งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เคมีอินทรีย์ AOIJAI WICHAISIRI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เคมีอินทรีย์ AOIJAI WICHAISIRI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เคมีอินทรีย์ AOIJAI WICHAISIRI

2 1. บทนำเคมีอินทรีย์ 1.1 เคมีอินทรีย์คืออะไร
เป็นศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ สารอินทรีย์ได้จากหรือพบในสิ่งมีชีวิต เช่น พืช และสัตว์ สามารถสังเคราะห์ได้โดยมนุษย์ ฟรีดริช โวห์เลอร์ (Friedrich Wohler)

3 ความสำคัญของสารอินทรีย์
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาหาร ยา สมุนไพร สีย้อม ยาง สารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในสิ่งมีชีวิต อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เกษตร เคมีภัณฑ์ เภสัชกรรม การแพทย์

4 การจัดอิเล็กตรอนใน Atomic Orbitals
2p Valence electron 2s 1s C N O introduction

5 ไฮบริไดเซชัน (Hybridization)
ไฮบริไดเซชันคืออะไร ก่อนอื่นจะต้องรู้ความหมายของออร์บิทัลก่อน สำหรับ ไฮบริไดเซชัน คือการผสมของออร์บิทัล ซึ่งทำให้เกิดออร์บิทัลลูกผสมไงค่ะ เช่น s 1 ออร์บิทัล กับ p 3 ออร์บิทัล เกิดเป็นออร์บิทัลลูกผสมใหม่ (hybrid orbitals) ชื่อ sp3 hybrid orbital มี 4 ออร์บิทัล

6 2s 2s 1s 1s 12C มี Configuration เป็น 1s2, 2s2, 2p2 6 2p 2p p p Energy
X y z 96 Kcal/mol สภาวะเร้า (Excited State) 1s 2s 2p p X y z ควรจะเป็นแบบนี้ แต่เมื่อมีพลังงานมากระตุ้น เรียกว่าเกิดสภาวะเร้า (Excited State) ทำให้ 1 อิเล็กตรอนที่อยู่ที่ 2s กระโดดไปที่ 2 p (click mouse ค่ะ) ที่สภาวะพื้น (Ground State) มาดูกันนะค่ะว่าที่สภาวะเร้าจะเกิดอะไรขึ้น 6/10

7 2s 1s 1s sp3 2p sp2 sp เกิดการ Hybridization P 2p 1s 2p 1s
สังเกตระดับพลังงานของ hybrid orbitals ที่เกิดใหม่ในแบบนั้นๆ จะเท่ากัน เกิดการ Hybridization เมื่อเกิดสภาวะเร้าแล้ว ทำให้ออร์บิทัลชั้นนอกสุด เกิดการ hybridization เพื่อเกิดเป็น ออร์บิทัลใหม่เรียกว่า hybrid orbitals ซึ่งจะมีชื่อเหมือนกัน มีระดับพลังงานเท่ากัน และมีการจัดเรียงตัวให้ไกลกันมากที่สุด สำหรับ C จะมีการเกิด hybridization ได้ 3 แบบ คือ sp3 sp2 และ sp hybrid orbitals ดังนี้ค่ะ (click mouse) สภาวะเร้า (Excited State) 1s 2s 2p P X y z sp2 1s 2p แบบที่ 3 s 1 ออร์บิทัล กับ p 1 ออร์บิทัล ผสมกัน เกิดเป็นออร์บิทัลลูกผสมใหม่ 2 ออร์บิทัล (2 hybrid orbitals) ที่มีชื่อเหมือนกันเรียกว่า sp hybrid orbital (click mouse ค่ะ) แบบที่ 3 s 1 ออร์บิทัล กับ p 1 ออร์บิทัล ผสมกัน เกิดเป็นออร์บิทัลลูกผสมใหม่ 2 ออร์บิทัล (2 hybrid orbitals) ที่มีชื่อเหมือนกันเรียกว่า sp hybrid orbital (click mouse ค่ะ) แบบที่ 2 s 1 ออร์บิทัล กับ p 2 ออร์บิทัล ผสมกัน เกิดเป็นออร์บิทัลลูกผสมใหม่ 3 ออร์บิทัล (3 hybrid orbitals) ที่มีชื่อเหมือนกันเรียกว่า sp2 hybrid orbital (click mouse ค่ะ) แบบที่ 1 s 1 ออร์บิทัล กับ p 3 ออร์บิทัล ผสมกัน เกิดเป็นออร์บิทัลลูกผสมใหม่ 4 ออร์บิทัล (4 hybride orbitals) ที่มีชื่อเหมือนกันเรียกว่า sp3 hybrid orbital (click mouse ค่ะ) sp 1s 2p C มี 3 sp2 hybrid orbitals C มี 2 sp hybrid orbitals 7/10

