งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด
Strategy Plan สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด

2 ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา
วิสัยทัศน์ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา นำพาสหกรณ์ให้ยั่งยืน

3 สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ(EVA)
สหกรณ์ พันธกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ(EVA) ออม เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนของเงินทุน เก็บเกี่ยวกำไร

4 แนวคิดการขับเคลื่อนกลยุทธ์
- ลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ/ดอกเบี้ยค้าง - เพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ - ระดมเงินฝากสมาชิก - ระดมหุ้นสมาชิก - ขยายธุรกิจรวมรวมผลิตผล - เพิ่มธุรกิจบริการ

5 ขั้นตอน 1. สำรวจปัญหาภายใน ของ สหกรณ์ ฯ ธุรกิจสินเชื่อ
1 . สมาชิกมีหนี้นอกระบบ และมีหนี้หลายทาง 2. ลูกหนี้สูงอายุมีหนี้ค้างนาน มีรายได้ไม่พอส่งชำระหนี้ 3. นโยบายภาครัฐเช่น กองทุนฟื้นฟูสมาชิกเข้าใจว่ารัฐบาลจะปลดหนี้ให้ จึงไม่ยอมส่งชำระรอคอยความช่วยเหลือ(บางส่วน) 4. สมาชิกไม่ได้ใช้สินเชื่อตามแผนงานจริง(บางราย)

6 ขั้นตอน อยู่ในเขตรอต่อของจังหวัดและอำเภอ 2. ปัญหาค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
1. สำรวจปัญหาภายใน ของ สหกรณ์ ฯ ธุรกิจรวบรวมผลิตผล 1 . สมาชิกมีพื้นที่ทำกินอยู่ห่างจากสหกรณ์ระยะ 40 กม อยู่ในเขตรอต่อของจังหวัดและอำเภอ 2. ปัญหาค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

7 การเตรียมการ 1 . แผนการเพิ่มสมาชิก * การเปิดรับสมาชิกและ สมาชิกสมทบ
2. แผนการเพิ่มรายได้ให้สมาชิก * ส่งเสริมให้เกษตรกรพื้นที่ทำไร่นาสวนผสมและเน้นผักปลอดสาร * ส่งเสริมให้สมาชิกจัดบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนต่อเนื่อง * ส่งเสริมให้สมาชิกร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี

8 การเตรียมการ 3 .แผนการระดมทุนภายใน
3.1 รับเงินฝากจากกระบอกไม้ไผ่ ปีละ 2 ครั้ง 3.2 ระดมเงินฝาก และระดมหุ้น วันสหกรณ์แห่งชาติ 3.3 โครงการออมทรัพย์ต้นกล้า จากนักเรียนออมทุกเดือนในนาม ของคุณครูที่เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ 3.4 โครงการออมทรัพย์ทวี 5 ปีไม่ถอน

9 แผนขยายธุรกิจรวบรวม 1. สำรวจข้อมูลผลิตผลของสมาชิก
1. สำรวจข้อมูลผลิตผลของสมาชิก 2. ประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลิตผลโดยสถานีวิทยุชุมชนของสหกรณ์ 3. แต่งตั้งประธานกลุ่มเป็นคณะทำงานเพื่อแจ้งข่าวสารการรวบรวม ผลิตผลให้สมาชิกทราบ 4. กำหนดสถานที่รวบรวมผลผลิตในระยะใกล้กับแหล่งผลิตผลของ สมาชิก

10 การเตรียมการ 4.1 วางแผนติดตามเร่งรัดหนี้ถึงกำหนดทุกไตรมาส
4. ธุรกิจสินเชื่อ 4.1 วางแผนติดตามเร่งรัดหนี้ถึงกำหนดทุกไตรมาส 4.2 สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกที่ชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดโดย แจกคูปองชิงรายวัน 4.3 จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้และลดดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ชั้นดี 4.4 ทำโครงการลดค่าปรับค้างให้ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างนาน5 – 10 ปี 4.5 จ่ายค่าตอบแทนในการติดตามหนี้ให้ประธานกลุ่ม

11 แผนเพิ่มธุรกิจให้บริการ
1. ประชาสัมพันธ์ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. ประสานกับพ่อค้าเพื่อจัดตลาดนัดทุกวันอังคารของสัปดาห์ ในบริเวณที่ดินสหกรณ์ โดยให้สมาชิกนำผลผลิตมาจำหน่าย 3. ให้บริการรถขนส่งปุ๋ยและผลิตผลในราคายุติธรรม 4. ให้บริการรถขนส่งน้ำมันให้สหกรณ์ต่างๆ

12 รัฐบาลเน้น สถานะการณ์ปัจจุบัน โอกาสทางธุรกิจ ”
1. รัฐสนับสนุนโครงการลดภาระหนี้ให้เกษตรกร ต่อเนื่อง 2 ปี 2. สนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร 3 . ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น(สร้างรายได้เสริม) ปัญหา 1. ราคาผลิตผลไม่แน่นอน 2. ค่าครองชีพสูง

13 โครงการออมทรัพย์ต้นกล้า (นักเรียน)

14 บัญชีรับ-จ่าย- ต้นทุนอาชีพ
จัดทำบัญชี สอนแนะ ติดตาม บัญชีรับ-จ่าย- ต้นทุนอาชีพ

15 สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด ปี 2552
ผลการวิเคราะห์ SEVA สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด ปี 2552 * ใช้เงินทุนภายใน % ทุนภายนอก % -รายได้รวม % - รายจ่ายรวม % * เงินออมเฉลี่ยเพิ่ม % * หนี้สมาชิกเฉลี่ย % * กำไรเฉลี่ยเพิ่ม % ข้อมูล

16 ขอขอบคุณทุกท่าน สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google