งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างภาษาซี. Preprocessor Directive การกำหนดเฮดเดอร์ ไฟล์ variable declaration; การ ประกาศค่าตัวแปรแบบ Gobal main() ฟังก์ชันหลัก { เครื่องหมายการเริ่มต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างภาษาซี. Preprocessor Directive การกำหนดเฮดเดอร์ ไฟล์ variable declaration; การ ประกาศค่าตัวแปรแบบ Gobal main() ฟังก์ชันหลัก { เครื่องหมายการเริ่มต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างภาษาซี

2 Preprocessor Directive การกำหนดเฮดเดอร์ ไฟล์ variable declaration; การ ประกาศค่าตัวแปรแบบ Gobal main() ฟังก์ชันหลัก { เครื่องหมายการเริ่มต้น ฟังก์ชันหลัก variable declaration; การประกาศค่าชนิด ตัวแปรแบบ Local program statement; ส่วน คำสั่ง } เครื่องหมายสิ้นสุดฟังก์ชัน จบโปรแกรม #include การกำหนด เฮดเดอร์ไฟล์ main() ฟังก์ชันหลัก { เครื่องหมายการเริ่มต้น ฟังก์ชันหลัก char name[15]; การประกาศ ค่าชนิดตัวแปร printf(“What your name”); scanf(“%s”,&name); } เครื่องหมายสิ้นสุด ฟังก์ชัน ส่วนของ คำสั่ง

3 ส่วนหัว Header คือ ส่วนที่เรียกคำสั่งมา ประมวลผล (preprocessor statement) โดยส่วนที่เรียกคำสั่งนี้ จะเขียนขึ้นต้น ด้วย เครื่องหมาย # #include เป็นตัวที่เรียกอ่านคำสั่ง จาก Header Flie มาใช้งาน เช่น Header Flie มาใช้งาน เช่น #include #include include จะเรียกคำสั่งจาก แฟ้ม stdio.h มาร่วมใช้งาน เป็นไฟล์ที่ เก็บ ฟังก์ชั่นต่างๆ

4 Header flie หรือ.h เปรียบเสมือน เป็นตู้เสื้อผ้า ที่แบ่งเป็นหมวดๆ ชุด นักเรียน ชุดนอน ชุดใส่เล่น ฯลฯ แฟ้มที่มีการเรียกใช้งานที่สุดคือ (standard input output) (standard input output) เก็บฟังก์ชันประเภท ด้านการรับข้อมูล และแสดงผลเช่น printf scanf เป็น ต้น

5 ฟังก์ชั่นที่อยู่ในส่วนของ Header ไฟล์ นอกจากฟังก์ชั่น ในส่วน ของ Header flie แล้ว ยังมีฟังก์ชั่นอืนที่ควรต้องรู้ไว้เช่นกันคือ 1. เป็นชุดฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ การจัดการหน้าจอและแป้นพิมพ์ เช่น ฟังก์ชั่น getch() คือ ให้ คอมพิวเตอร์หยุดรอการพิมพ์หนึ่งครั้ง 2. math.h เป็นชุดฟังก์ชันรวบรวมการ คำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น ฟังก์ชั่น pow () เป็นฟังก์ชันยก กำลัง รูปแบบ pow ( เลขฐาน, เลขชี้กำลัง );

6 ส่วนของตัวโปรแกรม (Main Function) ภาษาซีจะเริ่มต้นการทำงาน ที่ function ที่ชื่อ main วิธีการเขียน function main สามารถ เขียนได้หลายวิธี void main(void)‏ int main(void)‏ void หรือ int ที่อยู่หน้า main เป็นตัว กำหนดการคืนค่าหลังจากโปรแกรม ทำงานจบ ถ้าเป็น int โปรแกรมต้องมี การคืนค่าด้วยคำสั่ง return หรือ exit เช่น return 0; หรือ exit(1);

7 ไวยากรณ์ของภาษาซี ไวยากรณ์ของภาษาซีไม่ความซับซ้อน กำกวม แต่ห้ามเขียนผิดแม้แต่นิดเดียว ภาษาซีมีการเขียนอยู่ในรูปแบบของบล็อก (Block) ที่เริ่มด้วยเครื่องหมายปีกกาเปิด {“ และจบด้วยเครื่องหมาย ปีกกาปิด ”} ทุกคำสั่งที่ไม่ได้ตามด้วยบล็อกจำเป็นต้อง มีเครื่องหมายเซมิโคลอน ; ปิดท้ายเสมอ ยกเว้นในส่วนของ Preprocessor directive ควรจำไว้ว่าชื่อของฟังก์ชันทั้งหมดใน ภาษาซีจะเป็นตัวเล็กทั้งหมด

8 ขั้นตอนการใช้งาน 1. เมื่อเข้าสู่โหมดการ ทำงานของภาษาซี กด Esc เพื่อเข้าสู่โหมดการ เลือกใช้คำสั่ง หรือกด F10

9 2. การสร้างไฟล์ใหม่ให้เลือกเมนู File  New โดยโปรแกรม จะกำหนดชื่อเบื้องต้นเป็น Noname.c

10 3. การบันทึกให้เลือกเมนู File  Save หรือกดคีย์ลัด F2 ในกรณีที่บันทึก ไฟล์ครั้งแรก ไฟล์ที่ บันทึกได้จะมี Format ( รูปแบบ นามสกุล ) เป็น.C

11 4. การเปิดไฟล์ขึ้นมาแก้ไขให้เลือกเมนู File  Load หรือ กดคีย์ลัด F3 แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการ แก้ไข

12 5. การเปลี่ยนชื่อไฟล์ เลือกเมนู File  Write to ในกรณีที่ต้องการบันทึกชื่อไฟล์ ใหม่ หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์

13 6. การ Compile เพื่อแปล Source Code ให้เป็น Object Code (.OBJ) โดยเลือก เมนู Compile Compile หรือกดคีย์ลัด Ctrl+F9

14 7. หากเกิด error ให้กด F6 เพื่อเข้าสู่ โหมดการแก้ไข

15 8. ถ้า Compile ผ่าน จะปรากฏ ข้อความ ให้กดคีย์ใด ๆ เพื่อทำงาน ต่อไป

16 9. การสร้าง.EXE เพื่อ นำไปใช้งานให้เลือก Make EXE file

17 10. การรันโปรแกรม ให้เลือก เมนู Run  Run หรือกดคีย์ลัด Ctrl+F9

18 12. แสดงผลการ Run โปรแกรม เมื่อเลือก เมนู Run  User Screen หรือกดปุ่มคีย์ลัด Alt+F5

19 END WEEK 3


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างภาษาซี. Preprocessor Directive การกำหนดเฮดเดอร์ ไฟล์ variable declaration; การ ประกาศค่าตัวแปรแบบ Gobal main() ฟังก์ชันหลัก { เครื่องหมายการเริ่มต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google