งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่าย สป. พ. ศ. ๒๕๕๗ ๒๖ – ๒๘ ก. พ. ๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่าย สป. พ. ศ. ๒๕๕๗ ๒๖ – ๒๘ ก. พ. ๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่าย สป. พ. ศ. ๒๕๕๗ ๒๖ – ๒๘ ก. พ. ๕๗

2 หัวข้อการบรรยาย Directorate of Logistics  กล่าวนำ  ปัญหาที่มีมาแต่เดิม  สาระสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ  การสอบละเมิดและการชดใช้  ข้อเน้นย้ำ

3  ผบ.ทบ. ได้อนุมัติยกเลิกระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการ จำหน่าย สป. พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้อนุมัติใช้ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจำหน่าย สป. พ.ศ. ๒๕๕๗  รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือ กบ.ทบ.  รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ๐๔๐๔ / ๑๔๔ ลง ๑๐ ม. ค. ๕๗  ระเบียบฯ จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วัน นับ แต่วันที่ประกาศใช้ ( ๓๑ ม. ค. ๕๗ ) กล่าวนำ

4  หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติไม่ครอบคลุมเงื่อนไขบางกรณี เช่น การจำหน่าย สป.ที่หน่วยยืมจากหน่วยอื่น  การควบคุม และตัดยอด สป. ไม่ตรงกันระหว่าง หน่วยใช้ และคลัง ภายหลังการจำหน่าย  การปฏิบัติบางอย่าง ไม่สอดคล้องกับระเบียบคำสั่งที่ เกี่ยวข้อง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น ปัญหาที่มีมาแต่เดิม

5  กล่าวทั่วไป  คำจำกัดความ  ลำดับหัวข้อที่มีการปรับปรุง  การตัดยอด สป.ที่ใช้สิ้นเปลืองไปตามปกติ  อำนาจอนุมัติจำหน่าย  บทเฉพาะกาล  ขั้นตอนการจำหน่าย สป. สาระสำคัญในการปรับปรุงฯ

6 เพิ่มเติมระเบียบ / หลักเกณฑ์ของหน่วยเหนือ ซึ่งเป็นที่มาของ อำนาจหน้าที่ตามระเบียบฉบับนี้ “ เนื่องจากระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจำหน่ายสิ่ง อุปกรณ์ พ. ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมใช้ปฏิบัติมานานไม่ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงระเบียบ ดังกล่าวให้ทันสมัยเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให้การปฏิบัติ เกี่ยวกับการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ในกองทัพบกเป็นไปใน แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม รวมทั้งหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงให้ออกระเบียบ ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบกไว้สำหรับยึดถือ เป็นหลักปฏิบัติดังนี้ “ เนื่องจากระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจำหน่ายสิ่ง อุปกรณ์ พ. ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมใช้ปฏิบัติมานานไม่ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงระเบียบ ดังกล่าวให้ทันสมัยเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให้การปฏิบัติ เกี่ยวกับการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ในกองทัพบกเป็นไปใน แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม รวมทั้งหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงให้ออกระเบียบ ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบกไว้สำหรับยึดถือ เป็นหลักปฏิบัติดังนี้ ” กล่าวทั่วไป

7 คำจำกัดความที่สำคัญ การจำหน่าย (เดิม) หมายถึง การดำเนินกรรมวิธีเพื่อตัดยอด สิ่งอุปกรณ์ ออกจากความรับผิดชอบ ของกองทัพบก เนื่องจากสูญไป, สิ้นเปลืองไป (สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง), ชำรุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมคืน สภาพได้อย่างคุ้มค่า, เสื่อมสภาพจนใช้ การไม่ ได้ หรือสูญหาย, ตาย, เกิน ความต้องการหรือเป็นของล้าสมัย หมด ความจำเป็นไม่ใช้ราชการต่อไป หรือ หากใช้ราชการต่อไปจะสินเปลือง ค่าใช้จ่ายมาก หรือครบอายุการใช้งาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด การจำหน่าย (ใหม่) หมายถึง การดำเนินกรรมวิธีเพื่อตัดยอด สิ่งอุปกรณ์ ออกจากความรับผิดชอบ ของกองทัพบก เนื่องจากสูญไป, สูญ หาย, ชำรุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อม คืนสภาพได้อย่างคุ้มค่า, เสื่อมสภาพจน ใช้การไม่ได้, ตาย, ล้าสมัย หรือ หมด ความจำเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไป จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก

