งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพล เรือน พ. ศ. 2551 หมวด 6 วินัยและการ รักษาวินัย หมวด 7 การ ดำเนินการทางวินัย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพล เรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพล เรือน พ. ศ. 2551 หมวด 6 วินัยและการ รักษาวินัย หมวด 7 การ ดำเนินการทางวินัย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพล เรือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพล เรือน พ. ศ. 2551 หมวด 6 วินัยและการ รักษาวินัย หมวด 7 การ ดำเนินการทางวินัย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพล เรือน พ. ศ. 2551 หมวด 6 วินัยและการ รักษาวินัย หมวด 7 การ ดำเนินการทางวินัย

4 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. ศ. ๒๕๓๙

5 การดำเนินการทางวินัย ข้าราชการ ร้องเรียน กล่าวหา ( มาตรา ๙๐ ) ชี้มูลความผิด ( มาตรา ๙๑ ) สอบสวน ( มาตรา ๙๒, ๙๓,94) รายงาน ( มาตรา ๑๐๓ )

6 ๑. กระบวนการร้องเรียน กล่าวหา ผู้มี อำนา จสั่ง บรรจุ ปลัด กระท รวง อธิบดีคตง. ปปช. ปปท. สสจ. สสอ. ผอ. รพ.

7 กระบวนการชี้มูลความผิด ชี้มูล ( ผบ. มาตรา ๕๗ ) สืบสวน ทำเอง แต่งตั้ง กรรมการ มอบหมาย บุคคล พิจารณา

8 ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย การ ดำเนินก ารทาง วินัย กรณี ปกติ ทั่วไป กรณี ไม่ใช่ ความผิด ที่ปรากฏ ชัดแจ้ง กรณี ความผิด ที่ปรากฏ ชัดแจ้ง กรณีมี เหตุ พิเศษ ออกจาก ราชการ ไปแล้ว ตามมติ ปปช.- ปปท.

9 ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย การ ดำเนินการ ทางวินัย ( กรณีปกติ ) ไม่ร้ายแรง ( มาตรา 92) แต่งตั้ง คณะกร รมการ ไม่ แต่งตั้ง คณะกร รมการ ร้ายแรง ( มาตรา 93,94) แต่งตั้ง คณะกร รมการ

10 การดำเนินการทางวินัยไม่ ร้ายแรง แจ้งข้อ กล่าวหา แจ้งสรุป พยานหลักฐา น รับฟังคำชี้แจง ของผู้ถูก กล่าวหา

11 การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนก็ได้ โดยปกติควรแต่งตั้ง ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการก็ ได้ ยกเว้นกรณี ตามกฎ ก. พ. ฉบับที่ ๑๓

12 การดำเนินการทางวินัยอย่าง ร้ายแรง แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่ สนับสนุนข้อกล่าวหา ( ตามแบบ สว.3) ภายใน ๑๕ วัน รวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายกล่าวหา ภายใน 60 วัน ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดแนว ทางการสอบสวน + แจ้งข้อกล่าวหา ( แบบ สว.2) ภายใน ๑๕ วัน

13 การดำเนินการทางวินัยอย่าง ร้ายแรง รวมทุกขั้นตอน ๑๘๐ วัน ประชุมพิจารณาลงมติ + จัดทำรายงานการ สอบสวน ภายใน ๓๐ วัน รวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา ๖๐ วัน

14 การลงโทษทางวินัยอย่างไม่ ร้ายแรง คกก. รายงานผล การ สอบสวน ผบ. ตาม มาตรา ๕๗ พิจารณา โทษ ยุติเรื่อง - งด โทษ - ลงโทษ รายงานไป อ. ก. พ. กระทรวง

15 การลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง คกก. รายงาน ผลการ สอบสวน ผบ. ตาม มาตรา ๕๗ พิจารณา โทษ รายงาน อ. ก. พ. เพื่อ พิจารณา ลงโทษ ปลด ออก - ไล่ ออก รายงาน ไปยัง อ. ก. พ. กระทรวง รายงาน ไปยัง ก. พ.

16 ขั้นตอนการพิจารณาโทษ ความเห็ น คกก.+ ผบจ. เห็นว่า ไม่ผิด ยุติเรื่อง คกก.+ ผบจ. เห็นว่า ผิดไม่ ร้ายแรง งด โทษ / ลงโทษ ภาคทัณ ฑ์ ตัด เงินเดือ น ลด เงินเดือ น คกก. หรือ ผบจ. เห็น ว่า ผิด ร้ายแรง รายงาน อ. ก. พ.


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพล เรือน พ. ศ. 2551 หมวด 6 วินัยและการ รักษาวินัย หมวด 7 การ ดำเนินการทางวินัย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพล เรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google