งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2 1. นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ที่ปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2 1. นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ที่ปรึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2 1. นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ที่ปรึกษา
1. นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 2. นางสาวสุนันท์ มีวรรณ์ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 3.นางภณิตา จันทรากุลนนท์ ประธานกลุ่ม 4. นายปรีชา หีบแก้ว ผู้นำเสนอ 5. นางสาวปัทมา บ่อทรัพย์ เลขานุการ

2 ประเด็นคำถาม - ท่านจะมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมให้นักเรียนทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนหรือบัญชีกิจกรรมผลิตทางการเกษตรให้ได้ และสรุปงบการเงินได้ สามารถนำเสนอผลการดำเนินงานได้ด้วยตนเอง

3 กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และกิจกรรมผลิตผลทางการเกษตร
ขั้นที่ 1 วางแผน (Plan) - ประชุมคณะกรรมสถานศึกษา นักเรียน ครู ผู้ปกครอง

4 สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างกระบวนการเรียนรู้
ขั้นที่ 2 ดำเนินการ (DO) สร้างความตระหนัก สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างทีมงาน สร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างเครือข่าย

5 การตรวจสอบประเมินผล (CHECKING)
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบประเมินผล (CHECKING)

6 ขั้นที่ 4 การปรับปรุงพัฒนา (A)

7 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2 1. นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ที่ปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google