งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมภาษณ์ อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์. การสัมภาษณ์ (Interview) หมายถึง การสนทนา หรือเจรจาโต้ตอบกัน อย่างมี จุดมุ่งหมาย ระหว่างผู้ที่ต้องการทราบเรื่องราว ซึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมภาษณ์ อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์. การสัมภาษณ์ (Interview) หมายถึง การสนทนา หรือเจรจาโต้ตอบกัน อย่างมี จุดมุ่งหมาย ระหว่างผู้ที่ต้องการทราบเรื่องราว ซึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมภาษณ์ อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์

2 การสัมภาษณ์ (Interview) หมายถึง การสนทนา หรือเจรจาโต้ตอบกัน อย่างมี จุดมุ่งหมาย ระหว่างผู้ที่ต้องการทราบเรื่องราว ซึ่ง เรียกว่า "ผู้สัมภาษณ์" และผู้ที่ให้เรื่องราวซึ่งเรียกว่า "ผู้ให้สัมภาษณ์" เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ตาม จุดมุ่งหมายที่ผู้วิจัยได้กำหนดไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ การสัมภาษณ์ยังช่วยให้ผู้วิจัยได้ทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ในด้านบุคลิกภาพ และการแสดงออก เช่น ท่าที วาจา น้ำเสียง ทัศนคติ อุปนิสัย ปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นต้น

3 ข้อดี ระบุตัวผู้ให้สัมภาษณ์ได้แน่นอน ทำให้ผู้วิจัย สามารถควบคุมความถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของ ตัวอย่างได้ สามารถแยกประเภทของข้อมูลและผู้ตอบออกได้ ชัดเจน สามารถถามคำถามได้มาก ช่วยให้บรรลุ วัตถุประสงค์ได้อย่างครบถ้วน สามารถใช้การสังเกตร่วมกับการสัมภาษณ์ได้

4 ข้อเสีย ข้อมูลอาจถูกบิดเบือนได้ง่าย เพราะผู้ให้สัมภาษณ์ ตอบไม่ตรงกับความจริง เสียค่าใช้จ่ายสูง บุคคลบางประเภทไม่ยินยอมให้ความร่วมมือในการ สัมภาษณ์ เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้ที่ประกอบอาชีพบางประเภท เป็นต้น

5 รูปแบบการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Standardized or Structured Interview) การสัมภาษณ์โดยไม่ใช้แบบสัมภาษณ์ (Unstructured Interview)

6 การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ซึ่งผู้สัมภาษณ์เตรียมแบบ สัมภาษณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยที่ในการสัมภาษณ์ นั้น จะมีคำถามต่างๆ ที่ต้องการถามไว้อย่างละเอียด เรียบร้อยด้วยเช่นกัน วิธีการ คือ ผู้สัมภาษณ์จะใช้คำถามตามแบบ สัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์ เหมือนกันหมดทุกคน โดยถามคำถามตามลำดับ ที่ได้กำหนดไว้

7 ของการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อดี ของการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ มีการกำหนดโครงร่างไว้อย่างละเอียด ดังนั้น จึง ง่ายและสะดวกในการสัมภาษณ์ ทำให้ผู้สัมภาษณ์ได้รับข้อเท็จจริงจากผู้ให้ สัมภาษณ์ตามที่ต้องการได้ วิธีการนี้ไม่จำเป็นต้องฝึกอบรม (Training) ผู้สัมภาษณ์มากนัก

8 ของการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อเสีย ของการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นความคิดเห็นทั่วๆ ไป ข้อมูลที่ได้รับอาจเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ทัศนคติหรือ ความจริงจากผู้ให้สัมภาษณ์ก็ได้

9 การสัมภาษณ์โดยไม่ใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบที่ไม่มีการกำหนดเค้าโครงแบบ สัมภาษณ์ไว้อย่างแน่นอน จะมีเพียงแนวทาง (Guideline) ไว้เท่านั้น ไม่จำเป็นที่ต้องใช้คำถามกับผู้ให้สัมภาษณ์เหมือนกัน ต้องใช้เทคนิค ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ เฉพาะตัวในการสอบถามเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลตาม จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ การสัมภาษณ์แบบนี้มักใช้ใน การค้นหาสาเหตุของการ เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น และ ก่อให้เกิดปัญหากับองค์การ

10 การสัมภาษณ์เชิงลึก (Dept or Intension Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ต้องการล้วงเอาความจริง (Fact finding) จากผู้ให้สัมภาษณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะ มากได้ ต้องการจะรู้ถึงส่วนลึกของจิตใจผู้ให้สัมภาษณ์ ดังนั้น จึงต้องใช้เทคนิคต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งต้องใช้วาทศิลป์ต่างๆ เพื่อโน้มน้าวจิตใจ ของผู้ให้สัมภาษณ์ให้คล้อยตาม การสัมภาษณ์โดยไม่ใช้แบบสัมภาษณ์

11 การสัมภาษณ์แบบไม่ชี้นำ (Nondirective Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ปล่อยให้ผู้ให้สัมภาษณ์พูดไป ตามความพอใจ ความรู้สึก หรือตามอารมณ์ โดยผู้ สัมภาษณ์มีหน้าที่ฟังและจดบันทึกเท่านั้น ซึ่งวิธีการ นี้ผู้สัมภาษณ์จะต้องใช้วิธีสังเกตเข้ามาร่วมด้วย จะ พบว่าวิธีการนี้มักใช้กันในกลุ่มของจิตแพทย์ และ นักจิตวิทยา การสัมภาษณ์โดยไม่ใช้แบบสัมภาษณ์

