งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หลักการเขียนโครงการ ประภัสสร คำยวง นักวิชาการสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หลักการเขียนโครงการ ประภัสสร คำยวง นักวิชาการสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 หลักการเขียนโครงการ ประภัสสร คำยวง นักวิชาการสาธารณสุข

2 2 ความหมาย โครงการ คือ การวางแผนล่วงหน้าที่จัดทำขึ้น อย่างมีระบบ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลาย กิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินงาน และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า มักจะไม่ใช่ภาระหน้าที่โดยปกติแต่จะถูกกำหนด ขึ้นมาเพื่อต้องการจะแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา งานที่ทำอยู่ปกติหรือเป็นเรื่องที่จะต้อง ดำเนินการเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษเพราะเป็น นโยบายของต้นสังกัดก็ได้

3 3 ลักษณะของโครงการที่ดี  สามารถแก้ปัญหาขององค์การหรือหน่วยงานนั้น ๆ ได้  มีรายละเอียด วัตถุประสงค์เป้าหมายต่าง ๆ ชัดเจน  สามารถดำเนินงานได้ /มีความเป็นไปได้  รายละเอียดของโครงการมีความต่อเนื่อง สอดคล้อง สัมพันธ์กัน  ตอบสนองความต้องการของกลุ่มชน สังคมและ ประเทศชาติ

4 4  ปฏิบัติแล้วสอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์การ  กำหนดขึ้นอย่างมีข้อมูลความจริงและ เป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ  ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกด้าน โดยเฉพาะ ด้านทรัพยากรที่จำเป็น  มีระยะเวลาในการดำเนินงานแน่นอน  สามารถติดตามประเมินผลได้

5 5  WHATโครงการอะไร  WHYทำไมต้องทำโครงการ  WHOใครเป็นผู้ดำเนินงาน  WHENทำเมื่อใดและนานแค่ไหน  WHEREทำที่ไหน ใช้ทรัพยากรเท่าใด จากไหน  HOWทำอย่างไร ก่อนลงมือ ต้องตั้งคำถามและตอบ คำถาม 5 W 1H

6 6 องค์ประกอบของโครงการ 1. ชื่อโครงการ 2. หลักการและเหตุผล 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 4. เป้าหมายโครงการ 5. วิธีดำเนินงาน 6.ระยะเวลาดำเนินการ

7 7 7. สถานที่ดำเนินการ 8. งบประมาณ 9. การประเมินผลโครงการ 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 12.ผังควบคุมกำกับงาน

8 8 ชื่อโครงการ ต้องมีความชัดเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจงว่าจะทำอะไรเป็นที่เข้าใจง่าย แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้นำโครงการไปใช้ ชื่อโครงการที่ดี ต้อง แสดงลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ แสดงลักษณะเฉพาะของโครงการ บอกได้ว่า โครงการเกี่ยวข้องกับเรื่องใด 1. ชื่อโครงการ(Project Title)

9 9 2. หลักการและเหตุผล (Statement of the Problem)  ส่วนที่แสดงถึงปัญหา และความจำเป็นที่ต้องมีโครงการ  ควรเขียนระบุปัญหา เหตุผล โดยมีข้อสนับสนุนอย่างชัดเจน  หยิบยกทฤษฎีต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุน ให้สมเหตุผล

10 10  อาจย้ำให้เห็นชัดเจนว่า โครงการสอดคล้อง กับแผนและนโยบายของหน่วยงานหรือ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง ผู้เขียนโครงการ ต้องพยายามหาเหตุผลต่างๆเพื่อแสดงให้ผู้ พิจารณาโครงการเห็นความจำเป็น และ ความสำคัญของโครงการ เพื่อที่จะ สนับสนุนต่อไป

11 11  3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  (Project Objectives)  แสดงถึงความต้องการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ปรากฏ  เป็นเครื่องชี้แนวทางการดำเนินงานของโครงการ  เป็นตัวกำหนดส่วนประกอบอื่นๆ  ของโครงการ  วัตถุประสงค์ที่ดีต้อง  ชัดเจน  ไม่คลุมเครือ  และ  ควรเขียนเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและ  กำหนดวัตถุประสงค์ในสิ่งที่เป็นไปได้  สามารถวัดได้

