งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chulabhron Hospital The application of 2D Barcode to store document identity for document scanning system November 29 th, 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chulabhron Hospital The application of 2D Barcode to store document identity for document scanning system November 29 th, 2013."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chulabhron Hospital The application of 2D Barcode to store document identity for document scanning system November 29 th, 2013

2 เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

3 ระบบสแกนเอกสาร Scan

4 ข้อดีของระบบสแกนเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดพื้นที่ ลดความเสี่ยงการเสียหาย คงคุณภาพ

5 บาร์โคด เริ่มใช้เมื่อ ค. ศ. 1950 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยเส้นมืดและเส้นสว่าง ข้อมูลที่อยู่ใน Barcode เป็นรหัสแทนตัวเลข หรือตัวอักษร ประเทศไทยเริ่มใช้เมื่อ ค. ศ. 1987 (EAN)

6 บาร์โคด

7 บาร์โคด 2 มิติ บาร์โค้ด 2 มิติเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาเพิ่มเติม จากบาร์โค้ด 1 มิติ สามารถบรรจุข้อมูลได้ประมาณ 200 เท่าของ บาร์โค้ด 1 มิติในพื้นที่เท่ากันหรือเล็กกว่า ข้อมูลที่บรรจุสามารถใช้ภาษาอื่นนอกจาก ภาษาอังกฤษได้ เช่น ภาษาญี่ปุ่น จีน เกาหลี และ ไทย

8 บาร์โคด 2 มิติ

9 QR Code รวดเร็ว บรรจุข้อมุลได้ในปริมาณ สูง ขนาดเล็ก ป้องกันคราบสกปรกและ การฉีกขาด อ่านข้อมูลได้ 360 องศา ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ มีเครื่องมือในการพัฒนา หลายภาษา บริษัท Denso- Wave ค. ศ. 1994 อุตสาหกรรมยาน ยนต์

10 Document Scan QR Code Scan ระบุข้อมูล เอกสาร สแกนบันทึก - อ่าน QR Code - ระบุข้อมุ ลเอกสาร JSON - HN - UID - Cat - Date

11 เครื่องมือในการพัฒนา C#.NET SQL Server TwainDotNet Newtonsoft JSON Messagingtoolkit-qrcode

12 แสดง ตัวอย่าง QR Code HN ชนิด เอกสาร เอกสาร วันที่ จำนวน Copy ปุ่มพิมพ์

13

14 ปุ่ม สแกน แสดง รายการ เอกสาร สแกน แสดง ตัวอย่าง เอกสาร ปุ่ม บันทึก

15 ผลการใช้งาน เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2556 สแกนเก็บในระบบทั้งหมด 53,174 รายการ มีอุบัติการการบันทึกเอกสารผิดพลาด ทั้งหมด 5 อุบัติการ โดยอุบัติการที่เกิดขึ้นทั้งหมด เป็น การสแกนเอกสาร และระบุตัวตนเอกสาร โดย การกรอกด้วยตนเองทั้งหมด *** ข้อมูลเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ. ศ. 2556 ***

16 สรุป QR Code สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเก็บ ข้อมูลระบุตัวตนเอกสารได้ สามารถเก็บข้อมูลได้สอดคล้องกับความ ต้องการ

17 ขอบคุณ หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

18 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Chulabhron Hospital The application of 2D Barcode to store document identity for document scanning system November 29 th, 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google