งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบันทึก ข้อมูลเวชระเบียน การให้บริการสุขภาพ ช่องปาก ทพ. จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบันทึก ข้อมูลเวชระเบียน การให้บริการสุขภาพ ช่องปาก ทพ. จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบันทึก ข้อมูลเวชระเบียน การให้บริการสุขภาพ ช่องปาก ทพ. จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข

2 ความสำคัญ ► เวชระเบียน  เอกสาร  เวชสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ ► เป็นเอกสารทางราชการ เป็น หลักฐานทางกฎหมาย

3 ข้อมูลสำคัญในเวช ระเบียน ► อาการสำคัญและประวัติการเจ็บป่วย ที่สำคัญ ► ประวัติการแพ้ยา สารเคมี หรือสาร อื่น ๆ ► สัญญาณชีพ (Vital Signs) ► ผลการตรวจ ที่มีความสำคัญต่อการ วินิจฉัย / การรักษา ► การวินิจฉัยโรค หรือการแยกโรค ► การสั่งการรักษาพยาบาล แนวทางในการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยสำหรับแพทย์ คณะกรรมการแพทยสภา

4 แนวทางบันทึกเวช ระเบียน ► ใช้ในกรณีที่ให้บริการสุขภาพช่อง ปากกับบุคคล  งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ  ใน / นอก เวลาราชการ  ใน / นอก สถานบริการสุขภาพ

5 แนวทางบันทึกเวช ระเบียน ► การวินิจฉัย  Principle Diagnostic บันทึกข้อมูลได้ ๑ รายการ ► กรณีที่ มีผลการวินิจฉัยมากกว่า ๑ รายการ ให้บันทึกการวินิจฉัยโรคที่ ไม่ใช่ อาการสำคัญ เป็นวินิจฉัยโรคอื่น  วินิจฉัยโรคประจำตัว ► โดยให้การวินิจฉัยโรคประจำตัว เป็น วินิจฉัยโรคอื่น

6 แนวทางบันทึกเวช ระเบียน ► การวินิจฉัย  โรคประจำตัว หมายถึง โรคของผู้มา รับบริการทันตกรรม ที่มีความสำคัญ ต่อการวินิจฉัย หรือการให้การรักษา ► โรคที่งานทันตกรรมให้ความสนใจ ได้แก่ โรคเบาหวาน, โรคความดัน โลหิตสูง, โรคมะเร็ง ► โรคที่มีผลต่อการให้การรักษา เช่น โรค ลมชัก, โรคไต เป็นต้น

7 แนวทางบันทึกเวช ระเบียน ► งานตรวจ  กรณีการตรวจสุขภาพช่องปากทั้งปาก พร้อมวางแผน ► Comprehensive oral evaluation ► Periodic oral evaluation  กรณีตรวจอย่างเดียว หรือตรวจและให้ ยา ให้ลงบันทึกเป็น ► limited oral evaluation ► re-evaluation-limited

8 แนวทางบันทึกเวช ระเบียน ► งานตรวจ  กรณีตรวจก่อนให้บริการ ให้ลงบันทึก เป็น หรือ พร้อม กับลงรหัสหัตถการของงานที่ ให้บริการ  กรณีมีงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ วินิจฉัย เช่น ► Caries susceptibility tests ► Bacteriologic studies ฯ ► Dental pulp vitality tests ให้ลงหัตถการตามที่มีการทำ เพิ่มจาก งานตรวจ

9 แนวทางบันทึกเวช ระเบียน ► หัตถการ ให้พิจารณาลงทุกกิจกรรม ที่ทำ  ทำหัตถการเดียวกันหลายซี่ฟัน หลาย ตำแหน่ง ให้ลงจำนวนหัตถการเท่าที่ ให้บริการ  กิจกรรมที่เป็นส่วนขั้นตอนของการ ทำงาน ► หากมี รายการหัตถการใน ICD10TM ให้ลงตามงานที่ทำ ► หากไม่มี รายการหัตถการใน ICD10TM ให้งานอื่นๆ รายการเดียว

10 แนวทางบันทึกเวช ระเบียน ► หัตถการ ให้พิจารณาลงทุกกิจกรรม ที่ทำ  งานหัตถการที่ทำทั้งปาก ► กรณีมีรายการหัตถการ ห้ามลงมากกว่า 1 หัตถการ ► กรณีมีรายการหัตถการแยกบน - ล่าง ให้ ลงเป็น 2 รายการ  งาน bridge ให้ลงหัตถการเป็นรายตัว unit

11 แนวทางบันทึกเวช ระเบียน ► หัตถการ ให้พิจารณาลงทุกกิจกรรม ที่ทำ  งานที่ไม่สามารถหารายการหัตถการ ใน ICD10TM ได้ ► งานสำเร็จ ให้พิจารณารายการที่ ใกล้เคียงที่สุด ► งานขั้นตอน งานเบ็ดเตล็ด ให้พิจารณา เป็นงานกลุ่ม other procedures หรือ unspecified ของกลุ่มงาน

12 แนวทางบันทึกเวช ระเบียน ► งานที่ต้องใช้ข้อมูลวินิจฉัย ร่วม  งานตรวจทางปริทันต์  งานเวชศาสตร์ช่องปาก ใช้หัตถการตรวจ ร่วมกับรหัสวินิจฉัย ► กรณีตรวจปริทันต์ และมีงานเวช ศาสตร์ช่องปาก ใน visit เดียวกัน  ให้บันทึกรหัสตรวจตามงานที่ ดำเนินการ

13 Workshop II การ บันทึกเวชระเบียน ► ลงเฉพาะข้อมูลการวินิจฉัย และ หัตถการที่ให้บริการ ► กรณีที่ไม่สามารถระบุรหัส ICD10 สำหรับการวินิจฉัย ให้เขียนเป็น ภาษาไทยหรืออังกฤษได้

14 Workshop II การ บันทึกเวชระเบียน ► ตัวอย่าง ► ด. ช. ก. ปวดฟัน ได้รับบริการ ดังนี้ ถอนฟัน #75 ► ตอบ diag หลัก = K044 อื่นๆ = ไม่มี Tx= ,

15 Workshop II การ บันทึกเวชระเบียน ► ตัวอย่าง ► ด. ช. ก. ปวดฟัน ได้รับบริการ ดังนี้ ถอนฟัน #75 และ Sealant # 16 ► ตอบ diag หลัก = K044 อื่นๆ = ไม่มี Tx= , ,

16 Workshop II การ บันทึกเวชระเบียน ► ตัวอย่าง ► ด. ช. ก. ปวดฟัน ได้รับบริการ ดังนี้ ถอนฟัน #75 และ Sealant # 16, 46 ► ตอบ diag หลัก = K044 อื่นๆ = ไม่มี Tx= , , , ,


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบันทึก ข้อมูลเวชระเบียน การให้บริการสุขภาพ ช่องปาก ทพ. จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google