12 12 ตัวอย่างวัตถุประสงค์ โครงการน้ำพระทัยขจัดภัยวัณโรค โครงการน้ำพระทัยขจัดภัยวัณโรค  เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ ติดเชื้อเอดส์ ผู้สัมผัสโรค แรงงานต่างด้าว ผู้ต้องขังใน เรือนจำ และอื่น ๆ  เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคทุกคนได้รับการรักษาจนหายขาด  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปและผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรม และได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวัณโรค

13 13 4. เป้าหมาย (Project goals)  ความต้องการ หรือทิศทางในการปฏิบัติงาน เชิงปริมาณ หรือ เชิงคุณภาพ  ควรกำหนดให้เฉพาะเจาะจงและชัดเจน ไม่มี คำว่า “คาดว่า”  ตัวอย่าง การคัดกรองวัณโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 900 คน

14 14 5. วิธีดำเนินงาน (Project Methods)  เป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการ  อาจจำแนกเป็นกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม  แสดงขั้นตอนภารกิจที่จะต้องทำและระยะเวลา ในการปฏิบัติแต่ละขั้นตอน  เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา ความเป็นไปได้ของโครงการ

15 15 บางครั้งนิยมเขียนเป็นรูปปฏิทิน รวมกับระยะเวลาดำเนินงาน มีการระบุเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุด โครงการและสถานที่ ที่จะทำโครงการ เพื่อสะดวกในการพิจารณา และติดตามผลของโครงการ

16 16 กิจกรรม กำหนดการ ( เดือน ) มค. กพกพ มีคเม ย พคพค มิ ย กคกค สคสค กยกย ตคตค พยธค 1 สำรวจปัญหา 2 ประชุมชี้แจง 3 คัดกรองกลุ่ม เสี่ยง 4 นำกลุ่มเสี่ยง มาตรวจ 5 อบรมความรู้ กลุ่มเสี่ยง 6 สรุปผลการ ดำเนินงาน กำหนดการดำเนินงาน

17 17

18 18

19 19 6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระบุระยะเวลาเริ่มต้นเมื่อใด และสิ้นสุดเมื่อใด 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ การเขียนโครงการต้องระบุ ผู้รับผิดชอบว่าเป็นผู้ใด หรือหน่วยงานใด

20 20 งบประมาณหรือทรัพยากรที่ต้องใช้ ระบุยอดเงินและทรัพยากรอื่น ๆ ที่ใช้ แสดงยอดรวมงบประมาณทั้งหมด ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ และแยกรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนว่าเป็น ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 8. งบประมาณ (Project Budget)

21 21 ควรระบุวิธีประเมินผลและอาจระบุผู้รับผิดชอบใน การประเมินผล เป็นการระบุว่าหากได้มีการดำเนิน โครงการแล้ว จะมีการติดตามดูผลได้อย่างไร เมื่อใด การประเมินผล อาจทำ  ก่อนเริ่มโครงการ  ระหว่างดำเนินโครงการ หรือ  โครงการสิ้นสุด อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจะทำทั้ง 2 ช่วง หรือทั้ง 3 ช่วง ก็ได้ 9. การประเมินผลโครงการ ( Project Evaluation)

22 22 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  เป็นการแสดงถึงผลประโยชน์ที่พึงได้รับ จากความสำเร็จของโครงการ  ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม  เป็นการระบุว่าใครจะได้รับผลประโยชน์และ ผลกระทบ หรือ  มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไร ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ และ  ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

23 23 ตัวอย่างผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการพัฒนาการใช้ทักษะการใช้ Microsoft Office ของ รพ.  บุคลากร มีความรู้และทักษะการใช้ Microsoft Office และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปได้  บุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี  โรงพยาบาลมีบุคลากรที่มีความสามารถในด้าน เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

24 24 ผู้จัดทำโครงการ ( ชื่อเต็ม ) ตำแหน่ง ผู้อนุมัติโครงการ ( ชื่อเต็ม ) ตำแหน่ง ผู้เห็นชอบโครง ( ชื่อเต็ม ) ตำแหน่ง ผู้เสนอโครง ( ชื่อเต็ม ) ตำแหน่ง


ดาวน์โหลด ppt 1 หลักการเขียนโครงการ ประภัสสร คำยวง นักวิชาการสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google