งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหา ความสัมพันธ์ ระหว่าง โรงเรียนกับ ชุมชน. 1. ปัญหาระหว่างผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ต้องใช้เวลาในการ ประกอบอาชีพ ครูกับผู้ปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหา ความสัมพันธ์ ระหว่าง โรงเรียนกับ ชุมชน. 1. ปัญหาระหว่างผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ต้องใช้เวลาในการ ประกอบอาชีพ ครูกับผู้ปกครอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหา ความสัมพันธ์ ระหว่าง โรงเรียนกับ ชุมชน

2 1. ปัญหาระหว่างผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ต้องใช้เวลาในการ ประกอบอาชีพ ครูกับผู้ปกครอง นักเรียนมีปัญหา ขัดแย้งกัน

3 ผู้บริหารโรงเรียนและ ครูขาดมนุษย์สัมพันธ์ ผู้ปกครองไม่ให้ ความสำคัญในการให้ ความร่วมมือจัด การศึกษา ประชาชนขาดความ ศรัทธาในตัวครูและ ผู้บริหาร

4 2. ปัญหาเกี่ยวกับการเชิญ ผู้ปกครองนักเรียนหรือ ประชาชนในชุมชนมา โรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน หรือประชาชนไม่ สามารถร่วมประชุมที่ โรงเรียน โรงเรียนไม่ได้เชิญ ผู้ปกครองมาประชุม ชี้แจงกิจการของ โรงเรียน

5 3. ปัญหาการรายงานเกี่ยวกับ ตัวนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ การรายงานไม่ตรงกับ ความเป็นจริง ผู้ปกครองมักไม่ ยอมรับความจริงที่ ทางโรงเรียนรายงาน เกี่ยวกับตัวนักเรียน

6 ผู้ปกครองไม่สนใจและ ไม่ช่วยแก้ไขปรับปรุง การเรียนและความ ประพฤติของนักเรียน นักเรียนไม่นำสมุด รายงานผลการเรียนปละ ความประพฤติไปให้ ผู้ปกครอง

7 4. ปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนให้ ความช่วยเหลือชุมชน การถูกฝ่ายปกครอง เพ่งเล็ง ขาดครูและเครื่องมือ ในการสอนวิชาชีพแก่ ประชาชน ครูมีชั่วโมงสอนมาก และต้องทำงานอื่นๆ

8 ครูมีบ้านพักอยู่ห่างจาก โรงเรียน ขาดแหล่งทุนที่สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการทำ กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน

9 5. ปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนขอ ความช่วยเหลือและความ ร่วมมือจากชุมชน โรงเรียนไม่สามารถ ขอความช่วยเหลือ ทางด้านการเงินจาก ชุมชน โรงเรียนไม่สามารถ ขอความช่วยเหลือ ทางด้านแรงานได้จาก ประชาชน

10 ประชาชนไม่มีความ มั่นใจเพียงพอที่จะ เป็นเป็นวิทยากรให้แก่ โรงเรียน

11 6. ปัญหาเกี่ยวกับการบริการ อาคารสถานที่ของโรงเรียนแก่ ชุมชน โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ไม่เพียงพอ ประชาชนมาทำความ เสียหายแก่อาคาร สถานที่ โรงเรียนไม่เปิดโอกาส ให้ประชาชนใช้อาคาร สถานที่ตามความ จำเป็น

12 7. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ ทรัพยากรในชุมชน มีการใช้ทรัพยากรใน ชุมชนน้อย โรงเรียนขาดแหล่ง ทรัพยากรในท้องถิ่น

13 การพานักเรียน ออกไปนอกสถานขาด ความปลอดภัย

14 8. ปัญหาการออกไปเยี่ยม ผู้ปกครองตามบ้าน ครูผู้สอนต้องทำงาน หนักและบ้านพักอยู่ ห่างจากโรงเรียน ครูชอบเก็บตัว ไม่ชอบ งานสังคม หรือขาด มนุษยสัมพันธ์

15 บ้านของนักเรียนอยู่ ไกลจากโรงเรียน ครูไปที่บ้านแล้วไม่พบ ผู้ปกครอง

16 9. ปัญหาเกี่ยวกับการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน โรงเรียนขาด งบประมาณในการ จัดพิมพ์สิ่งพิมพ์เพื่อ เผยแพร่ข่าวสาร นักเรียนไม่เข้าใจ ข่าวสารจึงนำไป เผยแพร่ผิดๆ

17 ทางโรงเรียนไม่แจ้ง ข่าวสารที่ถูกต้องแก่ บุคลากร ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ ดี โรงเรียนไม่ได้อำนวย ความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ที่มาติดต่อโรงเรียน

18 10. ปัญหาอื่นๆ 10.1 ความขัดแย้งระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน 10.2 ผู้บริหารโรงเรียนไม่ ความสำคัญกับงานด้าน ความสัมพันธ์ชุมชน

19 10. ปัญหาอื่นๆ 10.3 ผู้บริหารมองว่าการ สร้างความสัมพันธ์จะ ได้ผลดีต้องใช้เวลานาน 10.4 โรงเรียนขาดคนและ งบประมาณในการบริการ ประชาชน

20 10. ปัญหาอื่นๆ 10.5 นโยบายระดับชาติ ขาดการเน้น ความสัมพันธ์กับชุมชน 10.6 ประชาชนการศึกษา ต่ำ ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ ดี

21 10. ปัญหาอื่นๆ 10.7 สิ่งแวดล้อม รอบๆ โรงเรียนเสื่อมโทรม มี แหล่งอบายมุข การพัน โจร ผู้ร้ายชุกชม

22

23 your topic goes here YOUR SUBTOPICS GO HERE

24 transitional page

25 elements WWW.ANIMATIONFACTORY.COM


ดาวน์โหลด ppt ปัญหา ความสัมพันธ์ ระหว่าง โรงเรียนกับ ชุมชน. 1. ปัญหาระหว่างผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ต้องใช้เวลาในการ ประกอบอาชีพ ครูกับผู้ปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google