งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategy Plan วิสัยทัศน์ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม พัฒนา นำพาสหกรณ์ให้ ยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategy Plan วิสัยทัศน์ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม พัฒนา นำพาสหกรณ์ให้ ยั่งยืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Strategy Plan

3 วิสัยทัศน์ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม พัฒนา นำพาสหกรณ์ให้ ยั่งยืน

4  ออม  ลดต้นทุนของเงินทุน  เพิ่มรายได้ เก็บเกี่ยวกำไร พันธกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มเชิง เศรษฐกิจ (EVA) พันธกิจ สหกร ณ์

5 แนวคิดการขับเคลื่อนกลยุทธ์  - ลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ / ดอกเบี้ยค้าง  - เพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  - ระดมเงินฝากสมาชิก  - ระดมหุ้นสมาชิก  - ขยายธุรกิจรวมรวมผลิตผล  - เพิ่มธุรกิจบริการ

6  1. สำรวจปัญหาภายใน ของ สหกรณ์ ฯ  ธุรกิจสินเชื่อ  1. สมาชิกมีหนี้นอกระบบ และมีหนี้ หลายทาง  2. ลูกหนี้สูงอายุมีหนี้ค้างนาน มีรายได้ไม่ พอส่งชำระหนี้  3. นโยบายภาครัฐเช่น กองทุนฟื้นฟู สมาชิกเข้าใจว่ารัฐบาลจะปลดหนี้ให้  จึงไม่ยอมส่งชำระรอคอยความ ช่วยเหลือ ( บางส่วน )  4. สมาชิกไม่ได้ใช้สินเชื่อตามแผนงาน จริง ( บางราย )

7  1. สำรวจปัญหาภายใน ของ สหกรณ์ ฯ  ธุรกิจรวบรวมผลิตผล  1. สมาชิกมีพื้นที่ทำกินอยู่ห่างจาก สหกรณ์ระยะ 40 กม  อยู่ในเขตรอต่อของจังหวัดและ อำเภอ  2. ปัญหาค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

8  1. แผนการเพิ่มสมาชิก  * การเปิดรับสมาชิกและ สมาชิกสมทบ  2. แผนการเพิ่มรายได้ให้สมาชิก  * ส่งเสริมให้เกษตรกรพื้นที่ทำไร่นาสวน ผสมและเน้นผักปลอดสาร  * ส่งเสริมให้สมาชิกจัดบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนต่อเนื่อง  * ส่งเสริมให้สมาชิกร่วมโครงการลด ต้นทุนการผลิตโดยใช้  ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี

9  3. แผนการระดมทุนภายใน   3.1 รับเงินฝากจากกระบอกไม้ไผ่ ปีละ 2 ครั้ง  3.2 ระดมเงินฝาก และระดมหุ้น วัน สหกรณ์แห่งชาติ  3.3 โครงการออมทรัพย์ต้นกล้า จาก นักเรียนออมทุกเดือนในนาม  ของคุณครูที่เป็นสมาชิกสมทบของ สหกรณ์  3.4 โครงการออมทรัพย์ทวี 5 ปีไม่ถอน 

10 แผนขยายธุรกิจรวบรวม  1. สำรวจข้อมูลผลิตผลของสมาชิก  2. ประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลิตผลโดยสถานี วิทยุชุมชนของสหกรณ์  3. แต่งตั้งประธานกลุ่มเป็นคณะทำงานเพื่อแจ้ง ข่าวสารการรวบรวม  ผลิตผลให้สมาชิกทราบ  4. กำหนดสถานที่รวบรวมผลผลิตในระยะใกล้กับ แหล่งผลิตผลของ  สมาชิก

11  4. ธุรกิจสินเชื่อ   4.1 วางแผนติดตามเร่งรัดหนี้ถึงกำหนดทุกไตรมาส  4.2 สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกที่ชำระหนี้ก่อนถึง กำหนดโดย  แจกคูปองชิงรายวัน  4.3 จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้และลดดอกเบี้ยให้กับ ลูกหนี้ชั้นดี  4.4 ทำโครงการลดค่าปรับค้างให้ลูกหนี้ที่มีหนี้ ค้างนาน 5 – 10 ปี  4.5 จ่ายค่าตอบแทนในการติดตามหนี้ให้ประธาน กลุ่ม   

12 แผนเพิ่มธุรกิจให้บริการ  1. ประชาสัมพันธ์ศูนย์จำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน  2. ประสานกับพ่อค้าเพื่อจัดตลาดนัดทุกวัน อังคารของสัปดาห์  ในบริเวณที่ดินสหกรณ์ โดยให้สมาชิกนำ ผลผลิตมาจำหน่าย  3. ให้บริการรถขนส่งปุ๋ยและผลิตผลในราคา ยุติธรรม  4. ให้บริการรถขนส่งน้ำมันให้สหกรณ์ต่างๆ

13 ” โอกาสทางธุรกิจ 1. รัฐสนับสนุนโครงการลดภาระหนี้ให้ เกษตรกร ต่อเนื่อง 2 ปี 2. สนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร 3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( สร้างรายได้เสริม ) ปัญหา 1. ราคาผลิตผลไม่แน่นอน 2. ค่าครองชีพสูง

14 โครงการออมทรัพย์ต้นกล้า ( นักเรียน )

15 บัญชีรับ - จ่าย - ต้นทุนอาชีพ สอน แนะ ติดต าม

16 สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด ปี 2552  * ใช้เงินทุนภายใน 47.84 % ทุนภายนอก 42.20 %  - รายได้รวม 81.85 %  - รายจ่ายรวม 79.95 %  * เงินออมเฉลี่ยเพิ่ม 20.97 %  * หนี้สมาชิกเฉลี่ย 17.56 %  * กำไรเฉลี่ยเพิ่ม 11.83 %

17


ดาวน์โหลด ppt Strategy Plan วิสัยทัศน์ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม พัฒนา นำพาสหกรณ์ให้ ยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google