งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานทางการเงิน Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานทางการเงิน Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานทางการเงิน Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

2 เกณฑ์สิทธิ (Accrual Basis Accounting) Pam Services ให้บริการกับลูกค้าระหว่างปี 2008. อย่างไรก็ดีกิจการได้เก็บเงินค่าบริการดังกล่าว $ 5,000 ได้ในเดือนมกราคม 2009. Pam ควรรายงานรายได้ในปี 2008 เป็นจำนวนเงิน เท่าไหร่ ? Pam ได้ทุ่มเทแรงการแรงใจ ให้บริการทำความสะอาดกับ ลูกค้าในปี 2008 - เงินเดือนค่าจ้าง (Salary) - วัสดุทำความสะอาด Suppliers used การทุ่มเทนั้นก่อให้เกิดผลสำเร็จของงาน ในปี 2008. Pam มีสิทธิในการ ได้รับเงินจากการให้บริการนั้นเมื่อได้ ให้บริการเสร็จสิ้นในปี 2008 2 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

3 การรับรู้รายได้ (Revenue Recognition) กิจการได้ส่งมอบผลประโยชน์ (Reward) และความเสี่ยง (Risk) ใน สินค้าหรือบริการนั้นให้กับผู้ซื้อ หรือผู้รับมอบเรียบร้อยแล้ว กิจการสามารถวัดรายได้และ ต้นทุนที่เกิดขึ้นอย่างสมเหตุผล รวมทั้งแน่ใจว่าจะได้ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Benefit) ในอนาคต ( เช่น ติดเป็นลูกหนี้หรือได้รับเงินสด ) Adapted from TAS18 para. 18 and 20 3 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

4 เกณฑ์เงินสด Cash-Basis Accounting รายได้และค่าใช้จ่ายจะถูกบันทึก และนำมาแสดงรายงานเมื่อ กิจการได้รับเงินสด หรือ จ่ายเงิน สดเหล่านั้น กิจการขนาดเล็กมักนำ หลักเกณฑ์นี้มาใช้ในการบันทึก บัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และ วัดผลกำไรที่เกิดขึ้น การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ลักษณะนี้อาจไม่สะท้อนถึงผล การดำเนินงานที่เป็นจริงของ ธุรกิจ เป็นวิธีที่ผิดหลักการบัญชี 4 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

5 เกณฑ์คงค้าง (Accrual Accounting) การบันทึกบัญชีตาม เกณฑ์คงค้าง จะช่วย แสดงให้เห็นผลการ ดำเนินงานที่เป็นจริง ของธุรกิจมากกว่า การบันทึกบัญชีเมื่อ ได้รับเงินสดหรือเมื่อ จ่ายเงินสด การบัญชีช่วยให้ ธุรกิจที่ดำเนิน สามารถวัดผลการ ดำเนินงานได้อย่าง ต่อเนื่อง 5 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

6 เป็นระบบการบัญชีที่บันทึก รายได้ (revenues) และค่าใช้จ่าย (expenses) เมื่อเกิดขึ้น (incur) แทนที่จะบันทึกเมื่อ ได้รับเงินสดหรือจ่ายเงินสด ใช้วัดกำไร และ ผลการดำเนินงานที่ ถูกต้องยิ่งขึ้น ผู้ใช้รายงานทางการบัญชีสามารถนำเอา ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดผลกำไร ( รายได้ และ ค่าใช้จ่าย ) ตามเกณฑ์ดังกล่าวไป ใช้ตัดสินใจ และประเมินศักยภาพในการ ทำกำไรของธุรกิจ (company’s earnings potential) ได้ดีขึ้น เกณฑ์คงค้าง (Accrual Accounting) 6 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

7 การจับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย (Matching Principle) ต้นทุน (Cost) และค่าใช้จ่าย (Expenses) อันนำมาหรือ เกี่ยวเนื่องในการก่อให้เกิด รายได้นั้นจะต้องถูกบันทึก หรือรับรู้ (Recognize) ในรอบ ระยะเวลา เดียวกันกับรายได้ นั้น การจับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย ทำให้สามารถวัดกำไร (Profits) ซึ่งจะรายงานในงบ กำไรขาดทุน (Statement of income) costs and expenses related revenues 7 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

8 รพ เอ จัดตั้งศูนย์น้ำเกลือโดยจะผลิตน้ำเกลือออกขาย ในเดือนกันยายน 2555 รพ เอ จ่ายค่าใช้จ่ายในการ ผลิตน้ำเกลือ 1,000 ขวดในราคา 1,000 บาท ในเดือนกันยายน 2555 นี้ รพ. เอขายน้ำเกลือ 200 ขวดให้กับ รพ. อื่นในราคาขวดละ 4 บาท กำไรหรือขาดทุน 8 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