8 คำจำกัดความที่สำคัญ การจำหน่ายเป็นสูญ (เดิม) หมายถึง การ จำหน่ายในกรณีที่สิ่งอุปกรณ์สูญไป โดย ไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดชอบ หรือมีตัวผู้รับ ผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยความรับผิดทาง แพ่งของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการได้ หรือมี สิ่งอุปกรณ์อยู่แต่ไม่สามารถขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ หรือทำลาย ได้ เฉพาะในการปฏิบัติราชการสนาม นั้น ในกรณีที่ไม่สามารถนำซากสิ่ง อุปกรณ์กลับมาได้ เนื่องจากความจำกัด ของภูมิประเทศ หรือเนื่องจากการกระทำ ของข้าศึก ให้ถือว่าสิ่งอุปกรณ์นั้นสูญไป ไม่มีซากเหลืออยู่ให้เห็น และในกรณีที่ ผู้รับผิดชอบชดใช้ถึงแก่กรรม เนื่องจาก การปฏิบัติราชการสนามคราวนั้น ให้ถือว่า หาผู้รับผิดชอบชดใช้ไม่ได้ การจำหน่ายเป็นสูญ (ใหม่) หมายถึง การจำหน่ายในกรณีที่ สิ่งอุปกรณ์สูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับ ผิด หรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ ค่าเสียหายในทางแพ่งและความรับผิด ทางละเมิดได้ หรือมีสิ่งอุปกรณ์อยู่แต่ ไม่สามารถขาย แลกเปลี่ยน โอน แปร สภาพ หรือทำลายได้ การสูญไปเฉพาะในการปฏิบัติราชการ สนามนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถนำซาก สิ่งอุปกรณ์กลับมาได้ เนื่องจากความจำ กัดของภูมิประเทศ หรือเนื่องจากการ กระทำของข้าศึก หรือจากการกระทำ ของบุคคลภายนอก ให้ถือว่าสิ่งอุปกรณ์ นั้นสูญไป ไม่มีซากเหลืออยู่ให้เห็น

9 คำจำกัดความที่สำคัญ สิ่งอุปกรณ์ล้าสมัย หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ราชการมาเป็นเวลานาน หรือมี อายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน หรือไม่มีสายการผลิต หรือปัจจุบันมีกลไกการทำงานหรือเทคโนโลยีอื่นที่มี ประสิทธิภาพยิ่งกว่า หรือกรณีอื่นๆ ซึ่งทำให้สิ่งอุปกรณ์ ดังกล่าวหมดความจำเป็นในการใช้ราชการต่อไป หรือ หากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก และ กองทัพบกได้กำหนดให้สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นสิ่ง อุปกรณ์ล้าสมัย

10 คำจำกัดความที่สำคัญ สิ่งอุปกรณ์ถาวร หมายถึง สิ่งอุปกรณ์สำเร็จรูป ซึ่งมีสภาพและลักษณะ มั่นคงต่อการใช้งาน แต่ย่อมเสื่อมสภาพ เสื่อมราคาไป ตามวาระ และระยะเวลาแห่งการใช้งาน สป.ถาวรกำหนดอายุ สป.ถาวรไม่กำหนดอายุ สปช.ทบ.ขอให้จัดทำอายุ สป.ทุกชนิด เพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุน และ กบ.ทบ.ได้นำ เรียนให้กรมฝ่ายยุทธบริการ/กรมฝ่ายกิจการพิเศษรับผิดชอบดำเนินการกำหนดอายุ สป. ถาวรไม่กำหนดอายุ ซึ่ง ผบ.ทบ.(ผช.ผบ.ทบ.(๑)รับคำสั่งฯ) ได้อนุมัติตามหนังสือ กบ. ทบ.ที่ กห ๐๔๐๔/๒๑๕ ลง ๓๑ มี.ค. ๕๒

