งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

29/06/571 2 WEEKTOPICS 1Structures & properties atomic orbitals molecular orbitals hybrid orbitals bonding Class meeting : Tu,F9:00 – 10:30 น. Sc1103.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "29/06/571 2 WEEKTOPICS 1Structures & properties atomic orbitals molecular orbitals hybrid orbitals bonding Class meeting : Tu,F9:00 – 10:30 น. Sc1103."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 29/06/571

3 2 WEEKTOPICS 1Structures & properties atomic orbitals molecular orbitals hybrid orbitals bonding Class meeting : Tu,F9:00 – 10:30 น. Sc1103 Quizzes : 5 % In-Class Test: 10% 19 มิ. ย. 2554, 13.00-14.00 Midterm exam.: 18%27 ก. ค. 2554, 8.30-11.30 Course Outline & Class Schedule

4 29/06/573 2/3Alkanes nomenclature classification conformations preparations reactions WEEKTOPICS 2Methane : Model of Organic Reactionsoxidation halogenation reaction mechanisms free radicals chain reaction

5 29/06/574 3/4Stereochemistry Geometric isomerism Conformational isomerism Chirality of Molecules : Optical Activity Enantiomers Configuration Sequence Rules diastereomers 4/5 Alkenes & Dienes structures nomenclature preparations : elimination ( E1 & E2 reaction ) dehydrohalogenation dehydration

6 29/06/575 Alkynes structure nomenclature preparations reactions Alkenes & Dienes reactions : addition ( Markovnikov’s rule) cleavage with ozone conjugation & resonance polymerization

7 29/06/576 Problem Sets :Included with each chapter of the textbook and also on the home page

8 29/06/577 สอบข้อเขียน = 28% การวัดผล การศึกษา ประเภทข้อสอบ 1. ปรนัยหลายตัวเลือก ( Multiple- choice Test ) โดยเมื่อตอบผิดจะตัดคะแนน 1/2 ของคะแนนเต็ม ในข้อนั้น 2. อัตนัยแบบจำกัดคำตอบ Quizzes = 5%

9 29/06/578 ลักษณะของข้อสอบ ความรู้ 30% ความเข้าใจ 30 % การนำไปใช้ 25% วิเคราะห์ + สังเคราะห์ 15% การตัดเกรด การตัดเกรดโดยประมาณดังนี้ :  80% = A 70 - 79% = B,B+ 60 - 69% = C,C+ 50 - 59% = D,D+

10 29/06/579 CHEMISTRY BIOLOGYPHYSICS AnalyticalInorganicPhysical ORGANIC Chemistry of Life !

11 29/06/5710 Clitoria ternata ( อัญชัน )

12 29/06/5711 delphinidin H+H+ OH - H2OH2O H+H+

13 29/06/5712 SPACE-FILLING MODEL OF DELPHINIDIN delphinidin

14 29/06/5713

15 29/06/5714 สารประกอบของคาร์บอนจำนวน + โครงสร้างหลากหลาย ธาตุคาร์บอนมี ความสามารถพิเศษใน การสร้างพันธะ • จำนวนพันธะมากถึง 4 พันธะ • กับธาตุคาร์บอนได้อย่างเสถียรแบบไม่ จำกัดจำนวนอะตอม • กับธาตุชนิดอื่นได้หลากหลาย •3 แบบ : เดี่ยว, คู่, สาม

16 29/06/5715 Atomic orbitals: บริเวณที่ อิเล็คตรอนโคจรในอะตอม

17 29/06/5716 6 12 C Carbon atom มี Atomic orbitals 3 แบบ : 2p ENERGY Morrison & Boyd. p.6-7 2s 1s 1s, 2s, 2p

18 29/06/5717 X Y Z

19 29/06/5718 ลักษณะเฉพาะตัวของ orbitals ที่น่าสังเกต • ขนาด (size) • รูปร่าง (shape) • ทิศทาง (direction)

20 29/06/5719 Electronic configuration : การ เรียงลำดับอิเล็คตรอนลงใน ออร์บิทัลของอะตอม หลักการเรียงลำดับ 1. Aufbau (building-up) principle : เรียงจากออร์ บิทัลพลังงานต่ำไปหาสูง 2. Pauli exclusion principle : ออร์บิทัล 1 อัน บรรจุ อิเล็คตรอนได้ 1 คู่ และ ต้องมี spin ตรงข้ามกัน 3. Hund’s rule : อิเล็คตรอน ( ชอบที่จะ ) อยู่แบบเดี่ยวๆ โดยมี spin แบบเดียว กันในบรรดาออร์บิทัลที่มีพลังงาน เท่ากัน Schaum’s outline 2 nd Ed. p. 12

21 29/06/5720 1s 12 6 C พลังงาน 2s 2p x 2p y 2p z 1 2 3 4 5 6 Electronic configuration ของ C คือ 1s 2 2s 2 2p 2

22 29/06/5721 MOLECULAR ORBITALS = BOND ORBITALS Atomic orbitals รวมตัวกัน กลายเป็น molecular orbital อยู่ตรงกลางระหว่าง nuclei ทั้งสองที่ก่อพันธะ ลักษณะสำคัญ : • อิเล็คตรอนทั้งคู่อยู่ใกล้ nuclei ทั้งสอง • รูปร่างและทิศทางมีลักษณะ ทำนองเดียวกันกับ atomic orbitals ที่มารวมตัวกัน

23 29/06/5722 MOLECULAR ORBITAL ของ H 2 Bond length = 0.74 A Bond energy= 104 kcal/mole 1s H H HH  bond

24 29/06/5723 THE COVALENT BOND •Atoms ทั้งสองอยู่ในตำแหน่ง ที่ atomic orbitals จะ “ ซ้อนทับ ” (overlap) กันได้ • แต่ละ atomic orbital มี 1 อิเล็คตรอน • อิเล็คตรอนต้องมี spin ตรง ข้ามกัน nucleus

25 29/06/5724 เกิดพันธะแล้วมี อะไรดีขึ้น ระบบเสถียรขึ้น มีการปล่อยพลังงานออกมาจำนวนหนึ่ง เมื่อคิดต่อ mole แล้ว เรียกว่า Bond dissociation energy (  H หรือ D)

26 29/06/5725 F 9 : 1s2s2p x 2p y 2p z 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 F 2 MOLECULE Bond length = 1.42 A Bond energy= 38 kcal/mole 2p  bond

27 29/06/5726 Bond length = 0.74 A HH FF Bond length = 1.42 A Bond energy= 104 kcal/mole Bond energy= 38 kcal/mole

28 29/06/5727 End of Presentation


ดาวน์โหลด ppt 29/06/571 2 WEEKTOPICS 1Structures & properties atomic orbitals molecular orbitals hybrid orbitals bonding Class meeting : Tu,F9:00 – 10:30 น. Sc1103.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google