งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Create Table in MS Access 412 724 Database Management อาจารย์จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ กลุ่มวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Create Table in MS Access 412 724 Database Management อาจารย์จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ กลุ่มวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Create Table in MS Access 412 724 Database Management อาจารย์จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ กลุ่มวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 412 724 Database Management2 Outline..  การสร้างตาราง  การสร้าง Lookup Field  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลใน MS Access

3 412 724 Database Management3 การสร้างตาราง   ตาราง (Table) เป็นอ็อบเจ็กต์ (Object) ที่ต้อง ดำเนินการสร้างในขั้นตอนของ Physical Design   โปรแกรมที่เลือกใช้เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล คือ Microsoft Access โดย Table ที่สร้าง จะใช้ข้อมูล จาก Data Dictionary ที่ได้ออกแบบไว้แล้ว

4 412 724 Database Management4 ขั้นตอนการสร้างตาราง  จากหน้าต่างฐานข้อมูล (Database Window) ให้ เลือก Tables และเลือก New

5 412 724 Database Management5 การสร้างตาราง สร้างตารางจาก มุมมองป้อนข้อมูล

6 412 724 Database Management6 การสร้างตาราง สร้างตารางจาก มุมมองออกแบบ

7 412 724 Database Management7 การสร้างตาราง สร้างตารางจาก มุมมองผู้วิเศษ

8 412 724 Database Management8 การสร้างตาราง สร้างตารางโดยนำ ข้อมูลเข้ามาจาก ไฟล์ข้อมูลอื่น

9 412 724 Database Management9 การสร้างตาราง สร้างตารางโดย เชื่อมโยงข้อมูลกับ แฟ้มข้อมูลอื่น

10 412 724 Database Management10 การสร้าง Lookup Field   การสร้างตารางข้อมูลในฐานข้อมูล Access มักจะมี ข้อมูลที่มีลักษณะซ้ำๆกันเสมอ เช่น คำนำหน้าชื่อ ตำแหน่ง จังหวัด ฯลฯ   ข้อมูลในลักษณะดังกล่าว (มักจะมีค่าเป็นข้อความ [Text]) เมื่อป้อนข้อมูล จะทำให้เกิดความผิดพลาด ในการป้อนข้อมูลได้ง่าย และความซ้ำซ้อนของข้อมูล ทำให้ต้องใช้พื้นที่เก็บข้อมูลมาก การป้อนข้อมูลใน ลักษณะดังกล่าว จึงมักทำเป็น Lookup Field  

11 412 724 Database Management11 การสร้าง Lookup Field  Lookup Field เป็นเครื่องมือช่วยสร้าง Combo Box ให้กับคอลัมน์ใน Datasheet เพื่อแสดงลิสต์ข้อมูล แบบ Text ถ้าข้อมูลนั้นต้องนำไปใช้ซ้ำๆกันหลาย เรคอร์ด จะช่วยทำให้การป้อนข้อมูลทำได้เร็วและ ลดความผิดพลาดจากการพิมพ์ได้

12 412 724 Database Management12 การสร้าง Lookup Field   การสร้าง Lookup Field ทำได้ 2 วิธีดังนี้ 1. 1.สร้างโดยใช้ Lookup Wizard ซึ่งอยู่ที่คอลัมน์ Data Type ของแต่ละฟิลด์ ซึ่งมีข้อความให้เลือก วิธีการ 2 วิธีดังนี้ 1) I want the Lookup column to look up the values in a table or query 2) I will type in the values that I want

13 412 724 Database Management13 การสร้าง Lookup Field 1) I want the Lookup column to look up the values in a table or query สำหรับกรณีที่ข้อมูลที่จะจัดทำรายการ lookup ในฟิลด์นั้นๆ มีจำนวนมากๆ หลายรายการ และมีโอกาสที่ จะเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง ในกรณีนี้ จะต้องสร้างตารางข้อมูลเพิ่มเติมและ นำมาใส่ไว้ในฟิลด์นั้นๆได้ รหัสชื่อ 1 นาย 2 นางส าว 3 นาง

14 412 724 Database Management14 การสร้าง Lookup Field 2) I will type in the values that I want สำหรับกรณีที่ข้อมูลที่จะจัดทำรายการ lookup ในฟิลด์นั้นๆ มีจำนวนน้อย และไม่ เปลี่ยนแปลง จึงสามารถพิมพ์รายการลงไปได้ เลยทันที โดยไม่ต้องไปสร้างตารางไว้ต่างหาก

15 412 724 Database Management15 การสร้าง Lookup Field

16 412 724 Database Management16 การสร้าง Lookup Field


ดาวน์โหลด ppt Create Table in MS Access 412 724 Database Management อาจารย์จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ กลุ่มวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google