11 คำจำกัดความที่สำคัญ การตัดยอด หมายถึง การตัดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุม ทั้งนี้ การตัด ยอดสิ่งอุปกรณ์อาจเกิดขึ้นจากกรณีต่างๆ เช่น การใช้สิ้นเปลืองไป, การโอนสิ่งอุปกรณ์ให้กับส่วนราชการ อื่น, การแลกเปลี่ยนสิ่งอุปกรณ์ และการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ เป็นต้น สำหรับการตัดยอดสิ่ง อุปกรณ์ที่ใช้สิ้นเปลืองไปตามปกติ หรือการโอน หรือกรณีอื่นใด นอกเหนือจากการจำหน่าย ใช้หลักฐานการดำเนินการแต่ละกรณีเป็น หลักฐานการตัดยอด เช่น ใช้หลักฐานการเบิกจ่ายเป็นหลักฐานการตัด ยอดสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้สิ้นเปลืองไปตามปกติ เป็นต้น การตัดยอด สิ่งอุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก หมายถึง การตัดยอด ออกจากบัญชีคุม ตามอำนาจอนุมัติที่กำหนด ไว้ในระเบียบนี้

12 คำจำกัดความที่สำคัญ ราคาซื้อหรือได้มา หมายถึง ราคาที่ซื้อสิ่งอุปกรณ์นั้นมา หรือราคาสิ่งอุปกรณ์ที่ได้มา สำหรับสิ่ง อุปกรณ์ในโครงการให้ถือราคาตามใบ แจ้งราคาและเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ ๒๐ ส่วนสิ่งอุปกรณ์ที่กองทัพบกจัดหา หรือ ได้มาโดยวิธีอื่น ให้ถือราคาตามใบเบิก หรือราคาตามที่กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบ ในสิ่งอุปกรณ์นั้นกำหนด ราคาซื้อหรือได้มา หมายถึง ราคาที่ซื้อ สิ่งอุปกรณ์นั้นมา หรือ ราคาสิ่งอุปกรณ์ที่ได้มา สำหรับสิ่งอุปกรณ์ ในโครงการให้ถือราคาตามใบแจ้งราคา และให้รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การจัดหาสิ่งอุปกรณ์นั้นด้วย ส่วนสิ่ง อุปกรณ์ที่กองทัพบกจัดหา หรือได้มาโดย วิธีอื่น ให้ถือราคาตามใบเบิก หรือราคา ตามที่กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่าย กิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์นั้นกำหนด

13 ลำดับหัวข้อ  ปรับอำนาจอนุมัติจำหน่าย สป. จากเดิมอยู่ในตอนที่ ๔ เป็น ตอนที่ ๓  ปรับการดำเนินกรรมวิธีขออนุมัติจำหน่าย สป. จาก เดิมอยู่ในตอนที่ ๓ เป็น ตอนที่ ๔ เนื่องจาก เดิม ตอนที่ ๓ ข้อ ๒๑ อ้างถึงอำนาจอนุมัติ จำหน่ายในตอนที่ ๔ เห็นได้ว่ามีการอ้างไปยังข้อที่ยัง มิได้กล่าวถึง ซึ่งเป็นตัวอย่างของการเรียงหัวข้อการ ปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์

14 การตัดยอด สป.สิ้นเปลือง ระเบียบฯ ข้อ ๕.๑๓ ฯลฯ... การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้สิ้นเปลืองไปตามปกติ หรือการโอน หรือกรณีอื่นใดนอกเหนือจากการจำหน่าย ใช้ หลักฐานการดำเนินการแต่ละกรณีเป็นหลักฐานการตัดยอด เช่น ใช้หลักฐานการเบิกจ่ายเป็นหลักฐานการตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ สิ้นเปลืองไปตามปกติ เป็นต้น

15 การตัดยอด สป.สิ้นเปลือง หนังสือ กบ.ทบ.ที่ ๐๔๐๔/๑๔๔ ลง ๑๐ ม.ค. ๕๗ การควบคุมและตัดยอด สป. ใช้ สิ้นเปลือง ซึ่งถูกใช้และจะต้องหมดสิ้นสภาพ ไปตามการใช้งาน เมื่อได้จ่าย สป. นั้นไปในการใช้งาน แล้วให้ตัดยอดออกจากบัญชีคุมโดยไม่ต้อง ดำเนินการจำหน่าย สำหรับซาก สป. ใช้สิ้นเปลือง ดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามที่กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบ สป. กำหนด

