งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างความ ผูกพัน ( กอด ) สำหรับเด็กอายุ 0 – 5 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างความ ผูกพัน ( กอด ) สำหรับเด็กอายุ 0 – 5 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างความ ผูกพัน ( กอด ) สำหรับเด็กอายุ 0 – 5 ปี

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี ความรู้ความเข้าใจ และ ตระหนักถึงบทบาทการสร้าง ความรักความผูกพันในเด็ก อายุ 0– 5 ปี 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี ทักษะในการสร้างความ ผูกพันเด็กอายุ 0 – 5 ปี 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี ความรู้ความเข้าใจ และ ตระหนักถึงบทบาทการสร้าง ความรักความผูกพันในเด็ก อายุ 0– 5 ปี 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี ทักษะในการสร้างความ ผูกพันเด็กอายุ 0 – 5 ปี

3 กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ - ความสามารถของผู้สอน เน้นสร้างความคุ้นเคย / นำเข้า สู่บทเรียน

4 ความรู้ - ความหมายและความสำคัญของ การสร้างความผูกพัน - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง ความผูกพัน ( การเลี้ยงดู / บทบาทพ่อแม่ ) - ผลที่ลูกจะได้รับเมื่อพ่อแม่ให้ ความรัก / ความผูกพัน - ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้าง ความผูกพัน

5 กิจกรรมสร้างความรู้สึก / ทัศนคติ เรื่องความผูกพัน - 0 - 2 บัตรคำแห่งความ ผูกพัน - 3 - 5 DVD รูปภาพเด็ก

6 กิจกรรม เรียนรู้วิธีการสร้าง ความผูกพัน ( ทักษะ ) 3 – 5 ทดลอง กอด 0 – 2 กอดกัน รักกัน / สปา สัมผัสแห่งความรัก

7 กิจกรรม บูรณาการ กิจกรรมที่บ้าน 0 - 2 3 - 5 กิน กอด เล่น เล่า + สัญญาใจ

8


ดาวน์โหลด ppt การสร้างความ ผูกพัน ( กอด ) สำหรับเด็กอายุ 0 – 5 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google