12 การสัมภาษณ์แบบจับภาพนิ่ง หรือ ตรงจุด (Focused Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์ต้องมุ่งความสนใจ หรือตะล่อมความสนใจของผู้ให้สัมภาษณ์ให้เข้าสู่ จุดหมายที่กำหนดไว้ โดยผู้สัมภาษณ์จะต้องทราบ และเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ข้อมูลหรือข่าวสารที่ ต้องการนั้นคืออะไร มีอะไรบ้าง และจะต้องถาม เฉพาะเรื่องนั้นเท่านั้น ไม่ควรถามนอกเรื่อง ถ้าหาก ออกไปนอกเรื่องเมื่อไร ผู้สัมภาษณ์ต้องพยายามดึง กลับเข้ามาสู่ปัญหาที่ต้องการให้ได้ ดังนั้น ผู้สัมภาษณ์จึงควรเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ ที่ดี การสัมภาษณ์โดยไม่ใช้แบบสัมภาษณ์

13 การสร้างบรรยากาศ ผู้สัมภาษณ์ควรสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเอง โดยวางตัวให้ เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่เด็กกว่าหรือผู้ที่ อาวุโสกว่า ซึ่งตามธรรมเนียมไทยควรไหว้ผู้ที่มีอายุมากกว่า รวมทั้งต้องอ่อนน้อม ทำตัวให้เขารู้สึกเมตตา และโดยทั่วไป จะต้องสุภาพ ไม่พูดมากเกินไป ในขั้นต้นนี้ ควรแนะนำตนเองและวัตถุประสงค์การสัมภาษณ์ จากนั้น ให้ซักถามด้วยประโยคสั้นๆ และตรงประเด็น ข้อสำคัญก็คือ ในการสัมภาษณ์ไม่ควรแสดงความคิดเห็น ของตนเองเป็นอันขาด ผู้สัมภาษณ์จะต้องสนใจเฉพาะ คำตอบในลักษณะของนักข่าวหรือนักรายงานที่ดี โดยไม่เอา ความเห็นส่วนตัวไปเกี่ยวข้อง (แม้จะถูกถามกลับมาก็ควร เพียงแต่ยิ้มๆ และไม่ตอบ) ห้ามอภิปรายว่าเห็นด้วยไม่เห็น ด้วยอย่างไรทั้งสิ้น หลักการสัมภาษณ์ที่ดี

14 วิธีการถาม ในกรณีที่ใช้แบบสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะต้องถามข้อคำถามให้เหมือนกับที่เขียนไว้ใน แบบสัมภาษณ์ อย่าได้ขยายความเพิ่มเติมหรือตัดทอน ข้อ คำถามเป็นอันขาด เพราะว่าในแต่ละข้อคำถามนั้น ได้ทำการ ทดสอบล่วงหน้า (Pretest)มาแล้ว ในกรณีที่เป็นคำถามแบบเปิด ผู้สัมภาษณ์ต้องแน่ใจว่าได้รับคำตอบที่สมบูรณ์ และ ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการ ถ้าคำตอบไม่ครอบคลุมก็จะต้อง ย้อนกลับไปถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ อีก ห้ามกระโดดข้ามข้อคำถามใดๆ ทั้งสิ้น เขียนคำตอบจริงๆ ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบมา ไม่ควรจะสรุป หรือเขียนแบบตีความเอง หลักการสัมภาษณ์ที่ดี

15 อคติ อคติจากผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น ในกรณีการถามเกี่ยวกับรายได้ ผู้ให้สัมภาษณ์อาจคิดว่าผู้สัมภาษณ์ ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี เมื่อเป็นเช่นนี้ คำตอบที่ได้อาจ คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความจริง ผู้สัมภาษณ์จึงต้องพยายามให้ผู้ให้ สัมภาษณ์เข้าใจชัดเจนว่า ผู้สัมภาษณ์ไม่สามารถให้คุณให้โทษใดๆ แก่ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ และต้องไม่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าถูกจับผิด หรือ เกิดความหวาดหวั่นไม่มั่นใจใดๆ ขึ้น อคติจากผู้สัมภาษณ์ การคิดหรือวาดภาพพจน์ล่วงหน้าว่าผู้ให้สัมภาษณ์จะเป็นอย่างไรนั้น เมื่อ ไปทำการสัมภาษณ์จริงๆ ก็อาจมีอคติเกิดขึ้นได้ เช่น เกิดการดูถูกเมื่อไป สัมภาษณ์ผู้ใช้แรงงานหรือชาวสลัม เป็นต้น อคติเช่นนี้มีผลต่อการตีความซึ่งทำให้ข้อมูลเบี่ยงเบนไปได้ หลักการสัมภาษณ์ที่ดี


ดาวน์โหลด ppt การสัมภาษณ์ อ.สมพงษ์ พันธุรัตน์. การสัมภาษณ์ (Interview) หมายถึง การสนทนา หรือเจรจาโต้ตอบกัน อย่างมี จุดมุ่งหมาย ระหว่างผู้ที่ต้องการทราบเรื่องราว ซึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google