งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

412 364 การสื่อสาร ภายในองค์การ. การบริหารความขัดแย้ง ภายในองค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "412 364 การสื่อสาร ภายในองค์การ. การบริหารความขัดแย้ง ภายในองค์การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 412 364 การสื่อสาร ภายในองค์การ

2 การบริหารความขัดแย้ง ภายในองค์การ

3 Crisis Management A I C

4 แบบจำลองการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ แบบจำลองการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร (The Publicity Model) การกระจายข้อมูล ข่าวสาร ผู้ส่งสารผู้รับ สาร

5 แบบจำลองการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ แบบจำลองสองทางไม่สมดุล (The Two-Way Asymmetric Model) สื่อสารโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการ โน้มน้าวใจ ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผู้รับสาร

6 แบบจำลองการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ แบบจำลองสองทางสมดุล (The Two-Way Symmetric Model) การสื่อสารสมดุล ผู้ส่งสารผู้รับสาร

7 ทฤษฎี A B X System : Theodore M. Newcomb A B X

8 ความขัดแย้งในองค์การ (Organizational Conflict) เมื่อคนแต่ละคนมาอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรม ต่าง ๆ ร่วมกัน จะมีความคิดเห็นต่างกัน มี วิธีการคิดที่ไม่เหมือนกัน ค่านิยมอคติ การรับรู้ ผลประโยชน์ เกิด จากการแบ่งทรัพยากรและงบประมาณมี จำนวนจำกัด หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง เทคนิคในการทำงาน ความแตกต่างใน หน้าที่การทำงาน ล้วนเป็นสาเหตุที่จะทำ ให้เกิดความขัดแย้งได้ทั้งสิ้น

9 แนวคิดหรือทัศนะเกี่ยวกับความ ขัดแย้ง ถือว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น และ เป็นผลร้ายทั้งในส่วนบุคคลและองค์การ ถือว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติที่มีใน สังคม และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง ได้ มีทั้งคุณและโทษ ความขัดแย้งจึงมิใช่ สิ่งแปลกประหลาดหรือสิ่งที่น่ารังเกียจแต่ เป็นสิ่งที่ควรศึกษาให้เข้าใจจนสามารถใช้ ประโยชน์จากความขัดแย้งได้

10 ความขัดแย้งเป็นเครื่องหล่อ เลี้ยง ความขัดแย้งบางอย่างจำเป็นต้อง มีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์การไม่ เฉื่อยชา และมีการเปลี่ยนไป ในทางที่ดีขึ้นแต่ความขัดแย้งนั้น จะต้องอยู่ในระดับที่พอเหมาะไม่ สูงหรือต่ำเกินไป

11 ความขัดแย้งมีทั้งคุณ และ โทษ สร้างสรรค์ สามัคคี องค์การ เจริญ แตก สามัคคี องค์การ เสื่อม ความ ขัดแย้ง เป็น ปัญห า


ดาวน์โหลด ppt 412 364 การสื่อสาร ภายในองค์การ. การบริหารความขัดแย้ง ภายในองค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google