16 การตัดยอด สป.สิ้นเปลือง หนังสือ กบ. ทบ. ที่ ๐๔๐๔ / ๑๔๔ ลง ๑๐ ม. ค. ๕๗ การควบคุมและตัดยอดชิ้นส่วนซ่อมซึ่งใช้ไปในการซ่อมบำรุง ๑. เมื่อใช้ชิ้นส่วนซ่อมไปในการซ่อมบำรุง ให้ตัดยอดชิ้นส่วน ซ่อมดังกล่าวออกจากบัญชีคุม โดยไม่ต้องดำเนินการจำหน่าย ๒. สำหรับชิ้นส่วนซ่อมที่ชำรุดและถอดออกจาก สป. สำเร็จรูป ให้ส่งคืนหรือปฏิบัติต่อชิ้นส่วนซ่อมหรือซากชิ้นส่วนซ่อมนั้น ตามที่กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่ รับผิดชอบ สป. กำหนด ๓. หากการชำรุดของชิ้นส่วนซ่อมนั้นเป็นการชำรุดผิดสภาพ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่ายที่มีผลบังคับ ใช้ในปัจจุบัน เพราะใช้นานจึงเสียเพราะใช้ไม่ดีจึงเสีย

17 การตัดยอด สป.สิ้นเปลือง หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ๐๔๐๔/๑๔๔ ลง ๑๐ ม.ค. ๕๗ การควบคุมและตัดยอดเครื่องแต่ง กาย, เครื่องประกอบเครื่องแต่ง กาย, เครื่องนอน, ของใช้ ประจำตัว และ สป.อื่นใด ซึ่ง กำหนดให้จ่ายประจำกายทหาร เมื่อจ่าย สป.ดังกล่าวให้กับทหาร แล้วให้ตัดยอดออกจากบัญชีคุม โดยไม่ต้องดำเนินการจำหน่าย

18 อำนาจอนุมัติจำหน่าย  อำนาจอนุมัติจำหน่าย ผบ.พล. ๘๐,๐๐๐ บาท -> ๑๕๐,๐๐๐ บาท มทภ. ๑๖๐, ๐๐๐ บาท -> ๓๐๐, ๐๐๐ บาท จก. ฝ่ายฯ ๓๒๐, ๐๐๐ บาท -> ๖๐๐, ๐๐๐ บาท ผบ. ทบ. ไม่จำกัดวงเงิน  อำนาจอนุมัติจำหน่ายเป็นสูญ แก้ไขเฉพาะ อำนาจ ผบ. ทบ. เพิ่มเป็น ๕๐๐, ๐๐๐ บาท

19 แบบพิมพ์ ๔๐๐ - ๐๖๕  ตัดประเภท สป.ออก  ปรับปรุงคำอธิบายวิธีเขียนแบบพิมพ์

20 แบบพิมพ์ ๔๐๐ - ๐๖๕

21

22 บทเฉพาะกาล การดำเนินกรรมวิธีจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ใดๆ ที่ หน่วยรายงานได้เสนอรายงานขออนุมัติจำหน่ายมายังผู้ มีอำนาจอนุมัติจำหน่าย ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไข เพิ่มเติมที่ค้างพิจารณาอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ให้ใช้วันที่ผู้บังคับหน่วยรายงานลงนามใน รายงานขออนุมัติจำหน่ายเป็นหลักในการพิจารณา

23 บทเฉพาะกาล ให้กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ ประกาศรายการสิ่งอุปกรณ์ ตามข้อ ๓๔.๓ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ ระเบียบนี้ใช้บังคับ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ประกาศรายการสิ่งอุปกรณ์ ตามข้อ ๓๔.๓ ให้คำสั่งกองทัพบก(เฉพาะ) ที่ ๑๑๘๘/ ๔๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เรื่อง การกำหนด รายการสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยจะต้องส่งซากคืนและไม่ต้อง ส่งซากคืน ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีประกาศ รายการสิ่งอุปกรณ์ตามวรรคหนึ่งและให้หน่วยถือปฏิบัติ ตามคำสั่งดังกล่าวไปพลางก่อน

24 ขั้นตอนการจำหน่าย สป.

