งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก บทบาท ศึกษานิเทศก์ กับ การสนับสนุน ในโรงเรียน บทบาท ศึกษานิเทศก์ กับ การสนับสนุน eDLTV ในโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก บทบาท ศึกษานิเทศก์ กับ การสนับสนุน ในโรงเรียน บทบาท ศึกษานิเทศก์ กับ การสนับสนุน eDLTV ในโรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก บทบาท ศึกษานิเทศก์ กับ การสนับสนุน ในโรงเรียน บทบาท ศึกษานิเทศก์ กับ การสนับสนุน eDLTV ในโรงเรียน

2 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก แนวทางการ สนับสนุน อุปสรรค / ปัญหาที่พบ แนวทางการ แก้ไข ผลลัพธ์ที่ได้

3 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก แนวทางการ สนับสนุน ชี้แจง คุณลักษณะที่ ดี ของสื่อ eDLTV

4 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก - ไม่ต้องรอเวลา ออกอากาศให้ตรงกับ เวลาสอนจริงใน โรงเรียน - สามารถหยุดการสอน หรือย้อนกลับได้

5 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก - เนื้อหาสอดคล้องกับ หลักสูตร - มีสื่อ / ใบงาน / ใบ ความรู้ / แบบทดสอบ - ครูผู้สอนสามารถดูเพื่อ เตรียมการสอน ล่วงหน้าได้

6 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก - ใช้งานได้ทั้ง online และ offline - สะดวกในการใช้งาน ได้หลายรูปแบบ เช่น TV-Out, Projecter, LAN

7 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก • ใช้จากเครือข่าย ห้องคอมพิวเตอร์ แบบ 1:1 ตัวอย่าง รูปแบบการ ใช้งาน eDLTV

8 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก ใช้จากเครือข่ายห้อง คอมพิวเตอร์

9 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก • ใช้จาก Sever หรือ Ext.HDD เพื่อ แสดงผลทางโทรทัศน์ / โปรเจ็คเตอร์ แบบ 1 เครื่อง : 1 ห้องเรียน ตัวอย่าง รูปแบบการ ใช้งาน eDLTV

10 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก TV out แสดงผล ทางโทรทัศน์

11 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก แนวทางการ สนับสนุน แนะนำ / ให้ ความรู้ เกี่ยวกับด้าน เทคนิค

12 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก - วิธีการใช้งานแบบ online - วิธีการใช้งานแบบ offline - การทำสำเนา eDLTV - การตัดแยกเป็น รายวิชา

13 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก - การนำสื่อ eDLTV ไป ประยุกต์ใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ eDLTV บน Social network

14 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก แนวทางการ สนับสนุน ติดตาม ดูแล และให้ ความช่วยเหลือ

15 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก อุปสรรค / ปัญหา ที่พบ ครูขาดความ เข้าใจในการนำสื่อ eDLTV ไป ประยุกต์ใช้ ในชั้นเรียน

16 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก ครูไม่ตระหนักถึง ประโยชน์ของ eDLTV อย่างแท้จริง ครูขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยี

17 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก ผู้บริหารไม่ให้ การสนับสนุน เช่น ด้านงบประมาณ

18 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก แนว ทางแก้ไ ข สำรวจ สภาพปัญหา และความ ช่วยเหลือที่ โรงเรียน ต้องการ

19 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก จัดอบรม ให้ ความรู้ และสร้าง ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้สื่อ eDLTV ตามความ ต้องการ

20 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก คอย ช่วยเหลือ ติดตาม นิเทศ อย่างต่อเนื่อง

21 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก ผลลัพธ์ ที่ได้ - ช่วยลดปัญหาการ ขาดแคลนครู ในโรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษา

22 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก - นักเรียนสามารถใช้ ทบทวนบทเรียนด้วย ตนเองได้ - ลดปัญหาครูผู้สอน สอนไม่ตรงกับวิชาเอก

23 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก - ครูผู้สอน ใช้สื่อ eDLTV ช่วยใน การ สอนซ่อมเสริม / สอน ซ้ำ ให้กับนักเรียนที่ เรียนรู้ได้ช้า หรือเด็ก พิเศษ

24 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก - ลดภาระงานของครู ในการเตรียม สื่อการ การสอน

25 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น มี ความกระตือรือร้น ใน การเรียนรู้มากขึ้น

26 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก - นักเรียนมีความพึง พอใจ สนุกสนานกับ การเรียนโดยใช้สื่อ eDLTV ประกอบการจัด กิจกรรมการเรียนรู้

27 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ ศึกษานิเ ทศก์ ศึกษานิเ ทศก์ สนับสนุน ผู้บริหาร ผู้บริหาร ประสาน ร่วมมือ ครู ครู ยึดถือ ปฏิบัติ นักเรียน นักเรียน หัดเพียร.. เรียนรู้

28 สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก สวัสดี ครับ


ดาวน์โหลด ppt สงกรานต์ วีระเจริญกิจ ศึกษานิเทศก์ สพท. นครนายก บทบาท ศึกษานิเทศก์ กับ การสนับสนุน ในโรงเรียน บทบาท ศึกษานิเทศก์ กับ การสนับสนุน eDLTV ในโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google