งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lecture 8 Database Output (Form and Report Design)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lecture 8 Database Output (Form and Report Design)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lecture 8 Database Output (Form and Report Design)
Database Management อาจารย์จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง อาจารย์ศักดา จันทร์ประเสริฐ กลุ่มวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 การแสดงผลการสืบค้นข้อมูล
การออกแบบเพื่อแสดงผลข้อมูลต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะนำไปใช้ เช่น จะออกแบบให้เชื่อมโยงกับผลการค้นข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลอะไร ต้องการให้แสดงผลบนหน้าจอเท่านั้น หรือต้องการให้สามารถพิมพ์รายงานออกไปใช้งานได้ด้วย เป็นต้น

3 การแสดงผลการสืบค้นข้อมูล
ในกรณีที่เป็น Output ที่แสดงผลบนหน้าจอ ควรจัดการด้วย Form ถ้าต้องการให้พิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ ควรจัดการด้วย Report

4 หลักการออกแบบการแสดงผล
สร้าง Query ที่มีฟิลด์ที่ต้องการแสดงผล และมีคำสั่งพารามิเตอร์สำหรับการค้นตามทางเลือกการค้น (search options) ที่กำหนด สร้าง Form หรือ Report เพื่อแสดงผลจาก Query ที่สร้างไว้ในข้อ 1 กำหนดคุณสมบัติบน Form หรือ Report ให้ดูข้อมูลได้เท่านั้น ห้ามลบ/แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล

5 ตัวอย่างที่ 1 Form แสดงผลการสืบค้นวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ตามชื่อ

6 ตัวอย่างที่ 2 Report รายงานรายชื่อนักศึกษา

7 ตัวอย่างที่ 3 Report รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมรายชื่อนักศึกษา

8 ตัวอย่างที่ 4 Label ที่อยู่ของนักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt Lecture 8 Database Output (Form and Report Design)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google