งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทผู้นำทาง การศึกษา. 1. บทบาทเป็นผู้กำหนดทิศทางการ ปฏิบัติงาน (Direction setter)  ต้องมีความสามารถในการชี้แจง ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทผู้นำทาง การศึกษา. 1. บทบาทเป็นผู้กำหนดทิศทางการ ปฏิบัติงาน (Direction setter)  ต้องมีความสามารถในการชี้แจง ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทผู้นำทาง การศึกษา

2 1. บทบาทเป็นผู้กำหนดทิศทางการ ปฏิบัติงาน (Direction setter)  ต้องมีความสามารถในการชี้แจง ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน มีความรู้และทักษะใน ระบบการจัดสรรงบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน (PBB)

3 บทบาทเป็นผู้กระตุ้นความเป็นผู้นำ (Leader Catalyst)  มีความสามารถในการจูงใจ กระตุ้น และมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมของมนุษย์ใน องค์การ มีทักษะในกระบวนการ กลุ่ม

4 บทบาทเป็นนักวางแผน (Planner)  จะต้องเป็นผู้ที่สามารถใน การคาดคะเนเหตุการณ์ใน อนาคต เตรียมบุคลากรให้ พร้อมในการรับมือกับสิ่ง ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น

5 บทบาทเป็นผู้ตัดสินใจ (Decision Maker)  ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในทฤษฎีการตัดสินใจ ต่างๆ มีความสามารถใน การตัดสินใจ

6 บทบาทเป็นผู้จัดองค์การ (Organizer)  ผู้บริหารจำเป็นต้อง ออกแบบและกำหนด โครงสร้างองค์การขึ้นมา ใหม่ จึงจำเป็นต้องเข้าใจ พลวัตรขององค์การและ พฤติกรรมองค์การ

7 บทบาทเป็นผู้เปลี่ยนแปลง (Change Manager)  ต้องนำกาเปลี่ยนแปลงมา สู่สถาบันเพื่อเพิ่มพูน คุณภาพขององค์การ รู้ว่า จะเปลี่ยนอะไร อย่างไร และควรเปลี่ยนในสถน การณ์ใด

8 บทบาทเป็นผู้ประสานงาน (Coordinator)  ต้องเข้าใจในรูปแบบการ ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ เข้าใจเครื่อข่ายการสื่อสาร สามารถประสานกิจกรรม ต่างๆได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

9 บทบาทเป็นผู้สื่อสาร (Communicator)  สามารถสื่อสารั้งด้วยการพูดและการเขียน รู้จักใช้สื่อต่างๆเพื่อการสื่อสาร

10 บทบาทเป็นผู้แก้ความขัดแย้ง (Conflict manager)  ต้องเข้าใจสาเหตุของ ความขัดแย้ง สามารถ ต่อรอง ไกล่เกลี่ย จัดการ กับความขัดแย้งและ แก้ปัญหาความขัดแย้ง

11 บทบาทเป็นผู้แก้ปัญหา (Problem Manager)  ปัญหาไม่จำเป็นต้องลง เอยด้วยความขัดแย้ง ผู้นำ ต้องสามารถวินิจฉัยและ แก้ปัญหาได้

12 บทบาทเป็นผู้บริหารบุคคล (Personal manager)  ผู้บริหารจะต้องมี ความสามารถในเทคนิค การเป็นผู้นำ การเจรจา ต่อรอง การประเมินผล งานและการปฏิบัติงาน

13 บทบาทการเป็นนักประชาสัมพันธ์ (Public Relation)  มีทักษะในการสื่อ ความหมาย สร้างภาพพจน์ ที่ดี รู้จักพลวัตของกลุ่ม รู้จักและเข้าใจการเผยแพร่ ข่าวสารด้วยสื่อต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทผู้นำทาง การศึกษา. 1. บทบาทเป็นผู้กำหนดทิศทางการ ปฏิบัติงาน (Direction setter)  ต้องมีความสามารถในการชี้แจง ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google