8 1. บทนำเคมีอินทรีย์ (ต่อ)
1.2.1) ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน (Hybridization of carbon) C มี 4 เวเลนซ์อิเล็กตรอน ซึ่งสามารถเกิดพันธะกับอะตอมอื่นๆ ได้ อยู่ใน s ออร์บิทอล = 1 (รูปร่างเป็นทรงกลม) อยู่ใน p ออร์บิทอล = 3 (รูปร่างเป็นดัมบ์เบลล์)

9 sp3 sp2 sp ไฮบริไดเซชันแบบต่างๆ ของ C (Hybridization of Carbon)

10 1.2.2) พันธะของ C เวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้ง 4 ของคาร์บอนที่อยู่ในไฮบริไดซ์ออร์บิทัลสามารถเกิดพันธะโคเวเลนต์ (covalent bonds) ได้ 4 พันธะ ซึ่งอาจจะเป็นพันธะเดี่ยว (single bond) พันธะคู่ (double bond) หรือพันธะสาม (triple bond) ก็ได้ sp3 hybridization คาร์บอนจะสร้างพันธะเดี่ยวทั้งหมด เช่นใน methane และ ethane

11 sp2 hybridization คาร์บอนจะสร้างพันธะคู่ 1 พันธะ (1 พันธะซิกมา และ 1 พันธะไพ) ระหว่าง C ที่มีไฮบริไดเซชันแบบ sp2 และ พันธะเดี่ยว 2 พันธะ เช่นใน ethene sp hybridization คาร์บอนจะสร้างพันธะสาม (triple bond) 1 พันธะ (1 พันธะซิกมา และ 2 พันธะไพ) ระหว่าง C ที่มีไฮบริไดเซชันแบบ sp และพันธะเดี่ยว 1 พันธะ เช่นใน ethyne

12 sp3-hybridization introduction

13 introduction

14 พันธะใน methane, ethane
introduction

15 พันธะซิกมา (sigma, s-bond)
head on overlap s-s orbital p-p orbital introduction

16 พันธะไพ (pi, p-bond) side by side overlap การซ้อนทับด้านข้างของออร์บิทัล p อิเล็กตรอนในพันธะไพ เรียกว่า p-electron introduction

17 sp2-hybridization introduction

18 พันธะใน ethene (C2H4) introduction

19 sp-hybridization introduction

20 พันธะใน ethyne (C2H2) introduction

21 ethyne ethene ethane เปรียบเทียบโครงสร้างของ ethyne ethene ethane
introduction

22 sp2 sp3 sp Linear พันธะเดี่ยว Tetrahedron ( Single bond) พันธะคู่
ไฮบริดออร์บิทัล (Hybrid orbital) พันธะ (Bond) โครงสร้าง (Structure) sp3 sp2 sp Tetrahedron (109.5o) Trigonal planar (120o) พันธะเดี่ยว ( Single bond) พันธะคู่ (Double bond) พันธะสาม (Triple bond) Linear (180o)


ดาวน์โหลด ppt เคมีอินทรีย์ AOIJAI WICHAISIRI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google