งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน ชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน ชลบุรี

2 นโยบาย ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ และเพิ่มอันดับ PISA

3 ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน นโยบาย

4 ปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัย การประเมินวิทยฐานะ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ การประเมินสถานศึกษา

5 การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบและ เพิ่มอันดับ PISA

6 เพื่อ เป้าหมาย

7 ผู้เรียนมีความสามารถคิด วิเคราะห์ ผู้เรียนมีความสามารถคิด วิเคราะห์เรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีคุณลักษณะพึงประสงค์ และมีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ผลการจัดอันดับการศึกษา / ผล PISA ของไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น ผลการจัดอันดับการศึกษา / ผล PISA ของไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น

8 ดำเนินงานของ สพฐ.

9 ดำเนินงานการประชุมสัมมนา วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน

10

11 ปรับ การเรียน เปลี่ยน การสอน

12 1 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาหลัก 2 ขับเคลื่อนทักษะการคิด จากนโยบาย สู่การปฏิบัติ

13 OBEC ’ s STRATEGY Working Towards the Same Goal

14 ก.ศธ. บูรณาการ สพฐ. สพท. สถานศึกษา ประชาชน ผู้เรียน ผู้ปกครอง

15 ก.ศธ. บูรณาการ สพฐ.  จัดเวทีระดมความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาคส่วน  จัดตั้งคณะกรรมการยกระดับ Core Areas/PISA เพื่อวางยุทธศาสตร์และกลไกขับเคลื่อน

16 สพฐ. การเรียนการสอน:เนื้อหา วิธีเรียน-สอน-วัดผล คู่มือ สื่อฯ BP บุคลากร:ระบบสนับสนุน หลักสูตรอบรม COP Coaching & Mentoring ระบบกำกับติดตามและรายงานผล: Triple A analyze alert action ประชาชน - สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง / ประชาชน (ก่อน,ระหว่าง,หลัง การดำเนินโครงการ จัดทำคู่มือผู้ปกครอง เอกสารความรู้ฉบับประชาชน) สพท. สถานศึกษา

17 ก.ศธ.สพฐ. 225 เขตพื้นที่การศึกษา [สพป./สพม.] ประชาชนทั่วไป ผู้ปกครอง Cluster School school กำหนดนโยบาย ระดมความคิดworkshop ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน พัฒนาครู พัฒนาสื่อ/เทคนิค กำกับติดตามประเมินผล สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ Cluster Team C Cluster Team school Supervisory Unit 1-5/1-10 Schools Supervisory Unit 1-5/1-10 Schools

18

19 ระดับ กระทรวง และ สพฐ. 1.จัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาคส่วน : อาทิ การประชุมสัมมนา “ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ : ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน” 2.เสนอข่าวเน้นย้ำความสำคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ง ระบบ นำเสนอความก้าวหน้า/รายงานผล อุปสรรคในการ ดำเนินงาน ผลการดำเนินการบริหารจัดการ 3.ประชุม ผอ.สพท. /ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ ทั่วประเทศ ระดับ สพท. 1.ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากร 2.จัดประกวด คัดโรงเรียนต้นแบบ Best Practice 3.การประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน ส่วนราชการ หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุชุมชน ระดับ สถานศึกษา 1.ประชุมชี้แจงครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 2.สร้างชุมชนการเรียนรู้ COP 3.รายงานผลการดำเนินงาน ต่อสาธารณชน ประชาชน ผู้ปกครอง และมีกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็น

20 แผนการดำเนินงาน เร่งด่วน 2556 กย.-มีค. ปีการศึกษา2557- 2558 ปีการศึกษา 2558 ระยะยาว ระยะยาว แบ่งเป็น 2 ระยะ  ระยะเร่งด่วน  ระยะยาว

21 1 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาหลัก

22 1 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนวิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

23 1 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนวิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

