งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2 1. นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 2. นางสาวสุนันท์ มีวรรณ์ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการตรวจบัญชีสหกรณ์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2 1. นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 2. นางสาวสุนันท์ มีวรรณ์ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการตรวจบัญชีสหกรณ์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2 1. นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 2. นางสาวสุนันท์ มีวรรณ์ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 3. นางภณิตา จันทรากุลนนท์ ประธานกลุ่ม 4. นายปรีชา หีบแก้ว ผู้นำ เสนอ 5. นางสาวปัทมา บ่อทรัพย์ เลขานุการ

2 - ท่านจะมีวิธีการอย่างไรใน การส่งเสริมให้นักเรียนทำ บัญชีกิจกรรมสหกรณ์ นักเรียนหรือบัญชีกิจกรรม ผลิตทางการเกษตรให้ได้ และสรุปงบการเงินได้ สามารถนำเสนอผลการ ดำเนินงานได้ด้วยตนเอง ประเด็น คำถาม

3 ขั้นที่ 1 วางแผน (Plan) - ประชุมคณะกรรม สถานศึกษา นักเรียน ครู ผู้ปกครอง

4 ขั้นที่ 2 ดำเนินการ (DO) ขั้นที่ 2 ดำเนินการ (DO)

5

6 ขั้นที่ 4 การปรับปรุง พัฒนา (A) ขั้นที่ 4 การปรับปรุง พัฒนา (A)

7 สวั สดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2 1. นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 2. นางสาวสุนันท์ มีวรรณ์ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการตรวจบัญชีสหกรณ์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google