งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูที่ปรึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 1. ครูกมล ชนก ภาคภูมิ -กศ. บ. จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่ น -ค. ม. จาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -สอนวิชา คณิตศาสตร์ (  084–

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูที่ปรึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 1. ครูกมล ชนก ภาคภูมิ -กศ. บ. จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่ น -ค. ม. จาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -สอนวิชา คณิตศาสตร์ (  084–"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูที่ปรึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 1. ครูกมล ชนก ภาคภูมิ -กศ. บ. จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่ น -ค. ม. จาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -สอนวิชา คณิตศาสตร์ (  084– 105 7321)

3 (  089– 744 4538) 2. ครูพิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย์ -วท. บ. ( เคมี ) จาก มหาวิทยาลัยราช ภัฎพระนคร -ค. ม. ( หลักสูตรและการ สอน ) จาก มหาวิทยาลัยราช ภัฎเทพสตรี ครูที่ปรึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

4

5 เรียนหนังสือ / ฝึก ทักษะ / ร่วมกิจกรรม

6 20 มิถุนายน 2556 วันไหว้ครู ขอกล่าวบทอา จาริยคุณ...

7 30 มิถุนายน 2556 เข้า ค่ายคุณธรรม

8 นักเรียนช่วยกันตกแต่งห้องเพื่อ เพิ่มบรรยากาศในการเรียน

9 8 กรกฎาคม 2556 รับเข็มรางวัล และเกียรติบัตรเรียนดีเยี่ยม

10 11 กรกฎาคม 2556 ร่วม แสดงความยินดีกับครู Congratul ations. อ. พิมพ์ล ภัส

11 8 สิงหาคม 2556 ร่วม กิจกรรมเพิ่มรายได้วัน อาเซียน

12 21 สิงหาคม 2556 ร่วมยินดี และร่ำลาเพื่อนที่ไป AFS เ บ๊ บ แส น Good Luck, our friend.

13 20-21 สิงหาคม 2556 Sport Day

14 เรียนหนังสือ / ฝึก ทักษะ / ร่วมกิจกรรม

15

16

17 1. สนับสนุนกิจกรรมที่โรงเรียน จัดขึ้น 2. สร้างสายใยเชื่อมสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครอง และผู้ปกครองกับครู 3. สนับสนุนการพัฒนาการ เรียนการสอนของโรงเรียน 4. ให้ข้อคิดหรือเสนอแนะต่อโรงเรียน ในเรื่องต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ แก่นักเรียนและโรงเรียน 5. จัดประชุมกรรมการและผู้ปกครองใน ห้องเรียนตามความเหมาะสม อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

18 6. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียนจัดประชุมใหญ่ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ทุกระดับ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 7. ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการ แก้ไขพฤติกรรมการเรียนและ ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของ นักเรียน 8. ให้ข้อคิดเห็นที่ดีแก่ผู้ปกครอง นักเรียนรายบุคคลในการแก้ไขปัญหา 9. ร่วมมือกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ในการให้การสนับสนุนกิจการ ของโรงเรียนด้านวิชาการและการ พัฒนา 10. จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนที่เป็นบุตรหลาน ในโรงเรียน

19 คัดเลือกตัวแทนของ ผู้ปกครองนักเรียน เป็นคณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน ระดับห้องเรียน ( ม.5/1) 1. ประธาน 2. รอง ประธาน 3. นาย ทะเบียน 4. ประชาสัม พันธ์ 5. เลขานุก าร >…………..……...............… ผู้ปกครองของ............................

20 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ ทยาลัย นครปฐม ( พระตำหนักสวนกุหลาบ มัธยม )


ดาวน์โหลด ppt ครูที่ปรึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 1. ครูกมล ชนก ภาคภูมิ -กศ. บ. จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่ น -ค. ม. จาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -สอนวิชา คณิตศาสตร์ (  084–

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google