งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบพิมพ์แบบบันทึกการบริหารยา แบบกึ่งอัตโนมัติ Semi-automatic Medication Administration Record Sheet print-out system. นาย นันทพล ขันธ ทัต นพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบพิมพ์แบบบันทึกการบริหารยา แบบกึ่งอัตโนมัติ Semi-automatic Medication Administration Record Sheet print-out system. นาย นันทพล ขันธ ทัต นพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบพิมพ์แบบบันทึกการบริหารยา แบบกึ่งอัตโนมัติ Semi-automatic Medication Administration Record Sheet print-out system. นาย นันทพล ขันธ ทัต นพ. ภูมิพิศ ภัทร นุธาพร 28 พฤศจิกายน 2556 นาย สรณัฐ ขำศรี บุศย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

2 It is a legal document Dr.’s orders are transcribed on to the MAR It shows all of the medications that a patient is taking Medication Administration Record (MAR)

3 Doctor Order SheetCopy by Nurse ใบ MAR แก้ไข หรือ ปรับเปลี่ยนได้ ตามต้องการ ลายมืออ่านยาก Time Consuming Transcribing Errors Administration Errors การจัดทำใบ MAR

4 Doctor Order SheetCopy by Nurse Print out ใบ MAR Auto Print out CPOE ลด Trancription Errors ลด Medication Administration Errors ความรวดเร็ว ข้อมูลยามาจากแหล่ง เดียวกัน ไม่สามารถแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงได้

5 ระบบพิมพ์ แบบบันทึก การ บริหารยา แบบ กึ่งอัตโนมั ติ Doctor Order Sheet Semi Auto Print out ใบ MAR Semi-automatic Medication Administration Record Sheet print-out system.

6 สามารถอ่านคำสั่งการรักษา ที่บันทึกจากระบบ CPOE เลือกพิมพ์คำสั่งการรักษา หรือการให้ยา และ เรียงลำดับการให้ยาได้ การทำเครื่องหมายคำสั่งการ รักษาที่เลือกพิมพ์ไปแล้ว สามารถกำหนดเวลาที่จะให้ ยาผู้ป่วย Requirement

7 Technology Microsoft SQL Server 2008 C#.NET Microsoft Windows and.NET Framework 4.0

8 หน้าจอโปรแกรม และขั้นตอน ในการใช้งาน

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 ผลการทดสอบโปรแกรมฯ 1. ความรวดเร็วในการจัดทำแบบบันทึกการบริหารยา บันทึกการบริหาร ยาด้วยการคัดลอกด้วยตนเองใช้เวลาเฉลี่ย 10.97 นาทีต่อราย (SD=10.7315) เที่ยบ กับ ระบบพิมพ์ฯ ใช้เวลาเฉลี่ย 5.26 นาทีต่อราย (SD=4.1617) คัดลอก ด้วยมือ โปรแกร ม เวลา

23 2. ความถูกต้องของข้อมูลในการจัดทำแบบบันทึกการบริหารยา ปี 2554-2555 ( ก่อนใช้โปรแกรม ) 6 0

24 สรุป การพัฒนาโปรแกรมพิมพ์แบบบันทึกการบริหาร ยากึ่งอัตโนมัติ สามารถทำงานได้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ใช้ และสามารถลดความ คลาดเคลื่อนของการคัดลอก แบบบันทึกการ บริหารยาด้วยตัวเองได้ สามารถเป็นทางเลือก ในการใช้งานเพื่อลดโอกาสในความผิดพลาด ก่อนที่จะมีการนำระบบการบริหารยาแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (eMAR) มาใช้ในโรงพยาบาลได้

25 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบพิมพ์แบบบันทึกการบริหารยา แบบกึ่งอัตโนมัติ Semi-automatic Medication Administration Record Sheet print-out system. นาย นันทพล ขันธ ทัต นพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google