25 แผนผังขั้นตอนการจำหน่าย สป. เมื่อ สป.มีสภาพสมควรจำหน่าย หน่วยใช้ : ให้รายงานตามสายการบังคับบัญชา หน่วยบังคับบัญชาระดับกองพันขึ้นไป : ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง : รายงานผลให้ผู้แต่งตั้งทราบ หน่วยบังคับบัญชาระดับกองพันขึ้นไป : รายงานตามสายการส่งกำลัง จนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติจำหน่าย ผู้มีอำนาจอนุมัติจำหน่าย : ๑. พิจารณาอนุมัติจำหน่าย และสั่งการดำเนินการต่อซาก สป. ๒. แจ้งตามสายการส่งกำลัง จนถึงหน่วยใช้ ๓. สำเนาให้ กรมฝ่ายยุทธบริการ ทราบ ๔. กรณีมีการละเมิด ให้แจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่ ทบ.สั่งการ หน่วยใช้ : ตัดยอด สป.จากบัญชี คุมของหน่วย และเบิกทดแทน กรมฝ่ายยุทธบริการ : รับทราบและบันทึก หลักฐานอนุมัติจำหน่าย ตำบลรวบรวม สป.จำหน่าย : ดำเนินการต่อซาก แล้ว แจ้งกรมฝ่ายยุทธบริการทราบภายใน ๓๐ วัน กรมฝ่ายยุทธบริการ : รับทราบและตัดยอด สป. ออกจากบัญชีคุมของ ทบ. หน่วยบังคับบัญชาระดับกอง พันขึ้นไป : รายงานตามสาย กำลังพลถึง ทบ. (ผ่าน สธน. ทบ.) เพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด : สอบสวนข้อเท็จจริง รายงาน ทบ. และ ทบ. ได้สั่งการชดใช้/ ไม่ต้องชดใช้ สายงานส่งกำลัง สายงานกำลังพล

26 ขั้นตอนการจำหน่าย สป. สป.มีสภาพสมควรจำหน่าย (ระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๑๕๗) ชำรุด ซ่อมไม่คุ้มค่า ล้าสมัย ใช้ต่อไปไม่คุ้ม หาย (แต่) มีผู้ชดใช้ กรณีพัสดุ สูญไป โดยไม่มีตัว ผู้รับผิด กรณีพัสดุ สูญไป โดยไม่มีตัว ผู้รับผิด กรณีพัสดุสูญ ไป โดยมีตัวผู้รับ ผิด แต่ไม่สามารถ ชดใช้ตาม หลักเกณฑ์ ความรับผิด ทางแพ่ง กรณีพัสดุสูญ ไป โดยมีตัวผู้รับ ผิด แต่ไม่สามารถ ชดใช้ตาม หลักเกณฑ์ ความรับผิด ทางแพ่ง กรณียังมีตัว พัสดุอยู่แต่ไม่ สมควร จำหน่ายตาม ระเบียบข้อ ๑๕๗ จำหน่ายเป็นสูญ (ระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๑๕๙)

27 ขั้นตอนการจำหน่าย สป. หน่วยเริ่มรายงาน ระเบียบฯ ข้อ ๑๗. ๑ หน่วยขนาด กองร้อย หรือเทียบเท่า เป็นหน่วย เริ่มรายงาน หน่วยรายงาน ระเบียบฯ ข้อ ๑๘ กองพันหรือ เทียบเท่าขึ้นไป หน่วยสนับสนุน คำอธิบาย ข้อ ๒ หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลัง ที่รับผิดชอบสนับสนุนโดยตรง สิ่งอุปกรณ์ที่จะจำหน่ายให้แก่ หน่วยครอบครอง หน่วยครอบครอง ระเบียบฯ ข้อ ๑๖, คำอธิบาย ข้อ ๓ หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่า หรือกองร้อยอิสระขึ้นไป ซึ่งเป็น หน่วยใช้ ที่รับการสนับสนุนสิ่ง อุปกรณ์จากหน่วยสนับสนุนโดยตรง เช่น พัน.ร. หรือ ร้อย.สห.พล. เป็น ต้น

