งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน ชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน ชลบุรี
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน ชลบุรี

2 การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ และเพิ่มอันดับ PISA
นโยบาย ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ และเพิ่มอันดับ PISA

3 ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
นโยบาย ปฏิรูปการเรียนรู้ ทั้งระบบ ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

4 การประเมินวิทยฐานะความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ปฏิรูปหลักสูตร การรับบุคคลเข้า ศึกษามหาวิทยาลัย ปฏิรูป การเรียนการสอน การประเมินวิทยฐานะความก้าวหน้าในวิชาชีพ การประเมิน สถานศึกษา การวัดและ ประเมินผลผู้เรียน

5 การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ
และ เพิ่มอันดับ PISA

6 เพื่อ เป้าหมาย

7 ผู้เรียนมีความสามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
มีคุณลักษณะพึงประสงค์ และมีทักษะสำหรับศตวรรษที่21 ผลการจัดอันดับการศึกษา / ผลPISAของไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น

8 ดำเนินงานของ สพฐ.

9 ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน
ดำเนินงานการประชุมสัมมนา ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

10

11 ปรับ การเรียน เปลี่ยน การสอน

12 การเรียนการสอนวิชาหลัก ขับเคลื่อนทักษะการคิด
จากนโยบาย สู่การปฏิบัติ 1 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนวิชาหลัก 2 ขับเคลื่อนทักษะการคิด

13 OBEC’s STRATEGY Working Towards the Same Goal

14 ก.ศธ. บูรณาการ สพฐ. สพท. สถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ประชาชน

15 ก.ศธ. บูรณาการ สพฐ. จัดเวทีระดมความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาคส่วน
จัดตั้งคณะกรรมการยกระดับ Core Areas/PISA เพื่อวางยุทธศาสตร์และกลไกขับเคลื่อน ก.ศธ. บูรณาการ สพฐ.

16 การเรียนการสอน:เนื้อหา วิธีเรียน-สอน-วัดผล คู่มือ สื่อฯ BP
บุคลากร:ระบบสนับสนุน หลักสูตรอบรม COP Coaching & Mentoring ระบบกำกับติดตามและรายงานผล: Triple A analyze alert action ประชาชน - สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง/ประชาชน (ก่อน,ระหว่าง,หลัง การดำเนินโครงการ จัดทำคู่มือผู้ปกครอง เอกสารความรู้ฉบับประชาชน) สพฐ. สพท. สถานศึกษา

17 สพฐ. ก.ศธ. ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ระดมความคิดworkshop ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน พัฒนาครู พัฒนาสื่อ/เทคนิค กำกับติดตามประเมินผล สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ ประชาชนทั่วไป ผู้ปกครอง 225 เขตพื้นที่การศึกษา [สพป./สพม.] school Cluster Team C school Supervisory Unit 1-5/1-10 Schools Supervisory Unit 1-5/1-10 Schools Cluster School school school

18

19 ระดับกระทรวง และ สพฐ. ระดับ สพท. ระดับสถานศึกษา
จัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาคส่วน : อาทิ การประชุมสัมมนา “ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ : ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน” เสนอข่าวเน้นย้ำความสำคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ นำเสนอความก้าวหน้า/รายงานผล อุปสรรคในการดำเนินงาน ผลการดำเนินการบริหารจัดการ ประชุม ผอ.สพท. /ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ ทั่วประเทศ ระดับ สพท. ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากร จัดประกวด คัดโรงเรียนต้นแบบ Best Practice การประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน ส่วนราชการ หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุชุมชน ระดับสถานศึกษา ประชุมชี้แจงครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง สร้างชุมชนการเรียนรู้ COP รายงานผลการดำเนินงาน ต่อสาธารณชน ประชาชน ผู้ปกครอง และมีกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็น

20 แผนการดำเนินงาน ระยะเร่งด่วน ระยะยาว แบ่งเป็น 2 ระยะ 2556 ปีการศึกษา
กย.- มีค. ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2558

21 การเรียนการสอนวิชาหลัก
1 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนวิชาหลัก

22 1 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนวิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

23 1 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนวิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

