งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2553
โครงการตกหล่นจากการทำเวทีประชาคมรอบที่ 1 (696 หมู่บ้าน) โดย...สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส

2 ประจำปีงบประมาณ 2553 (ระยะที่ 1 ตกหล่น) สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
สรุปความต้องการของเกษตรกรที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ (ระยะที่ 1 ตกหล่น) (696 หมู่บ้าน 120 ราย) สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ที่ อำเภอ ด้านประมง ปลาดุกใน ปลานิล ปลากะพง ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ รวมความ บ่อดิน (ราย) ในกระชัง(ราย) ประมง(ราย) บ่อพลาสติก(ราย) ต้องการ(ราย) 1 ระแงะ - 2 ตากใบ 12 39 5 56 3 ยี่งอ 7 4 บาเจาะ เจาะไอร้อง 25 6 สุไหงปาดี 13 15 เมือง 11 8 รือเสาะ รวม 8 อำเภอ 75 40 120

3 แผนการดำเนินงานทุกกิจกรรม
1. การฝึกอบรม > เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2553 2. เตรียมบ่อ/กระชัง > เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 3. มอบปัจจัยการผลิต > กำลังดำเนินการมอบปัจจัย 4. เริ่มจับผลผลิต > ประมาณเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2554

4 ปัจจัยที่สนับสนุน 1. โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาในกระชังและบ่อดิน
กิจกรรมเลี้ยงปลานิลในกระชัง ปัจจัยที่สนับสนุนต่อราย ได้แก่ 1. โครงกระชัง จำนวน ชุด 2. ทุ่นโฟม จำนวน ทุ่น 3. กระชัง จำนวน กระชัง 4. พันธุ์ปลานิล จำนวน 1,000 ตัว 5. อาหารสำเร็จรูป จำนวน กระสอบ 6. เชือกใยยัก จำนวน กก.

5 ปัจจัยที่สนับสนุน 3. โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
2. โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ปัจจัยที่สนับสนุนต่อราย ได้แก่ 1. พันธุ์ปลาดุก จำนวน 2,500 ตัว 2. อาหารสำเร็จรูป ประมาณ กระสอบ 3. โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ปัจจัยที่สนับสนุนต่อราย ได้แก่ 1. พันธุ์ปลาดุก จำนวน 3,500 ตัว 2. อาหารสำเร็จรูป ประมาณ กระสอบ 3. แผ่นพลาสติกปูบ่อ จำนวน ผืน 4. ท่อพีวีซี จำนวน เส้น 5. ค่าข้อต่องอพีวีซี จำนวน อัน

6 ผลการดำเนินงาน 1. โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาในกระชังและบ่อดิน
1.1 กิจกรรมปลากะพงขาวในกระชัง ( 39 ราย)  ฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2553 ณ สวนอาหารตากใบลากูน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  แจกโครงกระชังและอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้วทั้ง 39 ราย และจะส่งพันธุ์ปลาและอาหาร ในวันที่ 15 มีนาคม 2554 1.2 กิจกรรมปลานิลในกระชัง (2 ราย)  ฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553  แจกโครงกระชังและอุปกรณ์,พันธ์ปลา, อาหาร เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ราย (เหลือ อาหารอีก 1 งวด จะจัดส่งในวันที่ 2 พฤษภาคม 2554) 2. โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน (70 ราย)  แจกพันธ์ปลา, อาหาร แล้วจำนวน 70 ราย (เหลืออาหารอีก 2 งวด จะจัดส่งในวันที่ เมษายน และ วันที่ 1 พฤษภาคม 2554)

7 ผลการดำเนินงาน 3. โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก (4 ราย)
 ฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553  แจกพันธ์ปลา, อาหาร เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ราย (เหลืออาหารอีก งวด จะจัดส่งอาหารในวันที่ 20 มีนาคม และ วันที่ เมษายน 2554) 4. โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง (5 ราย)  ฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ณ สำนักงานประมงอำเภอตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  มอบปัจจัยการผลิตแล้ว  อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินการ

8 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาในกระชังและบ่อดิน กิจกรรมเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ณ สวนอาหารตากใบลากูน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2553

9 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม (ต่อ) โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาในกระชังและบ่อดิน กิจกรรมเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ณ สวนอาหารตากใบลากูน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2553

10 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง ณ สำนักงานประมงอำเภอตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

11 งบประมาณที่ใช้ไป  งบประมาณที่ได้รับ 7,243,100.00 บาท
 งบประมาณที่ได้รับ ,243, บาท  งบประมาณที่ใช้ไป ,375, บาท  งบประมาณคงเหลือ ,867, บาท หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2554

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google