24 - มีมาตรการเร่งรัด การอ่านการเขียน อย่างเข้มข้น - จัดทำเครื่องมือ ตรวจสอบและคัด กรอง นร. ป.3 ป.6 ทุกคน - ติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าทุก ระยะ สพฐ. - ก.ย. 56 ตรวจสอบ คัดกรองนักเรียนทุก คน วิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อหาวิธีแก้ปัญหา - ปิดภาค 1/56 พัฒนาครู / จัดหา สื่อ นวัตกรรม ช่วยเหลือครู - รายงานผลต่อ สพฐ. ทุกระยะ สพท. - ต.ค. 56 ทำข้อมูล นร. อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ รายบุคคล - ประชุมผู้ปกครอง รับทราบ/แก้ไขปัญหา -ปิดภาค 1/56 พัฒนาครู/จัดหาสื่อ -ทำแผนซ่อมเสริม นร. รายบุคคล - เปิดภาค 2/56 ภายใน 2 สัปดาห์แรก จัดซ่อมเสริม รายบุคคล ก่อนเข้าสู่ห้องเรียนปกติ - รายงานผลต่อ สพท. ทุกระยะ สถานศึกษา - เอาใจใส่ดูแล บุตรหลานอย่าง ใกล้ชิด - ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียน - ติดตามผลการ แก้ไขปัญหาของ โรงเรียนอย่าง ใกล้ชิด ผู้ปกครอง กระทรวงศึกษาประกาศนโยบาย นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ต้องไม่มี

25 แผนการดำเนินงาน 5 ก.ย. 26-30 ส.ค. 4-5 ก.ย. 9-20 ก.ย. 21-30 ก.ย. สิงหาคม กันยายน ตุลาคม ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 2556 สพฐ. จัดทำเครื่องมือ ตรวจสอบเพื่อคัดกรอง นร. ป.3 ป. 6 ทุกเขตพื้นที่ สพฐ. ประกาศนโยบาย อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ต้องไม่มี ประชุมสัมมนา ผอ.เขต/ผอ.กลุ่มนิเทศ รมว.ศธ. แถลงนโยบาย “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ต้องไม่มี” สพป./สพม. ตรวจสอบคัดกรอง วิเคราะห์จำแนกกลุ่มปัญหา รายงานผลTriple A สพฐ. สรุปผล การ ดำเนินงาน สพฐ. พัฒนาวิทยากร สื่อ กำกับติดตาม สพท. พัฒนาครู สื่อ/นวัตกรรม รายงานผลต่อสพฐ. โรงเรียน ให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา ซ่อมเสริม นร.เป็นรายบุคคล ประสานความร่วมมือผู้ปกครอง กำกับดูแล รายงานผลต่อ สพท.

26 1 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนวิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

27 พัฒนาครูให้มีศักยภาพ ด้านเทคนิคการจัดการ เรียนการสอน พัฒนาครู/ผู้เรียนด้าน Numeracy +กระบวนการ ตามแนวPISA ก.ย.-ต.ค. 56 2556 ก.ย.ต.ค. พ.ย. 2556 – ปีการศึกษา 2558 วิทยาศาสตร์ สพฐ. - พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ - พัฒนาศักยภาพสู่การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก - สนับสนุนวิจัยพัฒนานวัตกรรม/สื่อ ระดับเขตพื้นที่/สถานศึกษา/ห้องเรียน - สร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) โดยจัดเวที การประกวด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอผลงาน - จัดทำคลังความรู้ นวัตกรรม เผยแพร่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ย. 56 – ปีการศึกษา 2558 - พัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามแนว PISA - พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - จัดเวทีแข่งขันสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์/จัดทำค่ายวิทยาศาสตร์ - พัฒนาสื่อโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน Inspiring Science - พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค - พัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - ผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบวาไรตี้ เกมโชว์ เชิงสาระความรู้ พ.ย. 56 – ปีการศึกษา 2558 พ.ย. 56 – ปีการศึกษา 2558 จัดเวทีระดมความคิดเห็น ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดเป้าหมาย รูปแบบการเรียนรู้ วัด ประเมิน ก.ย.56 ก.ย.-ต.ค. 56 จัดเวทีระดมความคิดเห็น ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดเป้าหมาย รูปแบบการเรียนรู้ วัด ประเมิน คณิตศาสตร์ สพฐ. ก.ย. 56 ปีการศึกษา 2558

