งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

22/7/03 บทที่ 1 - 3 1 วงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) 1. กำหนดปัญหา (Problem Definition) 2. วิเคราะห์ (Analysis) 3. ออกแบบ (Design) 4. พัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "22/7/03 บทที่ 1 - 3 1 วงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) 1. กำหนดปัญหา (Problem Definition) 2. วิเคราะห์ (Analysis) 3. ออกแบบ (Design) 4. พัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 22/7/03 บทที่ 1 - 3 1 วงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) 1. กำหนดปัญหา (Problem Definition) 2. วิเคราะห์ (Analysis) 3. ออกแบบ (Design) 4. พัฒนา (Development) 5. ทดสอบ (Testing) 6. ติดตั้ง (Implementation) 7. บำรุงรักษา (Maintenance)

2 22/7/03 บทที่ 1 - 3 2

3 22/7/03 บทที่ 1 - 3 3 1. กำหนดปัญหา (Problem Definition) • รับรู้สภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินงาน • สรุปหาสาเหตุของปัญหา และสรุปผลยื่น แก่ผู้บริหาร เพื่อพิจารณา • ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในแง่มุม ต่างๆ เช่น ด้านต้นทุน และทรัพยากร • รวบรวมความต้องการ (Requirements) จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีต่างๆ • สรุปข้อกำหนดต่างๆ ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง ยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย

4 22/7/03 บทที่ 1 - 3 4

5 22/7/03 บทที่ 1 - 3 5 2. วิเคราะห์ (Analysis) • วิเคราะห์ระบบงานเดิม • กำหนดความต้องการของระบบใหม่ • สร้างแบบจำลอง Logical Model ซึ่ง ประกอบด้วย Data Flow Diagram, System Flowchart, Process Description, ER-Diagram เป็นต้น • สร้างพจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary)

6 22/7/03 บทที่ 1 - 3 6

7 22/7/03 บทที่ 1 - 3 7 3. ออกแบบ (Design) การออกแบบรายงาน (Output Design) • การออกแบบจอภาพ (input Design) • การออกแบบข้อมูลนำเข้า และรูปแบบการ รับข้อมูล • การออกแบบผังระบบ (System Flowchart) • การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) • การสร้างต้นแบบ (Prototype)

8 22/7/03 บทที่ 1 - 3 8

9 22/7/03 บทที่ 1 - 3 9 4. พัฒนา (Development) • พัฒนาโปรแกรมจากที่ได้ทำการวิเคราะห์ และออกแบบไว้ • เลือกภาษาที่เหมาะสม และพัฒนาต่อได้ง่าย • อาจใช้ Case Tools ในการพัฒนา เพื่อเพิ่ม ความสะดวก และการตรวจสอบ หรือแก้ไข ที่รวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน • สร้างเอกสารโปรแกรม

10 22/7/03 บทที่ 1 - 3 10

11 22/7/03 บทที่ 1 - 3 11 5. ทดสอบ (Testing) • ในระหว่างการพัฒนา ควรมีการทดสอบการ ใช้งานร่วมไปด้วย • ทดสอบ จากข้อมูลที่จำลองขึ้น • ทดสอบระบบในส่วนของ Verification และ Validation • จัดฝึกอบรม การใช้ระบบงาน

12 22/7/03 บทที่ 1 - 3 12 6. ติดตั้ง (Implementation) • ก่อนทำการติดตั้งระบบ ควรทำการศึกษา สภาพแวดล้อมของพื้นที่ ที่จะติดตั้ง • เตรียมอุปกรณ์ Hardware และอุปกรณ์ ทางสื่อสารให้พร้อม • อาจใช้ผู้เชี่ยวชาญระบบ เช่น System Engineer และ Technical Support • ลงโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ และ แอพพริเคชั่นโปรแกรม ให้ครบถ้วน • ดำเนินการใช้งานระบบงานใหม่ • จัดทำคู่มือการใช้

13 22/7/03 บทที่ 1 - 3 13 7. บำรุงรักษา (Maintenance) • อาจมีข้อผิดพลาดบางอย่าง ที่เพิ่งค้นพบ ต้องรีบแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องโดยด่วน • อาจมีการเพิ่มโมดุล หรืออุปกรณ์บางอย่าง • การบำรุงรักษา ครอบคลุมทั้ง Hardware และ Software

14 22/7/03 บทที่ 1 - 3 14 วิศวกรรมซอร์ฟแวร์ (Software Engineering) • ใช้หลักทางวิศวกรรม มาประยุกต์ใช้เพื่อ การพัฒนาซอร์ฟแวร์ให้มีคุณภาพ และ สามารถบริหารทีมงานพัฒนาจนกระทั่ง สำเร็จ

15 22/7/03 บทที่ 1 - 3 15

16 22/7/03 บทที่ 1 - 3 16 คุณสมบัติของซอร์ฟแวร์ที่มี คุณภาพ 1. มีความถูกต้อง (Correctness) 2. มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) 3. ใช้งานง่าย (User Friendliness) 4. มีความง่าย ต่อการปรับเปลี่ยน (Adaptability) 5. สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ (Reusability) 6. เขากันได้กับระบบที่แตกต่าง (Interoperability) 7. เคลื่อนย้ายสะดวก (Portability) 8. มีความปลอดภัย (Security)

17 22/7/03 บทที่ 1 - 3 17

18 22/7/03 บทที่ 1 - 3 18 • Verification คือ การตรวจสอบความ ถูกต้อง หลังจากยอมรับในรายละเอียด (Specification) • Validation คือ การตรวจสอบความ ถูกต้อง โดยพิจารณาจากความต้องการ ของผู้ใช้งาน

19 22/7/03 บทที่ 1 - 3 19

20 22/7/03 บทที่ 1 - 3 20


ดาวน์โหลด ppt 22/7/03 บทที่ 1 - 3 1 วงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) 1. กำหนดปัญหา (Problem Definition) 2. วิเคราะห์ (Analysis) 3. ออกแบบ (Design) 4. พัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google