งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

22/7/03 บทที่ 1 - 3 1 วงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) 1. กำหนดปัญหา (Problem Definition) 2. วิเคราะห์ (Analysis) 3. ออกแบบ (Design) 4. พัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "22/7/03 บทที่ 1 - 3 1 วงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) 1. กำหนดปัญหา (Problem Definition) 2. วิเคราะห์ (Analysis) 3. ออกแบบ (Design) 4. พัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 22/7/03 บทที่ วงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) 1. กำหนดปัญหา (Problem Definition) 2. วิเคราะห์ (Analysis) 3. ออกแบบ (Design) 4. พัฒนา (Development) 5. ทดสอบ (Testing) 6. ติดตั้ง (Implementation) 7. บำรุงรักษา (Maintenance)

2 22/7/03 บทที่

3 22/7/03 บทที่ กำหนดปัญหา (Problem Definition) • รับรู้สภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินงาน • สรุปหาสาเหตุของปัญหา และสรุปผลยื่น แก่ผู้บริหาร เพื่อพิจารณา • ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในแง่มุม ต่างๆ เช่น ด้านต้นทุน และทรัพยากร • รวบรวมความต้องการ (Requirements) จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีต่างๆ • สรุปข้อกำหนดต่างๆ ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง ยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย

4 22/7/03 บทที่

5 22/7/03 บทที่ วิเคราะห์ (Analysis) • วิเคราะห์ระบบงานเดิม • กำหนดความต้องการของระบบใหม่ • สร้างแบบจำลอง Logical Model ซึ่ง ประกอบด้วย Data Flow Diagram, System Flowchart, Process Description, ER-Diagram เป็นต้น • สร้างพจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary)

6 22/7/03 บทที่

7 22/7/03 บทที่ ออกแบบ (Design) การออกแบบรายงาน (Output Design) • การออกแบบจอภาพ (input Design) • การออกแบบข้อมูลนำเข้า และรูปแบบการ รับข้อมูล • การออกแบบผังระบบ (System Flowchart) • การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) • การสร้างต้นแบบ (Prototype)

8 22/7/03 บทที่

9 22/7/03 บทที่ พัฒนา (Development) • พัฒนาโปรแกรมจากที่ได้ทำการวิเคราะห์ และออกแบบไว้ • เลือกภาษาที่เหมาะสม และพัฒนาต่อได้ง่าย • อาจใช้ Case Tools ในการพัฒนา เพื่อเพิ่ม ความสะดวก และการตรวจสอบ หรือแก้ไข ที่รวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน • สร้างเอกสารโปรแกรม

10 22/7/03 บทที่

11 22/7/03 บทที่ ทดสอบ (Testing) • ในระหว่างการพัฒนา ควรมีการทดสอบการ ใช้งานร่วมไปด้วย • ทดสอบ จากข้อมูลที่จำลองขึ้น • ทดสอบระบบในส่วนของ Verification และ Validation • จัดฝึกอบรม การใช้ระบบงาน

12 22/7/03 บทที่ ติดตั้ง (Implementation) • ก่อนทำการติดตั้งระบบ ควรทำการศึกษา สภาพแวดล้อมของพื้นที่ ที่จะติดตั้ง • เตรียมอุปกรณ์ Hardware และอุปกรณ์ ทางสื่อสารให้พร้อม • อาจใช้ผู้เชี่ยวชาญระบบ เช่น System Engineer และ Technical Support • ลงโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ และ แอพพริเคชั่นโปรแกรม ให้ครบถ้วน • ดำเนินการใช้งานระบบงานใหม่ • จัดทำคู่มือการใช้

13 22/7/03 บทที่ บำรุงรักษา (Maintenance) • อาจมีข้อผิดพลาดบางอย่าง ที่เพิ่งค้นพบ ต้องรีบแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องโดยด่วน • อาจมีการเพิ่มโมดุล หรืออุปกรณ์บางอย่าง • การบำรุงรักษา ครอบคลุมทั้ง Hardware และ Software

14 22/7/03 บทที่ วิศวกรรมซอร์ฟแวร์ (Software Engineering) • ใช้หลักทางวิศวกรรม มาประยุกต์ใช้เพื่อ การพัฒนาซอร์ฟแวร์ให้มีคุณภาพ และ สามารถบริหารทีมงานพัฒนาจนกระทั่ง สำเร็จ

15 22/7/03 บทที่

16 22/7/03 บทที่ คุณสมบัติของซอร์ฟแวร์ที่มี คุณภาพ 1. มีความถูกต้อง (Correctness) 2. มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) 3. ใช้งานง่าย (User Friendliness) 4. มีความง่าย ต่อการปรับเปลี่ยน (Adaptability) 5. สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ (Reusability) 6. เขากันได้กับระบบที่แตกต่าง (Interoperability) 7. เคลื่อนย้ายสะดวก (Portability) 8. มีความปลอดภัย (Security)

17 22/7/03 บทที่

18 22/7/03 บทที่ • Verification คือ การตรวจสอบความ ถูกต้อง หลังจากยอมรับในรายละเอียด (Specification) • Validation คือ การตรวจสอบความ ถูกต้อง โดยพิจารณาจากความต้องการ ของผู้ใช้งาน

19 22/7/03 บทที่

20 22/7/03 บทที่


ดาวน์โหลด ppt 22/7/03 บทที่ 1 - 3 1 วงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) 1. กำหนดปัญหา (Problem Definition) 2. วิเคราะห์ (Analysis) 3. ออกแบบ (Design) 4. พัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google