24 กระทรวงศึกษาประกาศนโยบาย นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ต้องไม่มี
- มีมาตรการเร่งรัด การอ่านการเขียนอย่างเข้มข้น - จัดทำเครื่องมือตรวจสอบและคัดกรอง นร. ป.3 ป.6 ทุกคน - ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าทุกระยะ สพฐ. - ก.ย. 56 ตรวจสอบ คัดกรองนักเรียนทุกคน วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อหาวิธีแก้ปัญหา - ปิดภาค 1/56 พัฒนาครู / จัดหาสื่อ นวัตกรรม ช่วยเหลือครู - รายงานผลต่อ สพฐ. ทุกระยะ สพท. - ต.ค. 56 ทำข้อมูล นร. อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ รายบุคคล - ประชุมผู้ปกครองรับทราบ/แก้ไขปัญหา -ปิดภาค 1/56 พัฒนาครู/จัดหาสื่อ -ทำแผนซ่อมเสริม นร.รายบุคคล - เปิดภาค 2/56 ภายใน 2 สัปดาห์แรก จัดซ่อมเสริม รายบุคคลก่อนเข้าสู่ห้องเรียนปกติ - รายงานผลต่อ สพท.ทุกระยะ สถานศึกษา - เอาใจใส่ดูแล บุตรหลานอย่างใกล้ชิด - ให้ความร่วมมือสนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียน - ติดตามผลการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนอย่างใกล้ชิด ผู้ปกครอง

25 อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ต้องไม่มี
แผนการดำเนินงาน 9-20 ก.ย. 4-5 ก.ย. สพป./สพม. ตรวจสอบคัดกรอง วิเคราะห์จำแนกกลุ่มปัญหา รายงานผลTriple A สพฐ. ประกาศนโยบาย อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ต้องไม่มี ประชุมสัมมนา ผอ.เขต/ผอ.กลุ่มนิเทศ 21-30 ก.ย. โรงเรียน ให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา ซ่อมเสริม นร.เป็นรายบุคคล ประสานความร่วมมือผู้ปกครอง กำกับดูแล รายงานผลต่อ สพท. 26-30 ส.ค. สพฐ. สรุปผล การดำเนินงาน สพฐ. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบเพื่อคัดกรอง นร. ป.3 ป. 6 ทุกเขตพื้นที่ สิงหาคม กันยายน ตุลาคม ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 2556 5 ก.ย. สพฐ. พัฒนาวิทยากร สื่อ กำกับติดตาม สพท. พัฒนาครู สื่อ/นวัตกรรม รายงานผลต่อสพฐ. รมว.ศธ. แถลงนโยบาย “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ต้องไม่มี”

26 1 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนวิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

27 ปีการศึกษา 2556 2558 คณิตศาสตร์ สพฐ. วิทยาศาสตร์ สพฐ.
ก.ย. 56 คณิตศาสตร์ สพฐ. จัดเวทีระดมความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดเป้าหมาย รูปแบบการเรียนรู้ วัดประเมิน - พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ - พัฒนาศักยภาพสู่การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก - สนับสนุนวิจัยพัฒนานวัตกรรม/สื่อ ระดับเขตพื้นที่/สถานศึกษา/ห้องเรียน - สร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) โดยจัดเวทีการประกวด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอผลงาน - จัดทำคลังความรู้ นวัตกรรม เผยแพร่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาครู/ผู้เรียนด้านNumeracy +กระบวนการตามแนวPISA 2556 ก.ย. ต.ค. พ.ย – ปีการศึกษา 2558 ก.ย.-ต.ค. 56 พ.ย. 56 – ปีการศึกษา 2558 จัดเวทีระดมความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดเป้าหมาย รูปแบบการเรียนรู้ วัดประเมิน ก.ย.56 ปีการศึกษา 2558 - พัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามแนว PISA - พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - จัดเวทีแข่งขันสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์/จัดทำค่ายวิทยาศาสตร์ - พัฒนาสื่อโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน Inspiring Science - พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค - พัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - ผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบวาไรตี้ เกมโชว์ เชิงสาระความรู้ พ.ย. 56 – ปีการศึกษา 2558 ก.ย.-ต.ค. 56 พัฒนาครูให้มีศักยภาพด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ สพฐ.