28 - พัฒนาศักยภาพครู /บุคลากรเพื่อ พัฒนาการจัดการ เรียนการสอนให้ สอดคล้องกับ แนวทาง PISA ก.ย.-ต.ค. 56 2556 ก.ย.ต.ค. พ.ย. 2556 – ปีการศึกษา 2558 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สสวท. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สสวท. - ปรับปรุงกรอบมาตรฐานหลักสูตร/พัฒนาสื่อเน้นกระบวนการ เรียนรู้ คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา บูรณาการตามแนวคิด สะเต็มศึกษา - ส่งเสริมการบูรณาการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายศูนย์สะเต็มศึกษา และโรงเรียนต้นแบบใน 12 อนุภูมิภาคทั่วประเทศ - พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล (Learning Space) - วิจัยร่วมกับนานาชาติ พ.ย. 56 – ปีการศึกษา 2558 พ.ย. 56 – ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2558

29 1 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนวิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

30 - พัฒนาศักยภาพ ของครูด้าน ภาษาอังกฤษ/ ภาษาอาเซียน/ ภาษาต่างประเทศที่2 - พัฒนาทักษะ/ สมรรถนะ ICT ใน การเรียนการสอน ก.ย.-ต.ค. 56 2556 ก.ย.ต.ค. พ.ย. 2556 – ปีการศึกษา 2558 ภาษาต่างประเทศ สพฐ. ภาษาต่างประเทศ สพฐ. - พัฒนาสื่อและเทคนิควิธีสอน - พัฒนาการสร้างเครือข่ายและระบบบริหารจัดการ พ.ย. 56 – ปีการศึกษา 2558 พ.ย. 56 – ปีการศึกษา 2558 การจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อทบทวน เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาความเข้มข้นแต่ละระดับ ออกแบบหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู้ เครื่องมือ การประเมินผล ก.ย. 56 ปีการศึกษา 2558

31 2 ขับเคลื่อนทักษะการคิด

32 การขับเคลื่อนทักษะการคิด สังเคราะห์ องค์ความรู้ ด้านความคิด Contents (Thinking Theory & Thinking Tools) ค้นหาBest Practice การนำทฤษฎี เกี่ยวกับการคิด ไปสู่ การเรียนการสอน Implement สร้างวิธีการวัดและ ประเมินผล ผู้เรียนและระดับชั้น เรียน Evaluation & Assessment

33 -สร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการจัดกิจกรรม การ เรียนการสอน ทักษะการคิด ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน/ขั้นสูง การวัด/ประเมินผล - จัดทำเครื่องมือวัดทักษะการคิด ก.ย.-พ.ย. 56 ขับเคลื่อนทักษะการคิด สพฐ. -จัดทำวีดิทัศน์ รวบรวมเทคนิค การสอนคิด -วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการสอนคิด 2556 ก.ย.ต.ค. ปีการศึกษา 2558 พ.ย. ธ.ค. ธ.ค. 56 การจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อทบทวน กำหนดเป้าหมายการพัฒนา ออกแบบหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู้ เครื่องมือ การประเมินผล

34 ประเด็นเพื่อพิจารณา : ข้อเสนอแนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายภาพรวม

35 กำหนดให้ ปีการศึกษา 2557 เป็น ปีแห่งการประกัน/รับรอง คุณภาพนักเรียน อ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้ 1

36 กำหนดเป้าหมายการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนแต่ละช่วงวัย ยึดโยงไปสู่การวัดและประเมิน ตั้งแต่ระดับชั้นเรียน-ระดับนานาชาติให้ สอดคล้องสัมพันธ์กัน และ เป็นทิศทางจุดเน้นการปรับหลักสูตรใหม่2

37 2 ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 ความสามารถด้านภาษา - Literacy ความสามารถด้านคำนวณ - Numeracy ความสามารถด้านเหตุผล -Reasoning Abilities ความสามารถด้านภาษา - Literacy ความสามารถด้านคำนวณ - Numeracy ความสามารถด้านเหตุผล -Reasoning Abilities การคิดวิเคราะห์ขั้นสูง ความสามารถพื้นฐานด้าน ภาษาต่างประเทศ การคิดวิเคราะห์ขั้นสูง ความสามารถพื้นฐานด้าน ภาษาต่างประเทศ การแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้สู่สังคม การแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้สู่สังคม เป้าหมายการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนแต่ละช่วงวัย

38 2015 = 2558 PISA ASEAN EFA are coming

39 Thank you


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google