28 ขั้นตอนการจำหน่าย สป. หน่วยรายงาน แต่งตั้ง “คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง” คณะกรรมการฯ ดำเนินการภายใน ๙๐ วัน ถ้ามีการละเมิด เช่น ชำรุดผิดสภาพ หรือสูญหาย ให้หน่วย รายงานดังกล่าว รายงาน ทบ.ผ่านตามสายการบังคับบัญชา ถึง ทบ. (เพื่อขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง ละเมิด)

29 ขั้นตอนการจำหน่าย สป. หน่วยรายงาน กรณี หน่วยรายงานมิใช่หน่วยครอบครองที่เบิก สป.มาจาก หน่วยส่งกำลังที่ให้การสนับสนุน เช่น ยืม, ส่งซ่อม, ขนส่ง สป.ให้หน่วยอื่น ให้หน่วยรายงาน(ผู้ยืม) เป็นหน่วยแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริง (ระเบียบฯ ข้อ ๒๒) เมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว (รวมทั้งสอบละเมิด) ให้ส่ง เอกสารให้หน่วยครอบครองที่เป็นผู้เบิก สป.จากหน่วยส่ง กำลังที่ให้การสนับสนุน เพื่อดำเนินการรายงานขออนุมัติ จำหน่ายต่อไป

30 ขั้นตอนการจำหน่าย สป. หน่วยรับรายงาน กรณี ไม่มีอำนาจอนุมัติ ให้ส่งต่อตามสายการส่งกำลัง กรณี มี อำนาจอนุมัติ ๑. ให้ตรวจสอบว่าได้ดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดเสร็จสิ้นแล้ว ใช่หรือไม่ ๒. ถ้าใช่ และ ทบ. สั่งการชดใช้ ให้แจ้งผู้ชดใช้ดำเนินการชดใช้ ตามที่ ทบ. สั่งการ ๓. สั่งการปฏิบัติต่อซาก ๔. ส่งรายงานที่อนุมัติแล้วกลับตามสายส่งกำลัง จนถึงหน่วยรายงาน ภายใน ๓๐ วัน ๕. สำเนา ทบ.๔๐๐ – ๐๖๕ ที่อนุมัติแล้ว ตามสายส่งกำลัง ให้กรม ฝ่ายยุทธบริการ ภายใน ๓๐ วัน

31 ขั้นตอนการจำหน่าย สป. หน่วยรายงาน เมื่อทราบผลการอนุมัติจำหน่ายแล้ว ให้ตัดยอดจากบัญชี คุมของหน่วย (หน่วยตามสายส่งกำลัง เช่น บชร. ให้ตัด ยอดด้วย เว้น กรมฝ่ายยุทธบริการยังไม่ต้องตัดยอด ) ระหว่างขออนุมัติจำหน่าย หากจำเป็นต้องใช้ สป.๒ ให้ เบิกทดแทนไปได้ โดยใช้หลักฐานที่แสดงว่า สป.๒ ดังกล่าวอยู่ระหว่างการจำหน่าย

32 ขั้นตอนการจำหน่าย สป. กรมฝ่ายยุทธบริการ/กรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบใน สป. เมื่อทราบผลการอนุมัติจำหน่ายแล้ว ให้ตัดยอด สป.จาก บัญชีคุมของหน่วยใช้ สำหรับบัญชีคุมของกรมฝ่ายยุทธบริการ ก่อนตัดยอดให้ พิจารณาดังนี้ ๑. กรณี สป.ไม่มีซากเหลืออยู่ หรือได้ทำลายไปแล้ว ให้ ตัดยอดบัญชีคุมได้ ๒. กรณี สป.ยังคงมีซาก เช่น ส่งซากให้ตำบลรวบรวม สป.จำหน่าย ให้บันทึกหลักการอนุมัติจำหน่ายในบัญชีคุม ของกรมฝ่ายยุทธบริการ (แต่ยังไม่ตัดยอดจากบัญชีคุม)

