งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาเพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาอาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2556 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาเพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาอาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2556 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาเพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาอาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2556 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด นครราชสีมา ( พืชสวน ) การสัมมนาเพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาอาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2556 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด นครราชสีมา ( พืชสวน )

2 ที่ผ่านมาทำ อะไรบ้าง ได้ผลเป็น อย่างไร ? อยากเห็นการ ประกอบอาชีพ การเกษตรใน ท้องถิ่นของ ตนเองเป็น อย่างไร สิ่งที่ จะต้องทำ ในปี 2556 สรุปผลการจัด เวทีฯที่ 1 ตามประเด็นการสนทนา ทั้ง 4 ข้อ สรุปผลการจัด เวทีฯที่ 1 ตามประเด็นการสนทนา ทั้ง 4 ข้อ นำสู่กรอบ บทบาทหน้าที่ เพื่อแปลงเป็นกิจกรรมที่ ต้องปฏิบัติ นำสู่กรอบ บทบาทหน้าที่ เพื่อแปลงเป็นกิจกรรมที่ ต้องปฏิบัติ ข้อตกลงร่วมกันของ อกม. = งานที่จะทำร่วมกัน ในปี 2556 1 – 2 อย่าง ข้อตกลงร่วมกันของ อกม. = งานที่จะทำร่วมกัน ในปี 2556 1 – 2 อย่าง มอบหมายงาน เวทีที่ 2 1 2 3 4

3 นำสู่กรอบบทบาท หน้าที่ อกม. - จัดเก็บรวบรวม ข้อมูลพื้นฐานด้าน การเกษตร - ร่วมจักทำ แผนพัฒนา การเกษตรของ หมู่บ้าน - ประสานงานในการ ถ่ายทอดความรู้และ แก้ไขปัญหา การเกษตร - ติดตามสถานการณ์ การเกษตรและ รายงานเหตุการณ์ ฉุกเฉิน นำสู่กรอบบทบาท หน้าที่ อกม. - จัดเก็บรวบรวม ข้อมูลพื้นฐานด้าน การเกษตร - ร่วมจักทำ แผนพัฒนา การเกษตรของ หมู่บ้าน - ประสานงานในการ ถ่ายทอดความรู้และ แก้ไขปัญหา การเกษตร - ติดตามสถานการณ์ การเกษตรและ รายงานเหตุการณ์ ฉุกเฉิน เพื่อแปลงเป็น กิจกรรมที่ต้อง ปฏิบัติ นำข้อ 4 มา พิจารณา ร่วมกันภายใต้ กรอบบทบาท หน้าที่ ข้อตกลงร่วมกันของ อกม. งานที่จะทำร่วมกันใน ปี 56 1-2 อย่าง ข้อตกลงร่วมกันของ อกม. งานที่จะทำร่วมกันใน ปี 56 1-2 อย่าง กำหนดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน / หน่วยงานที่ ต้องบูรณาการ / งบประมาณ ดำเนินการ / กำหนดกรอบ เวลาที่ชัดเจน

