งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Current Liabilities หนี้สินระยะสั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Current Liabilities หนี้สินระยะสั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Current Liabilities หนี้สินระยะสั้น

2 เนื้อหา คำจำกัดความ หนี้สินระยะสั้น หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ตั๋วเงินจ่าย เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

3 หนี้สิน ภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบสินทรัพย์ หรือบริการ ในอนาคต
อันเป็นผลจากรายการที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต

4 หนี้สินระยะสั้น (Current Liabilities)
ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี หรือ หนึ่งรอบวัฏจักรการดำเนินงาน(company’s operating cycle) แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า หนี้สินระยะสั้นส่วนใหญ่ จะทราบจำนวนแน่นอน เช่น เจ้าหนี้การค้า ตั๋วเงินจ่าย และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ หนี้สินระยะสั้นบางรายการอาจต้องประมาณจำนวนขึ้นมา เช่นค่าใช้จ่ายในการให้ประกันสินค้าหรือบริการ

5 ตั๋วเงินจ่าย (Notes Payable)
ได้แก่ตั๋วสัญญาใช้เงิน(Promissory note) ซึ่งกิจการออกให้เพื่อแลกเปลี่ยนกับ การกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน การซื้อสินทรัพย์ที่มีราคาสูง เช่นอสังหาริมทรัพย์ การซื้อสินค้าหรือบริการ เจ้าหนี้การค้าที่ครบกำหนดชำระเงินแต่กิจการยังไม่สามารถชำระเงินได้

6 ตั๋วเงินจ่ายระยะสั้น (Short-Term Notes Payable)
โดยปกติตั๋วเงินจ่ายจะมีดอกเบี้ยซึ่งผู้ออกตั๋วจะเป็นผู้จ่าย เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนตั๋วเงินนั้น บันทึกรายการหนี้สินระยะสั้นตามมูลค่าที่ปรากฏ ตามตั๋ว และมีการรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายเมื่อครบกำหนด หรือเมื่อจัดทำงบการเงิน ดูตัวอย่างตั๋วเงินจ่ายระยะสั้นและการบันทึกรายการ ในหน้า 433

7 Accounts Payable เจ้าหนี้การค้า
Amounts owned for products or service purchased on account.

8 Accrued Expenses ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เป็นผลมาจากการปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวด เพื่อให้มีการบันทึกค่าใช้จ่าย และหนี้สินที่ถูกต้อง โดยปกติถือเป็นหนี้สินระยะสั้น เพราะอยู่ในรอบวัฏจักรการดำเนินงาน เช่นเดียวกับรายได้รับล่วงหน้า(unearned Revenue)

9 Unearned Revenue รายได้รับล่วงหน้า
เป็นเงินที่กิจการได้รับล่วงหน้าสำหรับค่าสินค้าหรือบริการ (received cash before earning revenue) ฉะนั้นกิจการมีภาระผูกพันที่ต้องส่งมอบสินค้าหรือบริการในอนาคต

10 Contingent Liabilities
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นหนี้สินที่เกิดจากรายการในอดีต แต่ขึ้นกับเหตุการณ์ในอนาคต เช่น Guaranteeing debt of others Await outcome of pending lawsuit

11 Contingent Liabilities
Probable ค่อนข้างแน่ว่าจะเกิดขึ้น Possible พอจะเป็นไปได้ Remote ยังไม่แน่ว่าจะเกิดขึ้น

12 Contingent liabilities
Probable ความน่าจะเป็น ค่อนข้างแน่ Record an actual liabilities if it is probable that the loss will occur. $ amount of loss can be reasonably estimated

13 Estimated Liabilities
หนี้สินกะประมาณ ค่อนข้างแน่นอนว่าจะเกิดขึ้น เป็นหนี้สินที่ยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่นอนได้แต่สามารถประมาณจำนวนที่จะเกิดขึ้นได้ ฉะนั้นจำต้องอาศัยการประมาณ เพื่อให้มีการบันทึกค่าใช้จ่าย และหนี้สินที่ถูกต้อง

14 Estimated Warranty Payable
Manufacturing and retailing companies often provide guarantees on products days or one year in length Matching principle requires company to estimated expense of providing warranty and recognize it in same accounting period as revenue earned from product sale

15 Estimated Warranty Payable
Cisco offers a 90-day warranty on equipment it sells, recent actual warranty work amounts to 0.75% of all product sold December 2002 revenues are $3,500,000 What adjusting entry is necessary to estimate expense and current liabilities??

16 Estimated Warranty Payable
31Dec02 Warranty Expense ,250 Warranty Payable ,250 When Cisco actually replaces equipment under warranty 15Jun03 Warranty Payable xxx Supplies xxx (Cash/Equipment/Inventory)

17 Contingent liabilities
Possible อาจจะเป็นไปได้ น่าจะเป็นไปได้ Reasonably possible loss will be incurred Disclose in Notes to Financial Statement.

18 Contingent liabilities
Remote Not likely that loss will be incurred Do not disclose loss contingencies.

19 Payroll Liabilities หนี้สินเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าจ้างพนักงาน
ในการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างให้แก่พนักงาน กิจการมักจะต้องกันภาษีหักณ ที่จ่าย(withholding taxes) ไว้ด้วย ซึ่งเงินจำนวนนี้กิจการจะต้องนำส่งรัฐต่อไป ฉะนั้นจึงบันทึกไว้เป็นหนี้สินระยะสั้น จนกว่าจะได้นำส่ง

20 Assignments Ex.11-1 Ex.11-6 P.11-1A P.11-6A


ดาวน์โหลด ppt Current Liabilities หนี้สินระยะสั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google