งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AOIJAI WICHAISIRI 1.1 เคมีอินทรีย์คืออะไร  เป็นศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์  สารอินทรีย์ได้จากหรือพบในสิ่งมีชีวิต เช่น พืช และสัตว์  สามารถสังเคราะห์ได้โดยมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AOIJAI WICHAISIRI 1.1 เคมีอินทรีย์คืออะไร  เป็นศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์  สารอินทรีย์ได้จากหรือพบในสิ่งมีชีวิต เช่น พืช และสัตว์  สามารถสังเคราะห์ได้โดยมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 AOIJAI WICHAISIRI

3 1.1 เคมีอินทรีย์คืออะไร  เป็นศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์  สารอินทรีย์ได้จากหรือพบในสิ่งมีชีวิต เช่น พืช และสัตว์  สามารถสังเคราะห์ได้โดยมนุษย์ ฟรีดริช โวห์เลอร์ (Friedrich Wohler) 1. บทนำเคมีอินทรีย์

4 ความสำคัญของสารอินทรีย์  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  อาหาร ยา สมุนไพร สีย้อม ยาง  สารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการใน สิ่งมีชีวิต  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เกษตร เคมีภัณฑ์  เภสัชกรรม การแพทย์

5 403221-introduction4 การจัดอิเล็กตรอนใน Atomic Orbitals 1s 2p 2s C N O Valence electron

6 ไฮบริไดเซชัน ( Hybridization) ไฮบริไดเซชันคืออะไร ก่อนอื่นจะต้องรู้ความหมายของออร์ บิทัลก่อน สำหรับ ไฮบริไดเซชัน คือการผสมของ ออร์บิทัล ซึ่งทำให้เกิดออร์บิทัล ลูกผสมไงค่ะ เช่น s 1 ออร์บิทัล กับ p 3 ออร์บิทัล เกิดเป็นออร์บิทัลลูกผสมใหม่ (hybrid orbitals) ชื่อ sp 3 hybrid orbital มี 4 ออร์บิทัล

7 1s1s 2s2s 2p2p p X p y p z Energy ที่สภาวะพื้น (Ground State) 12 C มี Configuration เป็น 1s 2, 2s 2, 2p 2 96 Kcal/m ol สภาวะเร้า (Excited State) 1s1s 2s2s 2p2p p X p y p z มาดูกันนะค่ะว่าที่สภาวะเร้าจะเกิดอะไรขึ้น ควรจะเป็นแบบนี้ แต่เมื่อมีพลังงานมากระตุ้น เรียกว่าเกิดสภาวะเร้า (Excited State) ทำให้ 1 อิเล็กตรอนที่อยู่ที่ 2s กระโดดไปที่ 2 p (click mouse ค่ะ ) 6/10 6

8 C มี 3 sp 2 hybrid orbitals เมื่อเกิดสภาวะเร้าแล้ว ทำให้ออร์บิทัลชั้นนอกสุด เกิดการ hybridization เพื่อเกิดเป็น ออร์บิทัลใหม่เรียกว่า hybrid orbitals ซึ่งจะมีชื่อเหมือนกัน มีระดับพลังงานเท่ากัน และมีการจัดเรียงตัวให้ไกลกันมากที่สุด สำหรับ C จะมีการเกิด hybridization ได้ 3 แบบ คือ sp 3 sp 2 และ sp hybrid orbitals ดังนี้ค่ะ (click mouse) เกิดการ Hybridization C มี 2 sp hybrid orbitals sp 3 1s1s แบบที่ 1 s 1 ออร์บิทัล กับ p 3 ออร์บิทัล ผสมกัน เกิดเป็นออร์บิทัลลูกผสมใหม่ 4 ออร์บิทัล (4 hybride orbitals) ที่มีชื่อเหมือนกันเรียกว่า sp 3 hybrid orbital (click mouse ค่ะ ) sp 2 1s1s 2p2p sp2sp2 sp 1s1s 2p2p spsp สังเกตระดับพลังงานของ hybrid orbitals ที่เกิดใหม่ในแบบนั้นๆ จะเท่ากัน แบบที่ 2 s 1 ออร์บิทัล กับ p 2 ออร์บิทัล ผสมกัน เกิดเป็นออร์บิทัลลูกผสมใหม่ 3 ออร์บิทัล (3 hybrid orbitals) ที่มีชื่อเหมือนกันเรียกว่า sp 2 hybrid orbital (click mouse ค่ะ ) แบบที่ 3 s 1 ออร์บิทัล กับ p 1 ออร์บิทัล ผสมกัน เกิดเป็นออร์บิทัลลูกผสมใหม่ 2 ออร์บิทัล (2 hybrid orbitals) ที่มีชื่อเหมือนกันเรียกว่า sp hybrid orbital (click mouse ค่ะ ) สภาวะเร้า (Excited State) 1s1s 2s 2p2p P X P y P z 7/10 แบบที่ 3 s 1 ออร์บิทัล กับ p 1 ออร์บิทัล ผสมกัน เกิดเป็นออร์บิทัลลูกผสมใหม่ 2 ออร์บิทัล (2 hybrid orbitals) ที่มีชื่อเหมือนกันเรียกว่า sp hybrid orbital (click mouse ค่ะ )