4 ส่วนที่ 1 ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 1. ที่ผ่านมา อกม. ทำอะไรบ้าง............................................................................................................................................................................................................................................... 2. ได้ผลเป็นอย่างไร............................................................................................................................................................................................................................................. 3. อยากเห็นการประกอบอาชีพการเกษตรในท้องถิ่นของตนเองเป็นอย่างไร................................................................................................................................................................................................................................... 4. สิ่งที่ อกม. จะต้องทำในปี 2556.............................................................................................................................................................................................................................................. ส่วนที่ 2 ข้อตกลงร่วมกันของ อกม. ที่จะทำงานร่วมกันในปี 2556 1- 2 อย่าง ( นำข้อ 4 มาพิจารณา )......................................................................................................................................................................................................................... ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินการ หน่วยงานที่ต้องประสานความ ร่วมมือ งบประมาณดำเนินการ......................................................................................................................................................................................................................................................... ส่วนที่ 1 ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 1. ที่ผ่านมา อกม. ทำอะไรบ้าง............................................................................................................................................................................................................................................... 2. ได้ผลเป็นอย่างไร............................................................................................................................................................................................................................................. 3. อยากเห็นการประกอบอาชีพการเกษตรในท้องถิ่นของตนเองเป็นอย่างไร................................................................................................................................................................................................................................... 4. สิ่งที่ อกม. จะต้องทำในปี 2556.............................................................................................................................................................................................................................................. ส่วนที่ 2 ข้อตกลงร่วมกันของ อกม. ที่จะทำงานร่วมกันในปี 2556 1- 2 อย่าง ( นำข้อ 4 มาพิจารณา )......................................................................................................................................................................................................................... ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินการ หน่วยงานที่ต้องประสานความ ร่วมมือ งบประมาณดำเนินการ......................................................................................................................................................................................................................................................... แบบ สรุปผล แนบภาพถ่าย 4-5 ใบ

5 หนี้สินเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2544 กลุ่มเกษตรกรค้างชำระหนี้ จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองยาง อ. เมืองยาง 2. กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านใหม่ อ. หนองบุญมาก 3. กลุ่มเกษตรกรทำนาลุงเขว้า อ. หนองบุญมาก 4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมโนนสมบูรณ์ อ. เสิงสาง ส่งฟ้องดำเนินคดีและศาลได้มีคำพิพากษาตามยอมให้ชำระหนี้ โดยผ่อนชำระเป็นงวดรายปี จำนวน 3 งวด ทั้งนี้ต้องชำระให้หมด ภายใน 3 ปี โครงการเก็บข้าวเปลือกกลุ่มเกษตรกร ปี 39/40 มีกลุ่มเกษตรกรค้างชำระ จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มเกษตรกรทำนาสารภี อ. หนองบุญมาก 2. กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าลาด อ. ชุมพวง ศาลออกหมายบังคับคดีแล้วทั้ง 2 กลุ่ม อยู่ในระหว่างดำเนินการ สืบหาทรัพย์และขอแนวทางการดำเนินการบังคับคดีจากกรม ส่งเสริมการเกษตร โครงการเก็บข้าวเปลือกกลุ่มเกษตรกร ปี 40/41 กลุ่มเกษตรกรทำนาเสมาใหญ่ อ. บัวใหญ่ ชำระหนี้เป็นงวดรายปี จำนวน 10 ทุกเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ปัจจุบัน อยู่ในรอบชำระ งวดที่ 4

6 ผลการบันทึก 0 % เดือนตุลาคม 55 = ด่านขุนทด บัวใหญ่ บัว ลาย สีดา เดือนพฤศจิกายน 55 = ด่านขุนทด บัวใหญ่ บัวลาย สีดา เดือนธันวาคม 55 = ด่านขุนทด บัวใหญ่ บัว ลาย สีดา พิมาย ผลการบันทึก 0 % เดือนตุลาคม 55 = ด่านขุนทด บัวใหญ่ บัว ลาย สีดา เดือนพฤศจิกายน 55 = ด่านขุนทด บัวใหญ่ บัวลาย สีดา เดือนธันวาคม 55 = ด่านขุนทด บัวใหญ่ บัว ลาย สีดา พิมาย การบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงาน อกม. ( เล่มสี ส้ม ) อกม. ส่งรายงานทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ตัดยอด บันทึก วันที่ 5 ของเดือนถัดไป การบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงาน อกม. ( เล่มสี ส้ม ) อกม. ส่งรายงานทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ตัดยอด บันทึก วันที่ 5 ของเดือนถัดไป ผลการบันทึก 10- 20 % พระทองคำ เมืองยาง ผลการบันทึก 10- 20 % พระทองคำ เมืองยาง


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาเพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาอาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2556 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google