งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

2 ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
1. ครูกมลชนก ภาคภูมิ กศ.บ. จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค.ม. จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนวิชาคณิตศาสตร์ (  084– )

3 ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
2. ครูพิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย์ วท.บ. (เคมี) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี (  089– )

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
กิจกรรมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

5 เรียนหนังสือ / ฝึกทักษะ / ร่วมกิจกรรม
ภายในโรงเรียน

6 20 มิถุนายน 2556 วันไหว้ครู ขอกล่าวบทอาจาริยคุณ...

7 30 มิถุนายน 2556 เข้าค่ายคุณธรรม

8 นักเรียนช่วยกันตกแต่งห้องเพื่อเพิ่มบรรยากาศในการเรียน

9 8 กรกฎาคม 2556 รับเข็มรางวัลและเกียรติบัตรเรียนดีเยี่ยม

10 11 กรกฎาคม 2556 ร่วมแสดงความยินดีกับครู
อ.พิมพ์ลภัส Congratulations.

11 8 สิงหาคม 2556 ร่วมกิจกรรมเพิ่มรายได้วันอาเซียน

12 21 สิงหาคม 2556 ร่วมยินดีและร่ำลาเพื่อนที่ไป AFS
แสน เบ๊บ Good Luck, our friend.

13 20-21 สิงหาคม 2556 Sport Day

14 เรียนหนังสือ / ฝึกทักษะ / ร่วมกิจกรรม
ภายนอกโรงเรียน

15 Sci-Math Special 5/1

16 เป้าหมายของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
เรียนหนังสือ / ฝึกทักษะ / ร่วมกิจกรรม เป้าหมายของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง IQ

17 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
1. สนับสนุนกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 2. สร้างสายใยเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครอง และผู้ปกครองกับครู 3. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน 4. ให้ข้อคิดหรือเสนอแนะต่อโรงเรียนในเรื่องต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ แก่นักเรียนและโรงเรียน 5. จัดประชุมกรรมการและผู้ปกครองในห้องเรียนตามความเหมาะสม อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

18 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
6. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนจัดประชุมใหญ่ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 7. ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการแก้ไขพฤติกรรมการเรียนและ ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 8. ให้ข้อคิดเห็นที่ดีแก่ผู้ปกครองนักเรียนรายบุคคลในการแก้ไขปัญหา 9. ร่วมมือกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ในการให้การสนับสนุนกิจการ ของโรงเรียนด้านวิชาการและการพัฒนา 10. จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่เป็นบุตรหลาน ในโรงเรียน

19 คัดเลือกตัวแทนของผู้ปกครองนักเรียน
เป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ระดับห้องเรียน (ม.5/1) 1.ประธาน >…………..…… …ผู้ปกครองของ 2.รองประธาน >…………..…… …ผู้ปกครองของ 3.นายทะเบียน >…………..…… …ผู้ปกครองของ 4.ประชาสัมพันธ์ >…………..…… …ผู้ปกครองของ 5.เลขานุการ >…………..…… …ผู้ปกครองของ

20 ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google