งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินค่างาน ตามแนวทางของระบบจำแนก ตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินค่างาน ตามแนวทางของระบบจำแนก ตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินค่างาน ตามแนวทางของระบบจำแนก ตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551

2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล เรือน พ. ศ.2551 มาตรา 47 ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีใน ส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด และเป็นตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไปตามที่ อ. ก. พ. กระทรวงกำหนด โดยต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ำซ้อนและประหยัดเป็นหลัก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก. พ. กำหนด และต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งตามมาตรา 48 กระจาย อำนาจ การ กำหนด ตำแหน่ง

3 เนื้อหา ความหมายของการประเมินค่างาน หลักการและแนวคิดของการประเมินค่า งาน

4

5 ความหมายของการ ประเมินค่างาน “ การประเมินค่างาน เป็นวิธีการดำเนินการ อย่างเป็นระบบ เพื่อตีค่างาน โดยเป็นกระบวนการวัด ความสัมพันธ์หรือคุณค่างาน ของตำแหน่ง ที่ไม่ใช่วัดปริมาณงาน ซึ่งเป็น การนำงานทั้งหมด มาเปรียบเทียบกันภายใต้ปัจจัยหรือ องค์ประกอบที่เป็นตัววัดหลัก เพื่อตีค่างานออกมา ”

6 ทำไมต้องมีการประเมิน ค่างาน ในบริบทของภาคราชการ พลเรือนไทย เพื่อให้การกำหนดระดับ ตำแหน่งใน ภาคราชการพลเรือนมีมาตรฐาน เป็นธรรม และไม่เหลื่อมล้ำกันระหว่างส่วน ราชการ

7 เมื่อไหร่ต้องมีการ ประเมินค่างาน มีการกำหนดตำแหน่งขึ้น ใหม่ในหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงาน ของตำแหน่งเปลี่ยนไป

8 กระบวนการประเมินค่า งาน วิเคราะห์งาน JA ข้อมูล เกี่ยวกับงาน JD วิธีการ JE วินิจฉัย ตีค่างาน กำหนด ระดับ ตำแหน่ง ยอมรับได้ Acceptable มีความยุติธรรม Felt- Fair

9 หลักการประเมินค่างาน ต้องเข้าใจงาน - ต้องมีการ วิเคราะห์งาน ประเมินที่งาน - มิใช่ตัวบุคคลที่ครองตำแหน่ง มีมาตรฐาน - ต้องสะท้อนกับงานปัจจุบันและ สอดคล้องกับระดับตำแหน่ง ไม่มีอคติ – เก็บข้อมูล วิเคราะห์และตีค่างาน อย่างเป็นธรรม ตรวจสอบให้แน่ใจ - ตรวจสอบความสัมพันธ์ทั้ง แนวนอนและแนวดิ่ง

10 ขั้นตอนการประเมินค่า งาน ขั้นศึกษา ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การประเมินค่างาน ตามแนวทางของระบบจำแนก ตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ.2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google