งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายที่ 1 : ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ดูแลลูกหลานประชาชนเหมือนลูกหลาน ของเรา จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน ทั้งภาคเมืองและชนบท ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายที่ 1 : ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ดูแลลูกหลานประชาชนเหมือนลูกหลาน ของเรา จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน ทั้งภาคเมืองและชนบท ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 นโยบายที่ 1 : ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ดูแลลูกหลานประชาชนเหมือนลูกหลาน ของเรา จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน ทั้งภาคเมืองและชนบท ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ เติบโต เป็นพลเมืองโลกที่ทันสมัย

5 นโยบายที่ 2 : ปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ : Transparency and Accountability การบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส ร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา ของลูกหลานไทย

6 นโยบายที่ 3 : ปรับเลื่อนวิทยฐานะ โยกย้ายครูด้วยความเป็นธรรม สอบแข่งขัน วัดความสามารถด้วย ตนเอง ไร้เส้นสายฝากฝัง

7 นโยบายที่ 4 : สอบ O-NET ป. ๖ ม. ๓ ม. ๖ ทดสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา วัดผลแต่ละช่วงชั้นประกันคุณภาพการศึกษา นำผลไปใช้เพื่อศึกษาต่อ เชื่อมโยงการปฏิบัติงานของครูผู้สอน เพื่อ เลื่อนวิทยฐานะ

8 นโยบายที่ 5 : กระทรวงศึกษาธิการไทยใส สะอาด สร้างความโปร่งใสในการบริหาร กระทรวงศึกษาธิการ ให้ปราศจากทุจริตคอรัปชั่น

9 นโยบายที่ 6 : ปฏิบัติธรรม นำการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด ขจัดทุจริตคอรัปชั่น

10 นโยบายที่ 7 : แท็บเล็ตพีซี เพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียน ป. ๑ และ ม. ๑ ทุกคน เติมภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยี มีความรู้ได้ อย่างไร้ขีดจำกัด

11 นโยบายที่ 8 : เรียน ม. ๖ จบ ได้ใน ๘ เดือน เรียนในเวลา และนอกเวลา เพื่อก้าวทันโลก และ ทันลูกหลาน

12 นโยบายที่ 9 : กองทุนตั้งตัวได้ เงินทุนขั้นต้น สำหรับนักศึกษา พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต

13 นโยบายที่ 10 : ๑ อำเภอ ๑ ทุน ทุนการศึกษาสานฝันให้เด็กเก่งทุกอำเภอ เรียนต่อต่างประเทศ

14 นโยบายที่ 11 : สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พร้อมเข้าสู่ประชาคม ASEAN ๘๐ % ของนักเรียนทั้งประเทศ พูดภาษาอังกฤษ ได้ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘

15 นโยบายที่ 12 : เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่อนุบาลจนจบ ม. ๖ รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การศึกษา ฟรี ค่าเล่าเรียน ฟรี ค่าเครื่องแบบ ฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียน ฟรี ค่าหนังสือเรียน ฟรี ค่ากิจกรรม

16 นโยบายที่ 13 : สร้างผู้นำอาเซียน ASEAN Leaders Scholarship เพิ่มทุนการศึกษาแก่นักศึกษาอาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมเป็นผู้นำในภูมิภาค

17 นโยบายที่ 14 : ทุนการศึกษาเพื่ออนาคต ( กรอ.) Income Contingency Loan โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เรียนก่อน ผ่อนทีหลัง ส่งคืนเมื่อมีรายได้

18 นโยบายที่ 15 : ครูมืออาชีพ ฝันอยากเป็นครูได้เป็นครู จบแล้วมีงานทำ มั่นคง ในชีวิต ร่วมสร้างลูกหลานไทยให้เฉลียวฉลาด

19 นโยบายที่ 16 : ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix-it Center ศูนย์บริการซ่อมสร้าง ๒๐, ๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ฝึกฝนช่างฝีมือ ให้บริการประชาชน

20 นโยบายที่ 17 : การศึกษาดับไฟใต้ จัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน และ ผู้นำในพื้นที่

21 นโยบายที่ 18 : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน OTOP Mini MBA ฝึกอาชีพ เพิ่มพูนทักษะ คิดเป็น ผลิตเป็น ส่งออกต่างประเทศ เพิ่มรายได้แก่ครอบครัว

22 นโยบายที่ 19 : กระทรวงศึกษาไทย ปลอดภัย ไร้บุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ผู้บริหารอาสาเป็น แบบอย่าง นโยบายที่ 20 : ศูนย์กลางการศึกษา นานาชาติ สร้างการศึกษาให้แข็งแกร่ง เพื่อแข่งขันใน ประชาคม ASEAN นโยบายที่ 21 : อัจฉริยะสร้างได้ ส่งเสริมให้เด็กเก่ง เด็กฉลาด พร้อมเป็นผู้นำ ประเทศในทุกสาขา

23 นโยบายที่ 22 : อินเทอร์เน็ตตำบลและ หมู่บ้าน ค้นหาความถนัดตนเอง เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา นโยบายที่ 23 : คูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ คูปองแลกหนังสือ ให้โอกาสเยาวชน เลือกหนังสือตามความพอใจ

24 นโยบายที่ 24 : โรงเรียนในโรงงาน เรียนรู้จริงในสถานประกอบการ ระหว่างเรียนมี รายได้ จบแล้วได้งานทำ นโยบายที่ 25 : อาชีวะไทย ก้าวไกล ใช้ เทคโนโลยี สุภาพบุรุษอาชีวะ มีวินัย เคารพกติกา รักษา คุณธรรม

25 นโยบายที่ 26 : สร้างพลังครู แก้ปัญหาหนี้สิน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้าง โอกาส นโยบายที่ 27 : หลักสูตรคิดเป็น ทำเป็น ลดหลักสูตรท่องจำ รู้ด้วยความเข้าใจ ใช้ปัญญา จินตนาการอย่างไม่สิ้นสุด

26 นโยบายที่ 28 : โรงเรียนร่วมพัฒนา รวมพลังครู นักเรียน เพื่อความแข่งแกร่งทาง วิชาการ พร้อมสื่อการสอนสมัยใหม่ ยานพาหนะรับส่ง นโยบายที่ 29 : ศูนย์อบรมอาชีวศึกษา พัฒนาอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เรียนรู้ประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพ

27 นโยบายที่ 30 : ตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อความ เป็นเลิศในการเรียนสายอาชีพ ปริญญาตรีสายปฏิบัติการ เติมเต็มความรู้ คู่ความเชี่ยวชาญในอาชีพ นโยบายที่ 31 : เทียบโอนประสบการณ์สาย อาชีพ จบ ปวช. ได้ใน ๘ เดือน หลักสูตรเทียบโอนเรียนเข้มระยะสั้น เทียบโอน ความรู้ทักษะ ประสบการณ์สายอาชีพ

28


ดาวน์โหลด ppt นโยบายที่ 1 : ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ดูแลลูกหลานประชาชนเหมือนลูกหลาน ของเรา จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชน ทั้งภาคเมืองและชนบท ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google