งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Morse Curve r H-Cl (Angstroms) ฎ พลังงานศักย์ (kcal/mol) ฎ 101520253035 5 120 100 80 60 40 20 6 5 4 3 2 1 0 7 AB Cl H 0.5 compressed Cl H near equilibrium.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Morse Curve r H-Cl (Angstroms) ฎ พลังงานศักย์ (kcal/mol) ฎ 101520253035 5 120 100 80 60 40 20 6 5 4 3 2 1 0 7 AB Cl H 0.5 compressed Cl H near equilibrium."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Morse Curve

3 r H-Cl (Angstroms) ฎ พลังงานศักย์ (kcal/mol) ฎ 101520253035 5 120 100 80 60 40 20 6 5 4 3 2 1 0 7 AB Cl H 0.5 compressed Cl H near equilibrium Cl H elongated 20 30 Cl H chlorine and hydrogen atoms broken bond completely broken Morse Curve

4 1) การดูดกลืนแสง ของสาร มีผลทำให้ โมเลกุล มีการเปลี่ยนแปลง สภาวะ จาก Bonding Orbital เป็น Antibonding Orbital

5

6 2) การดูดกลืนแสงของสาร มีผล ทำให้โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะ จาก Bonding Orbital (ground state) เป็น Bonding Orbital (excited state)

7

8 - ที่สภาวะเร้าโมเลกุล ยังคงสภาพอยู่ ไม่แตกตัวไปเป็น ส่วนย่อย - จุดต่ำสุด (minimum) ของ Morse curve ที่สภาวะ เร้า จะมี ระยะทางระหว่าง นิวเคลียส มากกว่า ในกรณีของ สภาวะพื้น

9 Franck-Condon Principle การดูดกลืนแสง ของสารเกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว มากเมื่อเทียบกับ การสั่นสะเทือน ของโมเลกุล ในช่วงเวลาที่เกิด การดูดกลืนแสงและ โมเลกุลถูกเร้าขึ้น ไปอยู่ที่สภาวะเร้า นั้น ตำแหน่งของนิวเคลียสต่าง ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง

10 สามารถเขียนลูกศร เป็นเส้นตรง ที่ตั้งฉากกับระยะทางระหว่าง นิวเคลียส แทนขบวนการเร้า (Excitation Process) ของโมเลกุล

11

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt Morse Curve r H-Cl (Angstroms) ฎ พลังงานศักย์ (kcal/mol) ฎ 101520253035 5 120 100 80 60 40 20 6 5 4 3 2 1 0 7 AB Cl H 0.5 compressed Cl H near equilibrium.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google