งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6/29/2014Parinya T.2111 STEREOCHEMIST RY Part I By Parinya Theramongkol, Ph.D. Department of Chemistry Faculty of Science, Khon Kaen University STEREOCHEMIST.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6/29/2014Parinya T.2111 STEREOCHEMIST RY Part I By Parinya Theramongkol, Ph.D. Department of Chemistry Faculty of Science, Khon Kaen University STEREOCHEMIST."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 6/29/2014Parinya T.2111 STEREOCHEMIST RY Part I By Parinya Theramongkol, Ph.D. Department of Chemistry Faculty of Science, Khon Kaen University STEREOCHEMIST RY Part I

3 6/29/2014Parinya T.2112 STEREOCHEMIST RY การศึกษาโมเลกุลในแบบ 3 มิติ อะตอมทั้งหลายในโมเลกุล จัดเรียงตัวสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร ?

4 6/29/2014Parinya T.2113 MOLECULAR SOURCES OF STEREOCHEMISTRY Isomer s : ISOMERS Functional group isomers Position isomers Stereoisomers สารประกอบต่างชนิดกันที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน

5 6/29/2014Parinya T.2114 Position isomers : โครงโมเลกุลหลักเหมือนกันทุกอย่าง ต่างกันแค่ ตำแหน่งของหมู่แทนที่ Functional group isomers : มีหมู่แทนที่ต่างชนิดกัน Stereoisomers : โครงโมเลกุลหลักและหมู่แทนที่เหมือนกันทุกอย่าง ต่างกัน ที่ ทิศทางการวางตัวของพันธะ

6 6/29/2014Parinya T.2115 The Representation of Molecules in 3-D The Perspective Drawing เหนือระนาบ ใต้ระนาบ ในระนาบ Br H Cl Me

7 6/29/2014Parinya T.2116 The Fischer Projection เหนือระนาบ ใต้ระนาบ Cl Me BrH

8 6/29/2014Parinya T.2117 จะเกิดอะไรขึ้น … ถ้าหมุนรูปแบบ Fischer Projection ไป 90 o ? AB Cl Me BrH ClMe B r H

9 6/29/2014Parinya T.2118 A B Rotation video

10 6/29/2014Parinya T.2119 The Sawhorse Projection ด้านหน้า ด้านหลัง 1 2 1 2

11 6/29/2014Parinya T.21110 The Newman Projection ด้านหน้า ด้านหลัง staggeredeclipse

12 6/29/2014Parinya T.21111 STEREOCHEMISTRY Conformational isomers Geometric isomersChirality of Molecules Rigidity in molecule Rotation around sigma bond Left- or right-handed arrangement of atoms around a carbon center Alkenes Cyclic compounds

13 6/29/2014Parinya T.21112 Geometric isomers โครงโมเลกุลที่แข็งเกร็ง (rigid) ทำให้กลุ่มอะตอมไม่สามารถ หมุ่นเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างสะดวก (restricted rotation) 1. Alkenes ข้อกำหนดที่จะทำให้เกิด geometric isomers Different groups

14 6/29/2014Parinya T.21113 EXAMPLES trans- 1-Chloro- 1-1- butene

15 6/29/2014Parinya T.21114 ethene1-iodo1,2-dichloro-(E)- เมื่อระบบ cis,trans ใช้ไม่ได้ ต้องใช้ (E) และ (Z) แทน 1 2

16 6/29/2014Parinya T.21115 Sequence Rules กฎสำหรับจัดลำดับความสำคัญ (order of priority) ของกลุ่มในโมเลกุล 1. Atomic number สูง : priority สูง 2. Isotope ที่มี mass สูงกว่า : priority สูงกว่าด้วย H C O F HD or 2 H Increasing priority

17 6/29/2014Parinya T.21116 3. ถ้ากลุ่มทั้งสองมีอะตอมชุดแรกเหมือนกัน ให้พิจารณาอะตอม ลำดับถัดไป จนกว่าจะพบจุดแรกที่แตกต่าง กลุ่มที่มีอะตอม Prioity สูงกว่า จะมี prioity สูงกว่า H, C, H H, H, H (Z)-isomer

18 6/29/2014Parinya T.21117 4. กลุ่มที่มี double bond หรือ triple bond จะเปรียบเสมือนว่าประกอบ ด้วย single bonds 2 อัน หรือ 3 อัน ดังแสดงในตัวอย่างข้างล่างนี้

19 6/29/2014Parinya T.21118 ด้วยกฎเช่นนี้ เราจึงเรียงลำดับกลุ่มต่างๆได้ดังนี้... Increasing priority C, C,H C, C, C (E)-isomer

20 6/29/2014Parinya T.21119 Cl, H, H C, C, C (E)-isomer

21 6/29/2014Parinya T.21120 2. Cyclic compounds กลุ่มต่างๆที่เกาะอยู่กับวงที่มีขนาด < 10 จะไม่สามารถหมุนพลิกกลับ เข้าไปภายในวงได้ เนื่องจากเกิดแรงผลักกันแบบ van der Waals Restricted rotation Geometric isomers Methylcyclopentane

22 6/29/2014Parinya T.21121 Space-filling model กลุ่ม methyl ไม่สามารถ หมุนผ่านลงไปได้

23 6/29/2014Parinya T.21122 การระบุชนิดของ geometric isomers ของ cyclic compounds ใช้ระบบ cis-, trans- trans-2-methyl-1-cyclopentanol trans-3-methyl-1-cyclohexanol บน ล่าง

24 6/29/2014Parinya T.21123 CONFORMATIONAL ISOMERS Conformations คือรูปแบบหลากหลายของโมเลกุลที่เกิดขึ้นจากการที่ กลุ่มต่างๆซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยพันธะ sigma หมุนสลับ ตำแหน่งกัน ( โดยใช้พันธะ sigma เป็นแกนหมุน ) 1. Open-chain compounds staggeredeclipsed

25 6/29/2014Parinya T.21124 Conformation แบบใดจะเสถียรกว่ากัน ? 3 kcal/mole E การหมุนของ C-C bond ของ ethane ผลักกัน eclipsed staggered eclipsed

26 6/29/2014Parinya T.21125 C 2 -C 3 bond anti eclipsed gauche eclipsed methyls

27 6/29/2014Parinya T.21126 3.5 kcal/mole E การหมุนของ C 2 -C 3 bond ของ butane eclipsed methyls anti gauche 4-6 kcal/mole 0.9 kcal anti eclipsed gauche eclipsed methyls


ดาวน์โหลด ppt 6/29/2014Parinya T.2111 STEREOCHEMIST RY Part I By Parinya Theramongkol, Ph.D. Department of Chemistry Faculty of Science, Khon Kaen University STEREOCHEMIST.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google