งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบข่ายของการศึกษาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์. รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการศึกษาหาความรู้ในทุกเรื่อง ที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน ภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบข่ายของการศึกษาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์. รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการศึกษาหาความรู้ในทุกเรื่อง ที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน ภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบข่ายของการศึกษาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์

2 รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการศึกษาหาความรู้ในทุกเรื่อง ที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน ภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะ เกิดก็ประชาชนและรัฐ

3 ขอบข่ายการศึกษา มี 3 แนวทางการศึกษา – 1 Cross-Sectional Approach – 2 Historical Approach – 3 Legal Approach

4 Cross-Sectional Approach มองว่ารัฐประศาสนศาสตร์ความสนใจ เรื่อง “ องค์การสาธารณะ (Public Agency)” จึงต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและหน้าที่ ขององค์การสาธารณะซึ่งคือ ผลประโยชน์สาธารณะ

5 Historical Approach ซึ่งจะเป็นการมองตั้งแต่ยุคเริ่มต้นที่ให้ ความสำคัญกับการศึกษาที่มาของรัฐ หน้าที่ของรัฐ (Roles or the State) ดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อหา แนวทางปฏิบัติ

6 Legal Approach มองว่ารัฐเป็นเรื่องของความขัดแย้ง กล่าวคือกลุ่มคนที่มารวมตัวกัน จึงถือได้ว่ารัฐประศาสนศาสตร์เป็น ความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจใน จัดการของรัฐ

7 แนวคิดที่มีผลกระทบต่อรัฐประศาสน ศาสตร์ในปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัฒน์ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ (Neo- classic Economics) แนวคิดการจัดการนิยม (Mangerialism) แนวคิดทางรัฐศาสตร์ ---> ประชารัฐ (participatory) แนวคิดทางกฎหมายการปกครอง (Rule of Law)

8


ดาวน์โหลด ppt ขอบข่ายของการศึกษาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์. รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการศึกษาหาความรู้ในทุกเรื่อง ที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน ภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google