ลึก รับ ร่อ รพ. ค่าย วังใหม่ วัง ลุ่ม วัด ท่า ข้าม ปาก ด่าน นากระ ตาม หงษ์ เจริญ รพ. ท่า แซะ สี่แยก ปฐมพร อำเภอท่า แซะ อำเภอ เมือง PCU รพ. กทม.

13 3. พัฒนาระบบบริการภายใน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 4. ทบทวน Referal System ของ จังหวัดชุมพร 3. พัฒนาระบบบริการภายใน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 4. ทบทวน Referal System ของ จังหวัดชุมพร กลวิธีในการดำเนินงาน

14 แผนพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการเพื่อรองรับ โครงการพัฒนาโรงพยาบาล “ บริการฉับไว ไร้ความแออัด ” ปีงบประมาณ 2549 แผนพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการเพื่อรองรับ โครงการพัฒนาโรงพยาบาล “ บริการฉับไว ไร้ความแออัด ” ปีงบประมาณ 2549 1. ด้านกายภาพ ปรับปรุงด้านกายภาพของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ / โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน 8 แห่ง ปรับปรุงด้านกายภาพของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ / โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน 8 แห่ง 2. ด้านจัดหาอุปกรณ์ / เครื่องมือ จัดหาอุปกรณ์ / เครื่องมือของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ / โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน 8 แห่ง จัดหาอุปกรณ์ / เครื่องมือของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ / โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน 8 แห่ง 3. ด้านการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาพยาบาลวิชาชีพ เป็นพยาบาลเวชปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพชุมชน เป้าหมาย พัฒนาพยาบาลวิชาชีพ เป็นพยาบาลเวชปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพชุมชน เป้าหมาย

15 งบประมาณ ** จัดทำแผนให้สอดคล้องกับการได้รับจัดสรร จากกระทรวงสาธารณสุข **

16 ตัวชี้วัดในการประเมิน ระยะสั้น ( ภายในปีงบประมาณ 2550 ) 1. อัตราเพิ่มของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกของรพ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ลดลง 2. จำนวนผู้รับบริการที่ PCU / ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเป้าหมาย 3. ระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ ระยะยาว 1. จำนวนผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกของรพ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ลดลง 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระยะสั้น ( ภายในปีงบประมาณ 2550 ) 1. อัตราเพิ่มของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกของรพ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ลดลง 2. จำนวนผู้รับบริการที่ PCU / ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเป้าหมาย 3. ระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ ระยะยาว 1. จำนวนผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกของรพ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ลดลง 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

17 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระยะสั้น ( ภายในปีงบประมาณ 2550 ) 1. อัตราเพิ่มของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก ลดลงร้อยละ 10 2. จำนวนผู้รับบริการที่ PCU / ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเป้าหมาย เพิ่มขึ้น 3. ระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ ลดลง ระยะยาว 1. จำนวนผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ลดลง 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพิ่มขึ้น ระยะสั้น ( ภายในปีงบประมาณ 2550 ) 1. อัตราเพิ่มของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก ลดลงร้อยละ 10 2. จำนวนผู้รับบริการที่ PCU / ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเป้าหมาย เพิ่มขึ้น 3. ระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ ลดลง ระยะยาว 1. จำนวนผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก ลดลง 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพิ่มขึ้น

18


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาโรงพยาบาล “ บริการฉับไว ไร้ความแออัด ” โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร แผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาโรงพยาบาล “ บริการฉับไว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google