งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างความผูกพัน (กอด)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างความผูกพัน (กอด)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างความผูกพัน (กอด)
สำหรับเด็กอายุ 0 – 5 ปี

2 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทการสร้างความรักความผูกพันในเด็กอายุ 0– 5 ปี 2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการสร้างความผูกพันเด็กอายุ 0 – 5 ปี

3 กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ
- ความสามารถของผู้สอน เน้นสร้างความคุ้นเคย/นำเข้าสู่บทเรียน

4 ความรู้ - ความหมายและความสำคัญของการสร้างความผูกพัน
- ความหมายและความสำคัญของการสร้างความผูกพัน - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความผูกพัน (การเลี้ยงดู/บทบาทพ่อแม่) - ผลที่ลูกจะได้รับเมื่อพ่อแม่ให้ความรัก/ความผูกพัน - ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างความผูกพัน

5 กิจกรรมสร้างความรู้สึก/ทัศนคติเรื่องความผูกพัน
บัตรคำแห่งความผูกพัน DVD รูปภาพเด็ก

6 กิจกรรม เรียนรู้วิธีการสร้างความผูกพัน(ทักษะ)
0 – 2 กอดกัน รักกัน / สปาสัมผัสแห่งความรัก 3 – 5 ทดลองกอด

7 กิจกรรม บูรณาการกิจกรรมที่บ้าน กิน กอด เล่น เล่า + สัญญาใจ
0 - 2 กิน กอด เล่น เล่า + สัญญาใจ 3 - 5

8 ขอขอบคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt การสร้างความผูกพัน (กอด)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google