งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4.1 การคัดเลือกผู้แทนสมาชิก สวัสดิการ ทน. (สบก.).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4.1 การคัดเลือกผู้แทนสมาชิก สวัสดิการ ทน. (สบก.)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4.1 การคัดเลือกผู้แทนสมาชิก สวัสดิการ ทน. (สบก.)

2 อทน.ให้ สบก. ดำเนินการคัดเลือก ผู้แทนสมาชิกสวัสดิการ ทน.ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 8 กำหนดว่า ในการจัดให้มีสวัสดิการภายใน ส่วนราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำ ความเป็นมา

3 คณะกรรมการสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำ 1. หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย เป็น ประธานกรรมการ 2. ผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งจากข้าราชการในส่วนราชการ นั้นไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ โดยกรรมการอย่างน้อยคนหนึ่ง ต้องมีคุณวุฒิหรือมีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี 3. ผู้แทนสมาชิกซึ่งคัดเลือกกันเองไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ - มีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี - ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการคัดเลือกอีก ได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ - ในกรณีที่กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาขิกพ้นจาก ตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการดังกล่าวเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบ วัน จะไม่คัดเลือกกรรมการแทนก็ได้ ในระหว่างนั้นให้ถือว่า คณะกรรมการมีจำนวนเท่าที่เหลืออยู่

4 คณะกรรมการสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำ 4.ให้ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการภายในส่วน เป็นกรรมการ และเลขานุการ การคัดเลือกกรรมการตาม (3) ให้เป็นไปตาม วิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนด อทน. กำหนดวิธีการคัดเลือกให้ผู้บริหาร ผอ.สำนัก ผอ. ศูนย์ ผอ.สทภ. 1-10 และผอ.กลุ่มงาน คัดเลือกกันเอง โดย การเสนอชื่อจำนวน 7 คน เป็นกรรมการสวัสดิการกรม ทรัพยากรน้ำ ในวันประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ สบก. ได้มีบันทึกที่ ทส 0601.2/ว.486 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550 แจ้งเวียนให้ผู้บริหาร ฯ ทราบแล้ว

5 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรให้ ให้ผู้บริหาร ผอ.สำนัก ผอ.ศูนย์ ผอ. สทภ.1-10 และผอ.กลุ่มงาน เสนอชื่อผู้สมควรได้รับ การคัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกสวัสดิการกรมทรัพยากร น้ำ จำนวน 7 คน เป็นกรรมการสวัสดิการกรมทรัพยากร น้ำ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt 4.1 การคัดเลือกผู้แทนสมาชิก สวัสดิการ ทน. (สบก.).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google