28 ปีการศึกษา 2558 2556 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สสวท.
ก.ย. ต.ค. พ.ย – ปีการศึกษา 2558 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สสวท. ปีการศึกษา 2558 - พัฒนาศักยภาพครู /บุคลากรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทาง PISA ก.ย.-ต.ค. 56 - ปรับปรุงกรอบมาตรฐานหลักสูตร/พัฒนาสื่อเน้นกระบวนการเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา บูรณาการตามแนวคิด สะเต็มศึกษา - ส่งเสริมการบูรณาการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายศูนย์สะเต็มศึกษา และโรงเรียนต้นแบบใน 12 อนุภูมิภาคทั่วประเทศ - พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล (Learning Space) - วิจัยร่วมกับนานาชาติ พ.ย. 56 – ปีการศึกษา 2558

29 1 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนวิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

30 ปีการศึกษา 2558 2556 ภาษาต่างประเทศ สพฐ.
การจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อทบทวน เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาความเข้มข้นแต่ละระดับ ออกแบบหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู้ เครื่องมือ การประเมินผล ก.ย. 56 2556 ก.ย. ต.ค. พ.ย – ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2558 - พัฒนาศักยภาพของครูด้านภาษาอังกฤษ/ ภาษาอาเซียน/ภาษาต่างประเทศที่2 - พัฒนาทักษะ/สมรรถนะ ICT ใน การเรียนการสอน ก.ย.-ต.ค. 56 - พัฒนาสื่อและเทคนิควิธีสอน - พัฒนาการสร้างเครือข่ายและระบบบริหารจัดการ พ.ย. 56 – ปีการศึกษา 2558

31 ขับเคลื่อนทักษะการคิด
2 ขับเคลื่อนทักษะการคิด

32 การขับเคลื่อนทักษะการคิด
สังเคราะห์ องค์ความรู้ ด้านความคิด Contents (Thinking Theory & Thinking Tools) ค้นหาBest Practice การนำทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด ไปสู่ การเรียนการสอน Implement สร้างวิธีการวัดและ ประเมินผล ผู้เรียนและระดับชั้นเรียน Evaluation & Assessment

33 ขับเคลื่อนทักษะการคิด
สพฐ. การจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อทบทวน กำหนดเป้าหมายการพัฒนา ออกแบบหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู้ เครื่องมือ การประเมินผล 2556 ก.ย. ต.ค. ปีการศึกษา 2558 พ.ย. ธ.ค. สร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ทักษะการคิด ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน/ขั้นสูง การวัด/ประเมินผล - จัดทำเครื่องมือวัดทักษะการคิด ก.ย.-พ.ย. 56 จัดทำวีดิทัศน์รวบรวมเทคนิค การสอนคิด วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสอนคิด ธ.ค. 56

34 ประเด็นเพื่อพิจารณา : ข้อเสนอแนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายภาพรวม
ประเด็นเพื่อพิจารณา : ข้อเสนอแนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายภาพรวม

35 ปีแห่งการประกัน/รับรองคุณภาพนักเรียน อ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้
1 กำหนดให้ ปีการศึกษา 2557 เป็น ปีแห่งการประกัน/รับรองคุณภาพนักเรียน อ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้

36 2 กำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแต่ละช่วงวัย
ยึดโยงไปสู่การวัดและประเมิน ตั้งแต่ระดับชั้นเรียน-ระดับนานาชาติให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน และ เป็นทิศทางจุดเน้นการปรับหลักสูตรใหม่

37 คุณภาพผู้เรียนแต่ละช่วงวัย
2 เป้าหมายการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนแต่ละช่วงวัย ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 ความสามารถด้านภาษา - Literacy ความสามารถด้านคำนวณ - Numeracy ความสามารถด้านเหตุผล-Reasoning Abilities ม.1-ม.3 การคิดวิเคราะห์ขั้นสูง ความสามารถพื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศ ม.4-ม.6 การแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้สู่สังคม

38 2015 = 2558 PISA ASEAN EFA are coming

39 Thank you


ดาวน์โหลด ppt วันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google