33 ขั้นตอนการจำหน่าย สป. ตำบลรวบรวม สป.จำหน่าย ตำบลฯ ที่จัดตั้งโดย มทบ./จทบ. และ บชร. รับ สป./ซาก สป. ทุกสายยุทธบริการ ตำบลฯ ที่จัดตั้งโดยกรมฝ่ายยุทธบริการ/กรมฝ่ายกิจการ พิเศษที่รับผิดชอบใน สป. รับเฉพาะ สป./ซาก สป.ใน ความรับผิดชอบ ซาก สป.สิ้นเปลือง ที่กรมฝ่ายยุทธบริการกำหนดให้ส่ง ซากคืน ก็ให้ตำบลฯ รับไว้ดำเนินการด้วย

34 ขั้นตอนการจำหน่าย สป. ตำบลรวบรวม สป.จำหน่าย ตำบลฯ ที่จัดตั้งโดย มทบ./จทบ. และ บชร. รับ สป./ซาก สป. ทุกสายยุทธบริการ ดำเนินการต่อ สป./ซาก สป. ภายใน ๖ เดือน นับแต่ได้รับ หากดำเนินการไม่ทัน ผบ.หน่วยจัดตั้งตำบลฯ ขยายได้อีก ๖ เดือน หากยังไม่แล้วเสร็จ ให้รายงาน กบ.ทบ. เพื่อขอ ขยายเวลาดำเนินการ พร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และ ระยะเวลาที่ขอขยายด้วย

35 ขั้นตอนการจำหน่าย สป. ตำบลรวบรวม สป.จำหน่าย เมื่อดำเนินการต่อ สป./ซาก สป. เรียบร้อยแล้ว ให้รายงาน กรมฝ่ายยุทธบริการ/กรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบใน สป. ทราบโดยตรง ภายใน ๓๐ วัน

36 ขั้นตอนการจำหน่าย สป. กรมฝ่ายยุทธบริการ/กรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบใน สป. เมื่อตำบลรวบรวม สป.จำหน่าย ได้ดำเนินการต่อซาก เรียบร้อยแล้ว จึงให้กรมฝ่ายยุทธบริการตัดยอดจากบัญชี คุมได้

37 การสอบละเมิดและการชดใช้  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อเกิดความเสียหาย แก่เงินราชการหรือทรัพย์สินของทางราชการอัน เนื่องมาจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๒  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

38 การสอบละเมิดและการชดใช้ สรุปภาพรวมได้ดังนี้

39 การสอบละเมิดและการชดใช้ ๑. เมื่อเกิดความเสียหายกับหน่วยงานของรัฐ และหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด มีจำนวนไม่เกิน ๕ คนโดยแต่งตั้งจาก เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ตามที่เห็นสมควร เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิด และจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ ๒. ในกรณีความเสียหายไม่ได้เกิดการจากกระทำของเจ้าหน้าที่และ ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ต้อง รายงานให้ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีที่กำกับดูแลเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

40 การสอบละเมิดและการชดใช้ ๓. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จะเป็นผู้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด ให้ โอกาสผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีสิทธิชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน แล้ว พิจารณาว่าความเสียหายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ หาก ความเสียหายเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้พิจารณาต่อไปว่าเป็นการ จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ หากเป็นการกระทำที่ จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ต้องรับผิดตาม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความประมาทเลินเล่อแต่ไม่ถึงขั้น ร้ายแรง เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดและไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ให้กับหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใด

41 การสอบละเมิดและการชดใช้ ๔. ในกรณีที่วินิจฉัยแล้วเห็นว่า ความเสียหายไม่ได้เกิดจากการ ปฏิบัติตามหน้าที่ก็ต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมและต้องรับผิดเต็มจำนวน หักส่วนที่ เกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐไม่ได้

42 การสอบละเมิดและการชดใช้ ๕. เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีมติ อย่างไรแล้วให้เสนอความเห็นต่อผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ว่ามีผู้ต้อง รับผิดหรือไม่ หากมีผู้ต้องรับผิด ต้องรับผิดจำนวนเท่าใดและผู้ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เป็นผู้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้ต้องรับผิดหรือไม่ หากมีผู้ต้องรับผิด ต้องระบุว่าต้องชดใช้ค่าเสียหายจำนวนเท่าใด แต่ ยังมิต้องแจ้งการสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ แล้วให้ส่งสำนวนการ สอบสวนไปยังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ (เว้นแต่เป็นเรื่องที่ กระทรวงการคลังประกาศกำหนดว่าไม่ต้องรายงาน)