9 Accrual Vs. Cash-Basis Crown Co. ซื้อหมวก 1,000 ใบ ในราคาใบละ 10 บาท, ต่อมาขายหมวกไปจำนวน 200 ใบให้กับ ลูกค้าในราคาใบละ 20 บาท Crown Co. จะแสดงรายงากำไรขาดทุนอย่างไร Crown Consulting รายการกำไรขาดทุน for 2010 เกณฑ์เงินสด (Cash-Basis) เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) เงินสดรับ (Cash Receipts)$4,000 รายได้จากการขาย (Sales)$4,000 เงินสดจ่าย (Cash Disbursement)10,000 ต้นทุนหมวก (Cost) 2,000 ขาดทุน ($6,000) กำไร $2,000 9 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

10 200 ขายไปรวมมูลค่า 4,000 ต้นทุนของหมวกที่ขาย 200@10 2,000 กำไรจากการขาย 2,000 หมวกที่เหลืออีก 800 ใบ จะถือว่าเป็น ทรัพยากรที่ยังใช้ประโยชน์ได้ หรือเรียกว่า “ สินทรัพย์ ” ภายใต้ชื่อที่เรียกว่า สินค้าคงหลือ ( สิ้นงวด ) Ending Inventory Crown Company งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2010 สินทรัพย์ (Assets).. สินค้าคงเหลือ 800@10 8,000 Accrual Vs. Cash-Basis 10 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

11 McDonald’s purchases $200,000 20-yrs lives store on Jan 1, 09. During 2009 McDonald’s have $50,000 cash Sales and $20,000 Costs of Sales(in cash) How much is the McDonald’s net income? Net income for 2009 Cash-Basis AccountingAccrual Basis Accounting Cash Receipts$50,000Revenues Earned$50,000 Cash Disbursement220,000Expenses Incurred 20,000 Depreciation 10,000 Loss($170,000) Net Income$20,000 Accrual Vs. Cash-Basis 11 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

12 รายได้ ( Revenues ) – การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ ( ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ) ในรูปกระแสเข้า (Inflow) และในรูปการเพิ่มขึ้นของ มูลค่า (Value appreciation) หรือการลดลงของหนี้สิน ค่าใช้จ่าย (Expenses) – การลดลงของสินทรัพย์ ( ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ) ในรูปกระแสออก (outflow) และในรูปการลดมูลค่า (Value depreciation) หรือการ เพิ่มขึ้นของหนี้สิน กำไรสุทธิ (Net Income) หรือ ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) – รายได้ - ค่าใช้จ่าย What goods were sold or services performed that provided revenue for the company? What costs were incurred in normal operations to generate these revenues? What are the earnings or company profit? เป็นรายงานที่แสดง ให้เห็นถึงผลการ ดำเนินงานสำหรับ งวดเวลาใดเวลาหนึ่ง ของธุรกิจ งบกำไรขาดทุน ( Statement of income) ดัดแปลงจากแม่บทการรายงานทางการเงิน ย่อหน้า 70 และ 74 12 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

13 The Example Company Statement of Income For the Years Ended December 31, 2009 and 2008 20092008 Revenues: Sales$100$ 85 Other revenue 30 15 Total revenues:$130$100 Expenses: Cost of goods sold$ 62$ 58 Operating & admin.1612 Income tax 20 18 Total expenses:$ 98$ 88 Net Income:$ 32$ 12 งบกำไรขาดทุน Statement of income 13 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

14 นักบัญชีกระทบยอด กำไรสะสมเพื่อแสดงให้ เห็นความเปลี่ยนแปลง ของการดำเนินงานสะสม ในงวดเวลานั้น ๆ เช่น ตั้งแต่เริ่มบริษัทจนถึงต้น ปีปัจจุบัน และ ผลการ ดำเนินงานสำหรับปี ปัจจุบัน รายงานกระทบยอดกำไรสะสม หรือทุนสะสม (Retained Earnings) Beginning retained earnings +Net income -Dividends paid =Ending retained earnings Net income results in: Increase in net assets Increase in retained earnings Increase in owners’ equity Dividends result in: Decrease in net assets Decrease in retained earnings Decrease in owners’ equity เงินปันผล (Dividends) คือการนำเอากำไร บางส่วนที่เกิดขึ้น จากการดำเนินงานของกิจการมาจ่ายคืน ให้กับเจ้าของกิจการ 14 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

15 ความเชื่อมโยงระหว่างรายงานทาง การเงิน Fin Position 12/31/08 Cash$ 80,000 Other 4,550,000 Total$4,630,000 Liabilities$2,970,000 Cap. Stock900,000 R/E 760,000 Total $4,630,000 Revenues $12,443,000 Expenses 11,578,400 Net Income $ 864,600 Income Statement 2009 Reconciliation of Retained Earnings R/E 12/31/08 $ 760,000 Net Income 09 864,600 Dividends (400,000) R/E 12/31/09 $1,224,600 Cash$ 110,000 Other 4,975,000 Total$5,085,000 Liabilities $2,860,400 Stock 1,000,000 R/E 1,224,600 Total $5,085,000 Fin Position 12/31/09 15 Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.


ดาวน์โหลด ppt รายงานทางการเงิน Dichapong Pongpattrachai, Ph.D., CPA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google