งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lecture 8 Database Output (Form and Report Design) Lecture 8 Database Output (Form and Report Design) 412 724 Database Management อาจารย์จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lecture 8 Database Output (Form and Report Design) Lecture 8 Database Output (Form and Report Design) 412 724 Database Management อาจารย์จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lecture 8 Database Output (Form and Report Design) Lecture 8 Database Output (Form and Report Design) 412 724 Database Management อาจารย์จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ กลุ่มวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 การแสดงผลการสืบค้นข้อมูล การออกแบบเพื่อแสดงผลข้อมูลต้องคำนึงถึง ประโยชน์ที่จะนำไปใช้ เช่น  จะออกแบบให้เชื่อมโยงกับผลการค้นข้อมูลที่ ต้องการให้แสดงผลอะไร  ต้องการให้แสดงผลบนหน้าจอเท่านั้น  หรือต้องการให้สามารถพิมพ์รายงานออกไปใช้ งานได้ด้วย เป็นต้น

3 การแสดงผลการสืบค้นข้อมูล  ในกรณีที่เป็น Output ที่แสดงผลบน หน้าจอ ควรจัดการด้วย Form  ถ้าต้องการให้พิมพ์รายงานออกทาง เครื่องพิมพ์ ควรจัดการด้วย Report

4 หลักการออกแบบการแสดงผล  สร้าง Query ที่มีฟิลด์ที่ต้องการแสดงผล และ มีคำสั่งพารามิเตอร์สำหรับการค้นตาม ทางเลือกการค้น (search options) ที่กำหนด  สร้าง Form หรือ Report เพื่อแสดงผลจาก Query ที่สร้างไว้ในข้อ 1  กำหนดคุณสมบัติบน Form หรือ Report ให้ดู ข้อมูลได้เท่านั้น ห้ามลบ / แก้ไข / เพิ่มเติม ข้อมูล

5 ตัวอย่างที่ 1 Form แสดงผลการ สืบค้นวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระ ตามชื่อ

6 ตัวอย่างที่ 2 Report รายงาน รายชื่อนักศึกษา

7 ตัวอย่างที่ 3 Report รายชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมรายชื่อนักศึกษา

8 ตัวอย่างที่ 4 Label ที่อยู่ของ นักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt Lecture 8 Database Output (Form and Report Design) Lecture 8 Database Output (Form and Report Design) 412 724 Database Management อาจารย์จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google