43 การสอบละเมิดและการชดใช้ สำหรับในส่วนของ ทบ. การสอบละเมิดเป็นอำนาจของ ผบ.ทบ. ซึ่ง มอบให้ ผช.ผบ.ทบ.(สายงานกำลังพล) ซึ่ง กบ.ทบ. ได้สอบถาม สธน.ทบ. แล้ว มีแนวทางการดำเนินการดังนี้

44 การสอบละเมิดและการชดใช้ ๑. เมื่อหน่วยรายงาน (หน่วยระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ได้ แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและผลการสอบสวนเห็นว่า น่าจะมีการละเมิดเกิดขึ้นโดย สป. มีการชำรุดผิดสภาพหรือสูญหาย แล้ว ๒. หน่วยจะต้องรายงานตามสายการบังคับบัญชา (ผ่านฝ่ายกำลังพล ของหน่วย) จนถึง นขต.ทบ. และ นขต.ทบ. รายงาน ทบ.(ผ่าน สธน. ทบ.) ๓. สธน.ทบ. จะตรวจสอบและพิจารณานำเรียน ผบ.ทบ.(ผ่าน กพ. ทบ.) เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิด

45 การสอบละเมิดและการชดใช้ ๔. เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดสอบสวน แล้วพบว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบชดใช้ คณะกรรมการฯ ก็จะสรุปผล การสอบสวนรายงาน ทบ. (ผ่าน สธน.ทบ.) ๕. สธน.ทบ. จะหารือ สปช.ทบ. เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การเงินและงบประมาณ เช่น การผ่อนชำระ เป็นต้น ๖. หากผู้รับผิดชอบชดใช้ยินยอมที่จะดำเนินการชดใช้ สธน.ทบ. ก็ จะเสนอ ทบ. เพื่ออนุมัติสั่งการ แต่ถ้าหากไม่ยินยอมชดใช้ก็จะต้อง ฟ้องร้องทางแพ่งให้ได้ข้อยุติต่อไป ๗. กรณีคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด สอบสวนแล้วพบว่าไม่ต้องมีผู้รับผิดชอบชดใช้ คณะกรรมการฯ ก็จะ สรุปผลการสอบสวนเสนอ ทบ.(ผ่าน สธน.ทบ.) เพื่อให้ สธน.ทบ. ดำเนินการต่อไป

46 การสอบละเมิดและการชดใช้ ๘. เมื่อ ทบ. อนุมัติให้ดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ซึ่งรวมถึงรายละเอียดว่าจะต้อง ชดใช้หรือไม่อย่างไรแล้ว สธน.ทบ. จะแจ้งผลการพิจารณาให้กับ นขต.ทบ. ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดของหน่วยรายงานทราบ ๙. เมื่อ นขต.ทบ. ซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดของหน่วยรายงาน ได้รับ ทราบผลการสอบสวนฯ และการสั่งการเกี่ยวกับการชดใช้หรือไม่ ดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งให้หน่วยรายงานทราบ และให้หน่วยรายงาน ดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายตามระเบียบฯ ต่อไป

47 การสอบละเมิดและการชดใช้ สำหรับการชดใช้เป็นเงิน สปช.ทบ. จะเป็นหน่วยรับผิดชอบในการ หารือกระทรวงการคลัง ดังนั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม สปช. ทบ.

48 ข้อเน้นย้ำ กรมฝ่ายยุทธบริการ : กำหนดรายการ สป.ที่จะต้องส่งซาก/ ไม่ต้องส่งซาก หน่วยที่จัดตั้งตำบลรวบรวม สป.จำหน่าย : ออกระเบียบฯ โดยดูตัวอย่างจากระเบียบฯ ของ พธ.ทบ.

49 ปัญหา - ข้อสงสัย


ดาวน์โหลด ppt 1 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่าย สป. พ. ศ. ๒๕๕๗ ๒๖ – ๒๘ ก. พ. ๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google