งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

System Approach : วิธีการเชิงระบบ วิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้องการจำเป็น ค้นหาทางเลือก วิธีการใหม่ๆ มาแก้ปัญหา วางแผน / จัดทำ แผนงาน โครงการ ดำเนินการตามแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "System Approach : วิธีการเชิงระบบ วิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้องการจำเป็น ค้นหาทางเลือก วิธีการใหม่ๆ มาแก้ปัญหา วางแผน / จัดทำ แผนงาน โครงการ ดำเนินการตามแผน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 System Approach : วิธีการเชิงระบบ วิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้องการจำเป็น ค้นหาทางเลือก วิธีการใหม่ๆ มาแก้ปัญหา วางแผน / จัดทำ แผนงาน โครงการ ดำเนินการตามแผน - นิเทศ กำกับ ติดตาม - ประเมินความก้าวหน้า ประเมิน ผลการดำเนินงาน

5 บทบาทที่ 1

6 สังเกต / วิเคราะห์ปัญหา Pre-test สังเกต / วัด - ประเมิน สภาพปัญหา ครั้งใหม่ Post-test

7 เกิดงาน ประเภทวิเคราะห์ วิจัยเชิงสำรวจ ประเมินความต้องการ จำเป็น เพื่อกำหนดนโยบาย จุดเน้น หรือทิศทางการพัฒนา

8 แนวปฏิบัติในการ ประเมิน ความต้องการจำเป็น NEEDS ASSESSMENT 1. ศึกษาปัญหา ความต้องการของ ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ 2. ประเมินศักยภาพขององค์กร - ศักยภาพของบุคลากร - ความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐาน อื่นๆ - ระบบงาน / จุดเด่น - จุดด้อยของ งานในระยะที่ผ่านมา

9 ปัญหา ความต้องการ จำเป็นของ ลูกค้า / ผู้รับบริการจาก มทร. (Receiver Needs) ปัญหา / ความต้องการของสังคม ชุมชน ในเขตพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัย ปัญหา ความต้องการจำเป็นของ สถานศึกษา หรือการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ บริการ

10 ประเภทลูกค้า Target Group Suspect Group Prospect Group First Time Customers Repeated Customers Chaired/Involvement Customers

11 ปัญหาของสถาบัน / จุดอ่อน ข้อจำกัดสถาบัน (Provider Needs) บุคลากร.... ความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่น ปัจจัยอื่น ๆ ระบบงานของสถาบัน รูปแบบ การบริหารจัดการ ระบบ ฐานข้อมูล ระบบบริการต่าง ๆ

12

13 บทบาทที่ 2

14 เกิดงานวิจัย ประเภทการวิจัยและ พัฒนา

15 สังเกต / วิเคราะห์ปัญหา Pre-test สังเกต / วัด - ประเมิน สภาพปัญหา ครั้งใหม่ Post-test

16

17 ตัวอย่างงานวิจัยประเภท R&D

18

19

20

21

22 ผลงาน R & D

23 บทบาทที่ 3 วางแผน จัดทำแผนงาน / โครงการ / หลักสูตร

24 งานวิจัย ประเภทศึกษาความ เป็นไปได้ ของนโยบาย / แผนงาน / โครงการ / หลักสูตร 1. ตรวจสอบในด้านความ สอดคล้องกับปัญหา ความ ต้องการจำเป็น ความชัดเจน ของจุดประสงค์ 2. ศึกษาความพร้อมด้าน ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการดำเนินงาน

25 การศึกษาความเป็นไปได้ ของหลักสูตรใหม่ ควรศึกษาในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 1. ความต้องการของ ตลาดแรงงาน / ความสอดคล้อง กับปัญหาของประเทศ 2. ความสนใจ / ความต้องการของ ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 3. ความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐาน ของสถาบัน

26 บทบาทที่ 4

27 ดำเนินการตามแผน อย่างมีประสิทธิภาพ ผลงาน

28 วิจัยเชิงประเมิน ประเภทประเมิน ความก้าวหน้า ประเมินสรุปผลการ ดำเนินงาน และ การติดตามผล / ประเมินผลกระทบ

29 ประเมินความก้าวหน้า โครงการ... ประเมินผลการฝึกอบรม หลักสูตร …...

30

31

32 แนวปฏิบัติในการวิจัยและ พัฒนา ให้เกิดประสิทธิภาพต่อตนเอง และ ต่อชุมชนในเขตพื้นที่บริการ 1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการวิจัย ตามภาระหน้าที่ การบริหารงานในเชิง ระบบและลักษณะการวิจัยที่ควร ดำเนินการในกระบวนการพัฒนางาน 2. วิเคราะห์แยกแยะกลุ่มเป้าหมาย / กลุ่ม ลูกค้าของสถาบันที่สำคัญ ๆ ในท้องถิ่น หรือในชุมชน 3. สำรวจปัญหา / ความต้องการจำเป็นของ ลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาของ สถาบันเอง

33 4. เน้นการวิจัยและพัฒนา เพื่อ พัฒนางานของสถาบัน ของชุมชน และ ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการวิจัยเชิง ประเมินเพื่อประเมินความก้าวหน้า ประเมินสรุปผล หรือติดตามผลงานที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว 5. ใช้กระบวนการจัดการศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษาเป็นกลไก / เครื่องมือใน การวิจัยและพัฒนา ทั้งพัฒนางานของ สถาบัน และพัฒนางานขององค์กร / ชุมชน ในเขตพื้นที่บริการของสถาบัน ( เน้นให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา งานในบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่ตน สังกัด )

34 6. อาจารย์ผู้สอนในระดับ บัณฑิตศึกษา ควร พัฒนา ชุดโครงการวิจัย ตาม ความถนัดและความสนใจ ของตน ( ในสาขาที่ เชี่ยวชาญ ) แล้วให้ นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาร่วม รับผิดชอบงานวิจัยย่อย ๆ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย ขนาดใหญ่

35

36 ชุด พัฒนามาตรฐานการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน มาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือ เด็กในชุมชน มาตรฐานงานด้านการวัดและ ประเมินผลการศึกษา มาตรฐานการบริหารจัดการ หลักสูตรสำหรับโรงเรียนขนาด เล็ก

37 7. จัดให้มีการพัฒนาระบบฐาน ขอมูลงานวิจัยเพื่อพัฒนา ตนเอง / ชุมชน / สังคม / การศึกษาในท้องถิ่น เพื่อ การสืบค้นและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกัน 8. จัดให้มีการประชุมเสนอ ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา ตนเอง ชุมชน การศึกษาใน ท้องถิ่น ในรอบปี โดยมี ปฏิทินที่ชัดเจนและเป็นที่ รับทราบตรงกัน

38 9. เน้นปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วม - ร่วมระหว่างคณาจารย์ของ สถาบันเพื่อทำการวิจัย ( สร้าง องค์ความรู้ ควบคู่กับการสร้าง นักวิจัยใหม่ ) - ร่วมกับองค์กรหรือบุคลากรใน เขตพื้นที่บริการ ( เพื่อบริการ ทางวิชาการ เพื่อสร้าง เครือข่ายนักวิจัยในเขตพื้นที่ / สร้างเครือข่ายนักพัฒนาใน เขตพื้นที่ )

39


ดาวน์โหลด ppt System Approach : วิธีการเชิงระบบ วิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้องการจำเป็น ค้นหาทางเลือก วิธีการใหม่ๆ มาแก้ปัญหา วางแผน / จัดทำ แผนงาน โครงการ ดำเนินการตามแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google