9 1.2.1) ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน (Hybridization of carbon)  C มี 4 เวเลนซ์อิเล็กตรอน ซึ่งสามารถเกิดพันธะกับอะตอม อื่นๆ ได้  อยู่ใน s ออร์บิทอล = 1 ( รูปร่างเป็นทรงกลม )  อยู่ใน p ออร์บิทอล = 3 ( รูปร่างเป็นดัมบ์เบลล์ ) 1. บทนำเคมีอินทรีย์ ( ต่อ )

10 ไฮบริไดเซชันแบบต่างๆ ของ C (Hybridization of Carbon) ไฮบริไดซ์ออร์บิทัล แบบ sp 3 แบบ sp 2 แบบ sp sp 3 sp 2 sp

11 1.2.2) พันธะของ C  เวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้ง 4 ของคาร์บอนที่อยู่ในไฮบริไดซ์ ออร์บิทัลสามารถเกิดพันธะโคเวเลนต์ (covalent bonds) ได้ 4 พันธะ ซึ่งอาจจะเป็นพันธะเดี่ยว (single bond) พันธะคู่ (double bond) หรือพันธะสาม (triple bond) ก็ ได้  sp 3 hybridization คาร์บอนจะสร้างพันธะเดี่ยวทั้งหมด เช่นใน methane และ ethane

12  sp 2 hybridization คาร์บอนจะสร้างพันธะคู่ 1 พันธะ (1 พันธะซิกมา และ 1 พันธะไพ ) ระหว่าง C ที่มีไฮบริไดเซ ชันแบบ sp 2 และ พันธะเดี่ยว 2 พันธะ เช่นใน ethene  sp hybridization คาร์บอนจะสร้างพันธะสาม (triple bond) 1 พันธะ (1 พันธะซิกมา และ 2 พันธะไพ ) ระหว่าง C ที่มีไฮบริไดเซชันแบบ sp และพันธะเดี่ยว 1 พันธะ เช่น ใน ethyne

13 403221-introduction12 sp 3 -hybridization

14 403221-introduction13

15 403221-introduction14 พันธะใน methane, ethane

16 403221-introduction15 • พันธะซิกมา (sigma,  -bond) –head on overlap s-s orbit al p-p orbit al

17 403221-introduction16 • พันธะไพ (pi,  -bond) –side by side overlap การซ้อนทับ ด้านข้างของออร์บิทัล p – อิเล็กตรอนในพันธะไพ เรียกว่า  - electron

18 403221-introduction17 sp 2 -hybridization

19 403221-introduction18 พันธะใน ethene (C 2 H 4 )

20 403221-introduction19 sp-hybridization

21 403221-introduction20 พันธะใน ethyne (C 2 H 2 )

22 403221-introduction21 เปรียบเทียบโครงสร้างของ ethyne ethene ethane ethyne ethene ethane

23 ไฮบริดออร์บิทัล (Hybrid orbital) Linear (180 o ) โครงสร้าง (Structure) พันธ ะ (Bo nd) sp 3 sp 2 sp Tetrahedron (109.5 o ) Trigonal planar (120 o ) พันธะเดี่ยว ( Single bond) พันธะคู่ (Double bond) พันธะสาม (Triple bond)


ดาวน์โหลด ppt AOIJAI WICHAISIRI 1.1 เคมีอินทรีย์คืออะไร  เป็นศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์  สารอินทรีย์ได้จากหรือพบในสิ่งมีชีวิต เช่น พืช และสัตว์  สามารถสังเคราะห์ได้โดยมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google