งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Current Liabilities หนี้สินระยะสั้น. เนื้อหา คำจำกัดความ หนี้สินระยะสั้น  ตั๋วเงินจ่าย  เจ้าหนี้การค้า  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  รายได้รับล่วงหน้า หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Current Liabilities หนี้สินระยะสั้น. เนื้อหา คำจำกัดความ หนี้สินระยะสั้น  ตั๋วเงินจ่าย  เจ้าหนี้การค้า  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  รายได้รับล่วงหน้า หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Current Liabilities หนี้สินระยะสั้น

2 เนื้อหา คำจำกัดความ หนี้สินระยะสั้น  ตั๋วเงินจ่าย  เจ้าหนี้การค้า  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  รายได้รับล่วงหน้า หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

3 หนี้สิน ภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบสินทรัพย์ หรือบริการ ในอนาคต อันเป็นผลจากรายการที่เกิดขึ้นแล้วใน อดีต

4 หนี้สินระยะสั้น (Current Liabilities) ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี หรือ หนึ่ง รอบวัฏจักรการดำเนินงาน (company’s operating cycle) แล้วแต่ระยะเวลาใด จะนานกว่า หนี้สินระยะสั้นส่วนใหญ่ จะทราบจำนวน แน่นอน เช่น เจ้าหนี้การค้า ตั๋วเงินจ่าย และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ หนี้สินระยะสั้นบางรายการอาจต้อง ประมาณจำนวนขึ้นมา เช่นค่าใช้จ่ายใน การให้ประกันสินค้าหรือบริการ

5 ตั๋วเงินจ่าย (Notes Payable) ได้แก่ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory note) ซึ่งกิจการออกให้เพื่อ แลกเปลี่ยนกับ  การกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบัน การเงิน  การซื้อสินทรัพย์ที่มีราคาสูง เช่น อสังหาริมทรัพย์  การซื้อสินค้าหรือบริการ  เจ้าหนี้การค้าที่ครบกำหนดชำระเงินแต่ กิจการยังไม่สามารถชำระเงินได้

6 โดยปกติตั๋วเงินจ่ายจะมีดอกเบี้ยซึ่งผู้ ออกตั๋วจะเป็นผู้จ่าย เมื่อครบกำหนดไถ่ ถอนตั๋วเงินนั้น บันทึกรายการหนี้สินระยะสั้นตามมูลค่า ที่ปรากฏ ตามตั๋ว และมีการรับรู้ ดอกเบี้ยจ่ายเมื่อครบกำหนด หรือเมื่อ จัดทำงบการเงิน ดูตัวอย่างตั๋วเงินจ่ายระยะสั้นและการ บันทึกรายการ ในหน้า 433 ตั๋วเงินจ่ายระยะสั้น (Short-Term Notes Payable)

7 Accounts Payable เจ้าหนี้การค้า Amounts owned for products or service purchased on account.

8 Accrued Expenses ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นผลมาจากการปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้น งวด เพื่อให้มีการบันทึกค่าใช้จ่าย และ หนี้สินที่ถูกต้อง โดยปกติถือเป็นหนี้สินระยะสั้น เพราะ อยู่ในรอบวัฏจักรการดำเนินงาน เช่นเดียวกับรายได้รับล่วงหน้า (unearned Revenue)

9 Unearned Revenue รายได้รับล่วงหน้า เป็นเงินที่กิจการได้รับล่วงหน้าสำหรับ ค่าสินค้าหรือบริการ (received cash before earning revenue) ฉะนั้นกิจการมีภาระผูกพันที่ต้องส่ง มอบสินค้าหรือบริการในอนาคต

10 Contingent Liabilities หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นหนี้สินที่เกิดจากรายการในอดีต แต่ขึ้นกับเหตุการณ์ในอนาคต เช่น  Guaranteeing debt of others  Await outcome of pending lawsuit

11 Probable ค่อนข้างแน่ว่าจะเกิดขึ้น Possible พอจะเป็นไปได้ Remote ยังไม่แน่ว่าจะเกิดขึ้น Contingent Liabilities

12 Contingent liabilities Probable  ความน่าจะเป็น ค่อนข้างแน่  Record an actual liabilities if it is probable that the loss will occur.  $ amount of loss can be reasonably estimated

13 Estimated Liabilities หนี้สินกะประมาณ ค่อนข้างแน่นอนว่าจะเกิดขึ้น เป็นหนี้สินที่ยังไม่สามารถระบุจำนวนที่ แน่นอนได้แต่สามารถประมาณจำนวน ที่จะเกิดขึ้นได้ ฉะนั้นจำต้องอาศัยการประมาณ เพื่อให้มีการบันทึกค่าใช้จ่าย และ หนี้สินที่ถูกต้อง

14 Estimated Warranty Payable Manufacturing and retailing companies often provide guarantees on products 30-60-90 days or one year in length Matching principle requires company to estimated expense of providing warranty and recognize it in same accounting period as revenue earned from product sale

15 Cisco offers a 90-day warranty on equipment it sells, recent actual warranty work amounts to 0.75% of all product sold December 2002 revenues are $3,500,000 What adjusting entry is necessary to estimate expense and current liabilities?? Estimated Warranty Payable

16 31Dec02 Warranty Expense 26,250 Warranty Payable 26,250 Estimated Warranty Payable When Cisco actually replaces equipment under warranty 15Jun03 Warranty Payable xxx Suppliesxxx (Cash/Equipment/Inventory)

17 Possible  อาจจะเป็นไปได้ น่าจะเป็นไปได้  Reasonably possible loss will be incurred  Disclose in Notes to Financial Statement. Contingent liabilities

18 Remote  Not likely that loss will be incurred  Do not disclose loss contingencies. Contingent liabilities

19 Payroll Liabilities หนี้สินเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าจ้าง พนักงาน ในการจ่ายเงินเดือน / ค่าจ้างให้แก่ พนักงาน กิจการมักจะต้องกันภาษี หักณ ที่จ่าย (withholding taxes) ไว้ ด้วย ซึ่งเงินจำนวนนี้กิจการจะต้อง นำส่งรัฐต่อไป ฉะนั้นจึงบันทึกไว้เป็น หนี้สินระยะสั้น จนกว่าจะได้นำส่ง

20 Assignments Ex.11-1 Ex.11-6 P.11-1A P.11-6A


ดาวน์โหลด ppt Current Liabilities หนี้สินระยะสั้น. เนื้อหา คำจำกัดความ หนี้สินระยะสั้น  ตั๋วเงินจ่าย  เจ้าหนี้การค้า  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  รายได้รับล่วงหน้า หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google